Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Elastdrošība — būtisks elements ES darba tirgus modernizēšanā

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Elastdrošība — būtisks elements ES darba tirgus modernizēšanā

KOPSAVILKUMS:

Kopīgi elastīguma un sociālās drošības principi: vairāk un labākas darba vietas, izmantojot elastīgumu un drošību — COM(2007) 359 galīgā redakcija.

KOPSAVILKUMS

KĀDS IR ŠĪ PAZIŅOJUMA MĒRĶIS?

Tajā ir norādītas četras konkrētas politikas jomas, kurās elastdrošība* var sniegt ieguvumus gan darba devējiem, gan darba ņēmējiem. Darba devējiem tā nozīmē elastīgu darbaspēku. Darba ņēmējiem tā nodrošina zināmu drošību pret ilgtermiņa bezdarbu.

Paziņojumā ir sniegtas pamatnostādnes par to, kā sasniegt šos divus mērķus.

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

Elastdrošības politiku var īstenot, izmantojot:

elastīgas un drošas līgumiskās attiecības, izmantojot modernus darba tiesību aktus un darba koplīgumus;

mūžizglītības iespējas darba ņēmējiem, lai ļautu viņiem pārkvalificēties un iegūt jaunu darbu;

valsts politiku, kas palīdz īslaicīgi bez darba palikušiem cilvēkiem atrast jaunu darbu;

modernas sociālās drošības sistēmas, kas paredz atbilstīgu ieņēmumu atbalstu un veicina darbaspēka mobilitāti.

Elastdrošībai būtu:

jānodrošina līdzsvars starp darba devēju, darba ņēmēju, darba meklētāju, kā arī valsts iestāžu tiesībām un pienākumiem;

jāpielāgojas valstu apstākļiem, it īpaši darba tirgiem un ražošanas attiecībām;

jāmazina plaisa starp darba tirgum “piederošām” un “nepiederošām” personām;

jāattiecas uz pieņemšanu darbā un atlaišanu no darba uzņēmumā un jāpalīdz pārejā no vienas darba vietas uz citu;

jāveicina uzticēšanās un sadarbība starp valsts iestādēm un sociālajiem partneriem;

jānodrošina finanšu izmaksu un pabalstu godīgs sadalījums starp uzņēmumiem, cilvēkiem un valsts budžetu.

KONTEKSTS

Elastdrošība tiek uzskatīta par būtisku elementu, īstenojot ES stratēģiju izaugsmei un darbavietām, palīdzot uzņēmumiem un darba ņēmējiem pielāgoties globalizācijas radītajiem izaicinājumiem un iespējām.

GALVENIE TERMINI

* Elastdrošība: integrēta stratēģija, kas apvieno darba tirgus elastīgumu un sociālo drošību. Tās mērķis ir ņemt vērā gan darba devēju, gan darba ņēmēju vajadzības.

AKTS

Komisijas paziņojums Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai. Ceļā uz kopīgiem elastīguma un sociālās drošības principiem: vairāk un labākas darba vietas, izmantojot elastīgumu un drošību (COM(2007) 359 galīgā redakcija, 27.6.2007.)

Pēdējo reizi atjaunots: 28.10.2015

Top