Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Transportlīdzekļu vadīšanas laikposmi autotransporta nozarē

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Transportlīdzekļu vadīšanas laikposmi autotransporta nozarē

Regulā (EK) Nr. 561/2006 ir paredzēti noteikumi par kravas automašīnu un autobusu vadītāju transportlīdzekļu vadīšanas laikposmiem, pārtraukumiem un atpūtas laikposmiem, lai uzlabotu darba apstākļus un satiksmes drošību.

AKTS

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 561/2006 (2006. gada 15. marts), ar ko paredz dažu sociālās jomas tiesību aktu saskaņošanu saistībā ar autotransportu, groza Padomes Regulu (EEK) Nr. 3821/85 un Padomes Regulu (EK) Nr. 2135/98 un atceļ Padomes Regulu (EEK) Nr. 3820/85.

KOPSAVILKUMS

Šī regula attiecas uz kravas autopārvadājumiem, izmantojot transportlīdzekļus, kuru pilna masa pārsniedz 3,5 tonnas, kā arī pasažieru autopārvadājumiem, izmantojot transportlīdzekļus, kuros paredzēts pārvadāt vairāk nekā 9 personas (ieskaitot vadītāju).

Neatkarīgi no transportlīdzekļa reģistrēšanas valsts šī regula attiecas uz autopārvadājumiem Eiropas Savienībā un starp ES valstīm, Šveici un Eiropas Ekonomikas zonas valstīm.

Minimālais vecums

Vadītāju un vadītāju palīgu minimālais vecums ir 18 gadi, izņemot gadījumus, kad vadītāju palīgu-mācekļu minimālais vecums var būt 16 gadi (papildu informācija atrodama 5. pantā).

Noteikumi par transportlīdzekļu vadīšanas laikposmiem, pārtraukumiem un atpūtas laikposmiem

Detalizēti noteikumi par šiem laikposmiem ir izklāstīti 6., 7., 8. un 9. pantā. Tie ietver šādus aspektus:

  • maksimālais ikdienas transportlīdzekļa vadīšanas laikposms ir 9 stundas, taču to var pagarināt līdz 10 stundām ne biežāk kā divas reizes nedēļā;
  • maksimālais transportlīdzekļa iknedēļas vadīšanas laiks ir 56 stundas;
  • maksimālais kopējais uzkrātais transportlīdzekļa vadīšanas laikposms divu secīgu nedēļu laikā ir 90 stundas;
  • pēc četrarpus transportlīdzekļa vadīšanas stundām transportlīdzekļa vadītājs ņem vismaz 45 minūšu pārtraukumu, izņemot gadījumu, ja viņš sāk atpūtas laikposmu;
  • minimālais ikdienas atpūtas laikposms ir 11 stundas, taču to var saīsināt līdz 9 stundām ne biežāk kā trīs reizes nedēļā;
  • vismaz 45 stundas ilgs regulārs iknedēļas atpūtas laikposms un vismaz 24 stundas ilgs saīsināts iknedēļas atpūtas laikposms.

Tahogrāfs

Regula (EK) Nr. 561/2006 ir grozīta ar jaunu tiesību aktu - Regulu (ES) Nr. 165/2014. Tajā ir noteiktas prasības attiecībā uz tādu reģistrācijas kontrolierīču (tahogrāfu) konstrukciju, uzstādīšanu un lietošanu, kas jāuzstāda transportlīdzekļos, kuriem piemērojama šī regula.

Tahogrāfs ir ierīce, kas reģistrē transportlīdzekļa vadīšanas laikposmus, pārtraukumu un atpūtas laikposmus, kā arī pieejamības periodus un citas vadītāja veiktas darbības. Tahogrāfa mērķis ir:

  • kontrolēt, vai vadītājs ievēro spēkā esošos noteikumus;
  • pārraudzīt profesionālu vadītāju transportlīdzekļu vadīšanas laikposmus, lai novērstu nogurumu;
  • nodrošināt godīgu konkurenci un satiksmes drošību.

Jaunajā tiesību aktā ir ieviests viedais tahogrāfs kas pēc tā laišanas apgrozībā nodrošinās automātisku reģistrēšanu, izmantojot satelītpozicionēšanu. Tam vajadzētu uzlabot noteikumu ievērošanu un ļaut ātri konstatēt iespējamu krāpšanu vai nepareizu izmantošanu.

Digitālais tahogrāfs ir obligāti jāuzstāda jaunos transportlīdzekļos, kuru masa pārsniedz 3,5 tonnas (kravas automobiļiem) vai kuri paredzēti vairāk nekā 9 personu pārvadāšanai (ieskaitot vadītāju) (pasažieru transportam).

ATSAUCES

Akts

Stāšanās spēkā

Transponēšanas termiņš dalībvalstīs

Oficiālais Vēstnesis

Regula (EK) Nr. 561/2006

11.4.2007., izņemot 10. panta 5. punktu, 26. panta 3. un 4. punktu, kā arī 27. pantu, kas stāsies spēkā 1.5.2006.

-

OV L 102,11.4.2006.

Grozošais(-ie) akts(-i)

Stāšanās spēkā

Transponēšanas termiņš dalībvalstīs

Oficiālais Vēstnesis

Regula (EK) Nr. 1073/2009

4.12.2009., izņemot daļējas piemērošanas gadījumu (sk. 31. pantu).

-

OV L 300, 14.11.2009.

Regula (ES) Nr. 165/2014

1.3.2014., ar izņēmumiem, kas uzskaitīti 48. pantā.

-

OV L 60, 28.2.2014.

Pēdējā atjaunināšana: 10.06.2014

Top