Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Pilsoņu iniciatīva

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Pilsoņu iniciatīva

Eiropas Savienības iedzīvotājiem ir iniciatīvas tiesības, saskaņā ar kurām tie var aicināt Eiropas Komisiju ierosināt tiesību aktu jebkurā tās kompetences jomā. Tas ir pirmais starptautiskās demokrātiskās līdzdalības piemērs.

AKTS

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 211/2011 (2011. gada 16. februāris) par pilsoņu iniciatīvu.

KOPSAVILKUMS

Eiropas Savienības iedzīvotājiem ir iniciatīvas tiesības, saskaņā ar kurām tie var aicināt Eiropas Komisiju ierosināt tiesību aktu jebkurā tās kompetences jomā. Tas ir pirmais starptautiskās demokrātiskās līdzdalības piemērs.

KĀDS IR ŠĪS REGULAS MĒRĶIS?

Ar šo regulu pieņem noteikumus un procedūras, ar ko regulē pilsoņu iniciatīvu.

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

Lai nodrošinātu pietiekami plašu atbalstu, pilsoņu iniciatīva jāatbalsta vienam miljonam iedzīvotāju no vismaz ceturtdaļas ES valstu - pašlaik tās ir septiņas valstis. Katrai no šīm valstīm ir arī noteikts minimālais parakstītāju skaits, kas ir aptuveni proporcionāls to attiecīgajam iedzīvotāju skaitam (līdzsvarota proporcionalitāte).

Pilsoņu iniciatīvas organizēšana

Lai aizsāktu iniciatīvu, iedzīvotājiem jāizveido “pilsoņu komiteja”, kuras sastāvā ir vismaz septiņi locekļi no vismaz septiņām ES valstīm. Viņiem visiem jābūt pietiekami veciem, lai balsotu Eiropas Parlamenta vēlēšanās. Iniciatīva jāreģistrē Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē. Ja ir ievēroti regulā noteiktie reģistrēšanas kritēriji, Komisija apstiprina reģistrāciju, un organizatoriem tiek dots viens gads, lai vāktu parakstus (paziņojumus par atbalstu).

Parakstīšanās par pilsoņu iniciatīvu

Tā pati balsošanas vecuma prasība attiecas arī uz personām, kas paraksta paziņojumus par atbalstu. Šos paziņojumus var aizpildīt papīra formātā vai elektroniski, ja organizatori ir izveidojuši tiešsaistes parakstu vākšanas sistēmu.

Viens miljons parakstu. Kas tālāk?

Komisijai attiecīgā iniciatīva ir jāizskata trīs mēnešu laikā. Šajā periodā Komisija tiekas ar organizatoriem, kuriem ir arī iespēja prezentēt savu iniciatīvu atklātā uzklausīšanā Eiropas Parlamentā. Komisija sagatavo oficiālu atbildi, paskaidrojot plānoto rīcību un sniedzot pamatojumu par savu lēmumu. Tai nav pienākuma ierosināt tiesību aktu.

KOPŠ KURA LAIKA REGULA IR PIEMĒROJAMA?

Šo regulu piemēro no 2012. gada 1. aprīļa.

Plašāka informācija ir pieejama Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē, kas veltīta Eiropas Pilsoņu iniciatīvai.

ATSAUCES

Akts

Stāšanās spēkā

Transponēšanas termiņš dalībvalstīs

Oficiālais Vēstnesis

Regula (ES) Nr. 211/2011

31.3.2011.

1.4.2012.

OV L 65, 11.3.2011., 1.-22. lpp.

SAISTĪTIE AKTI

Komisijas Deleģētā regula (ES) Nr. 268/2012 (2012. gada 25. janvāris), ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 211/2011 par pilsoņu iniciatīvu I pielikumu (OV L 89, 2012. gada 27. marts, 1.-2. lpp.).

Komisijas Deleģētā regula (ES) Nr. 887/2013 (2013. gada 11. jūlijs), ar ko aizstāj Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 211/2011 par pilsoņu iniciatīvu II un III pielikumu (OV L 247, 2013. gada 18. septembris, 11.-19. lpp.).

Komisijas paziņojums par Eiropas pilsoņu iniciatīvu: “Ūdens un sanitārija ir cilvēka tiesības! Ūdens ir sabiedriskais labums, nevis prece!” (COM(2014) 177 final , 2014. gada 19. marts).

Komisijas Deleģētā regula (ES) Nr. 531/2014 (2014. gada 12. marts), ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 211/2011 par pilsoņu iniciatīvu I pielikumu (OV L 148, 2014. gada 20. maijs, 52.-53. lpp.).

Labojums Komisijas Deleģētajā regulā (ES) Nr. 887/2013 (2013. gada 11. jūlijs), ar ko aizstāj Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 211/2011 par pilsoņu iniciatīvu II un III pielikumu (OV L 235, 2014. gada 8. augusts, 19.-19. lpp.).

Komisijas Deleģētā regula (ES) Nr. 2015/1070 (2015. gada 31. marts), ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 211/2011 par pilsoņu iniciatīvu III, V un VII pielikumu (OV L 178, 8.7.2015., 1.-11. lpp.).

Komisijas paziņojums par Eiropas pilsoņu iniciatīvu: “Viens no mums” (COM(2014) 355final , 2014. gada 28. maijs).

Pēdējo reizi atjaunots: 08.07.2015

Top