Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
ES starptautiskās konvencijas un nolīgumi

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

ES starptautiskās konvencijas un nolīgumi

 

KOPSAVILKUMS:

Līguma par Eiropas Savienības darbību 216. pants

Līguma par Eiropas Savienības darbību 207. pants

KAS ES LĪGUMOS IR TEIKTS PAR ES KONVENCIJĀM UN NOLĪGUMIEM?

  • Starptautiskās konvencijas un nolīgumi kopā ar vienpusējiem aktiem (piemēram, regulām, direktīvām, lēmumiem, atzinumiem un ieteikumiem) veido ES sekundāros tiesību aktus.
  • Tie ir līgumi atbilstoši starptautiskajām tiesībām un nosaka līgumslēdzēju pušu tiesības un pienākumus saskaņā ar to noslēgto vienošanos.
  • Atšķirībā no vienpusējiem aktiem konvencijas un nolīgumi nav likumdošanas procedūras vai kādas iestādes vienpersoniskas gribas rezultāts.

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

Starptautiski nolīgumi (konvencijas, līgumi)

Starptautiskus nolīgumus noslēdz ES, no vienas puses, un kāda cita starptautisko tiesību juridiskā persona, piemēram, valsts vai starptautiska organizācija, no otras puses. Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 216. pantā norādīti gadījumi, kuros ES ir pilnvarota noslēgt šādus nolīgumus. Pēc vienošanās un parakstīšanas un atbilstīgi attiecīgajam jautājumam var būt nepieciešama to ratifikācija ar kādu sekundāro tiesību aktu.

Turklāt starptautiski nolīgumi ir obligāti jāpiemēro ES teritorijā. Starptautiskajiem nolīgumiem ir lielāks juridiskais spēks nekā vienpusējiem sekundārajiem aktiem, tādēļ šiem aktiem jāatbilst minētajiem nolīgumiem.

Turklāt LESD 207. pants nosaka ES tirdzniecības politiku — būtisku ES ārējo kompetenci un galveno elementu tās attiecībās ar pārējo pasauli.

Starptautisko nolīgumu piemēri:

Ja nolīguma priekšmets nav ES ekskluzīvā kompetencē, šis nolīgums jāparaksta arī ES valstīm. Šādus nolīgumus sauc par “jauktiem nolīgumiem”. Tas nozīmē, ka par līgumslēdzēju pusi ar trešajām pusēm kļūst ne tikai ES, bet arī ES valstis. Saistībā ar jauktiem līgumiem dažkārt arī jāpieņem kāds iekšējs ES tiesību akts, lai noteiktu ES valstu un ES pienākumus.

PAMATDOKUMENTI

Līguma par Eiropas Savienības darbību 216. pants (OV C 202, 7.6.2016., 144. lpp.)

Līguma par Eiropas Savienības darbību 207. pants (OV C 202, 7.6.2016., 140.–141. lpp.)

Pēdējo reizi atjaunots: 16.08.2016

Top