Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Eiropadomes reglaments

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Eiropadomes reglaments

KOPSAVILKUMS:

Eiropadomes Lēmums 2009/882/ES, ar ko pieņem tās reglamentu

KOPSAVILKUMS

KĀDS IR ŠĪ LĒMUMA MĒRĶIS?

 • Tajā ir paredzēti noteikumi un kārtība, kā tiek organizēts Eiropadomes darbs.
 • Tie attiecas uz:
  • priekšsēdētāja un ģenerālsekretariāta pienākumiem;
  • sanāksmju sagatavošanu;
  • balsošanu;
  • lēmumu publicēšanu.

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

 • Eiropadome sanāk Briselē divreiz pusgadā, un katra sanāksme noris, ilgākais, divas dienas. Vajadzības gadījumā var sasaukt papildu sanāksmes.
 • Eiropadomi veido:
 • Tās darbā piedalās arī Eiropas Savienības (ES) Augstais pārstāvis ārlietās un drošības politikas jautājumos.
 • Valstu un Eiropas Komisijas delegāciju, kuras piedalās Eiropadomes sanāksmēs, maksimālais dalībnieku skaits ir 20 personas.
 • Lēmumi principā tiek pieņemti, ievērojot konsensa principu, taču Līgumos paredzētos gadījumos var rīkot arī balsojumu.
 • Eiropadome var publiskot balsojumu rezultātus un ar tiem saistītās valstu deklarācijas.
 • Eiropadomes sanāksmes nav atklātas.
 • Katras sanāksmes protokolā norāda iesniegtos dokumentus, pieņemtos secinājumus, pieņemtos lēmumus un deklarācijas, kuru iekļaušanu ir pieprasījis kāds Eiropadomes loceklis.
 • Eiropadomes lēmumus publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī, ja vien lēmumos nav norādīts konkrēts adresāts.
 • Eiropadomes priekšsēdētājs ir atbildīgs par Eiropadomes darba sagatavošanu un nepārtrauktību.
 • Vispārējo lietu padome, kuru veido ārlietu ministri, sagatavo sanāksmju darba kārtības jautājumus un nodrošina tām sekojošā darba kontroli.
 • Vispārējo lietu padome vismaz četras nedēļas pirms Eiropadomes sanāksmes izskata darba kārtības projektu ar attiecīgām norādēm. Visus sanāksmes sagatavošanas darbus tā pabeidz, vēlākais, piecas dienas pirms Eiropadomes locekļu tikšanās.
 • Eiropas Parlamenta priekšsēdētāju var uzaicināt uzrunāt Eiropadomi.
 • Pēc katras sanāksmes Eiropadomes priekšsēdētājs sniedz ziņojumu Eiropas Parlamentam.

KOPŠ KURA LAIKA ŠIS LĒMUMS IR PIEMĒROJAMS?

Tas stājās spēkā 2009. gada 1. decembrī.

KONTEKSTS

Ar Lisabonas līgumu, kurš stājās spēkā 2009. gada 1. decembrī, tika izveidota Eiropadome kā pilnvērtīga ES iestāde ar savu priekšsēdētāju. Eiropadomes uzdevums ir virzīt uz priekšu ES politikas izstrādi un definēt tās prioritātes.

AKTS

Eiropadomes Lēmums 2009/882/ES (2009. gada 1. decembris), ar ko pieņem Eiropadomes reglamentu (OV L 315, 2.12.2009., 51. lpp.)

Pēdējo reizi atjaunots: 15.02.2016

Top