Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Uzņēmumu sociālā atbildība ES

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Uzņēmumu sociālā atbildība ES

KOPSAVILKUMS:

Veidot Eiropu par izcilības paraugu uzņēmumu sociālās atbildības jomā — COM(2006) 136 final

KOPSAVILKUMS

KĀDS IR ŠĪ PAZIŅOJUMA MĒRĶIS?

Tas nosaka prioritātes un pasākumus uzņēmumu sociālās atbildības* (USA) jautājumos, lai labāk izmantotu uzņēmumu potenciālu ilgtspējīgas attīstības veicināšanā un izaugsmes un attīstības stratēģijas mērķu sasniegšanā.

Tā rezultātā ieguvēji ir gan uzņēmumi, gan Eiropas Savienības (ES) ekonomika, gan arī visa sabiedrība kopumā.

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

USA prakses izveidē ir iesaistīti visdažādākie spēlētāji (piemēram, arodbiedrības, investori, patērētāji un nevalstiskās organizācijas).

Lai veicinātu USA, Eiropas Komisija koncentrējas uz:

visu ieinteresēto personu iniciatīvu atbalstīšanu;

sadarbību ar ES valstīm Augsta līmeņa valstu pārstāvju grupā USA jomā, lai mobilizētu valstu un reģionālos instrumentus;

patērētāju informētības paaugstināšanu attiecībā uz viņu izvēles ietekmi;

USA veicināšanu mazo un vidējo uzņēmumu (MVU) vidū.

Pateicoties Eiropas Komisijas realizētajai politikai, USA jomā ir panākts liels progress. 2011. gada paziņojumā Komisija sniedz modernā USA jēdziena definējumu, kā arī izklāsta šajā jomā veicamās darbības 2011.–2014. gadā.

ES stratēģija USA jomā ietver:

USA redzamības veicināšanu un labas USA prakses izplatīšanu;

uzticības līmeņa uzņēmējdarbībai uzlabošanu un novērtēšanu;

to priekšrocību pastiprināšanu, ko tirgū gūst uzņēmumi, kas īsteno USA principus;

uzņēmumu sociālās un vides informācijas pārredzamības uzlabošanu;

USA integrēšanu izglītībā, apmācībā un pētniecībā;

USA valsts politikas nozīmes uzsvēršanu;

labāku Eiropas un globālo USA pieeju saskaņošanu.

Lai novērtētu USA stratēģiju, Komisija uzsāka sabiedrisko apspriešanu par USA 2011.–2014. gadā. Tās mērķis bija noteikt sasniegumus, trūkumus un turpmākos izaicinājumus.

KONTEKSTS

Kopš Eiropas Komisija 2001. gadā publicēja Zaļo grāmatu par uzņēmumu sociālo atbildību, tai ir bijusi vadošā loma valsts politikas izstrādē USA jomā.

GALVENAIS TERMINS

* Uzņēmumu sociālā atbildība (USA): tā ir koncepcija, atbilstoši kurai uzņēmumi brīvprātīgi iekļauj sociālus un vides apsvērumus savā uzņēmējdarbībā un attiecībās ar ieinteresētajām personām. Neskatoties uz to, ka USA principu īstenošana ir uzņēmumu atbildība, valstu valdības var sniegt savu atbalstu ar politikas pasākumu un normatīvā regulējuma palīdzību.

AKTS

Komisijas paziņojums Eiropas Parlamentam, Padomei un Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai. Partnerības izaugsmei un nodarbinātībai īstenošana — veidot Eiropu par izcilības paraugu uzņēmumu sociālās atbildības jomā (COM(2006) 136 final, 22.3.2006.)

SAISTĪTIE AKTI

Komisijas dienestu darba dokuments par ANO uzņēmējdarbības un cilvēktiesību pamatprincipu īstenošanu — situācijas novērtējums (SWD(2015) 144 final, 14.7.2015.)

Komisijas paziņojums Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai. Atjaunota ES stratēģija 2011.–2014. gadam attiecībā uz korporatīvo sociālo atbildību (COM(2011) 681 final, 25.10.2011.)

Sabiedriskā apspriešana par uzņēmumu sociālo atbildību, 2014. gads.

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 995/2010 (2010. gada 20. oktobris), ar ko nosaka pienākumus tirgus dalībniekiem, kas laiž tirgū kokmateriālus un koka izstrādājumus (OV L 295, 12.11.2010., 23.–34. lpp.)

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2014/95/ES (2014. gada 22. oktobris), ar ko groza Direktīvu 2013/34/ES attiecībā uz noteiktu lielu uzņēmumu un grupu nefinanšu un daudzveidības informācijas atklāšanu (OV L 330, 15.11.2014., 1.–9. lpp.)

Pēdējo reizi atjaunots: 09.11.2015

Top