Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Savienības Augstais pārstāvis ārlietās un drošības politikas jautājumos

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Savienības Augstais pārstāvis ārlietās un drošības politikas jautājumos

 

KOPSAVILKUMS

KO DARA SAVIENĪBAS AUGSTAIS PĀRSTĀVIS ĀRLIETĀS UN DROŠĪBAS POLITIKAS JAUTĀJUMOS?

Savienības Augstais pārstāvis ārlietās un drošības politikas jautājumos (Augstais pārstāvis) atbild par ES kopējās ārpolitikas un drošības politikas (KĀDP) un kopējās drošības un aizsardzības politikas koordinēšanu un īstenošanu. Augstais pārstāvis vienlaicīgi ir arī viens no Eiropas Komisijas priekšsēdētāja vietniekiem un šajā amatā nodrošina ES vispārējās ārējās darbības saskaņotību.

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

Iecelšana

Augsto pārstāvi uz pieciem gadiem ieceļ Eiropadome ar kvalificētu balsu vairākumu (ar Eiropas Komisijas priekšsēdētāja piekrišanu). Eiropas Parlaments balso par Augstā pārstāvja kandidatūru saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienību 17. pantu. Tas ir tāpēc, ka Augstais pārstāvis ir arī viens no Eiropas Komisijas priekšsēdētāja vietniekiem, un Eiropas Komisijas sastāva apstiprināšanai ir vajadzīga Eiropas Parlamenta piekrišana.

Pienākumi

Augstais pārstāvis veicina KĀDP izstrādi, iesniedzot priekšlikumus Eiropas Savienības Padomei un Eiropadomei.

Augstais pārstāvis pēc tam nodrošina pieņemto lēmumu īstenošanu.

Augstais pārstāvis kā Komisijas priekšsēdētāja vietnieks nodrošina, ka ES vispārējā ārējā darbība attīstības palīdzības, tirdzniecības, humānās palīdzības un krīzes reaģēšanas jomā ir saskaņota un efektīva.

Augstais pārstāvis vada ārlietu ministru sanāksmi ES Padomē.

Augstais pārstāvis arī pārstāv ES ar KĀDP saistītajos jautājumos.

Citi Augstā pārstāvja pienākumi ietver Eiropas Aizsardzības aģentūras un ES Drošības izpētes institūta vadību.

Eiropas Ārējās darbības dienests

Augstajam pārstāvim pilnvaru īstenošanā palīdz Eiropas Ārējās darbības dienests (EĀDD). EĀDD izveidoja ar Lisabonas līgumu, un par tā pamatu kalpo Līguma par Eiropas Savienību 27. pants. Dienesta personālu veido Padomes Ģenerālsekretariāta un Komisijas amatpersonas, kā arī ES valstu diplomātisko dienestu darbinieki.

KONTEKSTS

Augstā pārstāvja amata juridiskais pamats ir Līguma par Eiropas Savienību 18. un 27. pants. Augstā pārstāvja amatu izveidoja ar 1999. gada Amsterdamas līgumu, bet ārpolitikas jomā Augstais pārstāvis dalīja pienākumus ar Eiropas komisāru ārējo sakaru jautājumos. Ar 2009. gada Lisabonas līgumu Augstā pārstāvja pilnvaras paplašināja un viņu padarīja par Eiropas Komisijas priekšsēdētāja vietnieku, lai Augstais pārstāvis varētu labāk pārstāvēt ES tās ārpolitikas mērķu īstenošanā.

Pēdējo reizi atjaunots: 24.11.2015

Top