Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Eiropas Komisija

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Eiropas Komisija

KOPSAVILKUMS

IEVADS

Lisabonas līgumā ir apstiprinātas Komisijas būtiskās funkcijas attiecībā uz savām iniciatīvas tiesībām, savām izpildfunkcijām, kontroles un pārstāvniecības funkcijām. Vairākas veiktās izmaiņas jo īpaši skar Komisijas sastāvu. Turpinot iepriekšējo Līgumu ieviestos grozījumus, Komisijas priekšsēdētāja loma un pilnvaras ir pastiprinātas. Viens no galvenajiem jauninājumiem ir Eiropas Savienības Augstā pārstāvja ārlietās un drošības politikas jautājumos posteņa radīšana. Turklāt Lisabonas līgumā ir mēģināts samazināt komisāru skaitu, taču Eiropadome nav izrādījusi vēlmi to īstenot praksē.

STRUKTŪRA

Lisabonas līgumā ieviestais princips paredz, ka Komisijas locekļu skaitam jābūt par trešdaļu mazākam nekā dalībvalstu skaitam un ka Komisijas locekļus jāizvēlas, pamatojoties uz vienlīdzīgas rotācijas principu.

Taču, pamatojoties uz Līgumā paredzēto izņēmuma gadījumu, Eiropadome 2013. gada maijā vienbalsīgi nolēma, ka komisāru skaits (ieskaitot arī priekšsēdētāju un Eiropas Savienības Augsto pārstāvi ārlietās un drošības politikas jautājumos) arī turpmāk būs vienāds ar dalībvalstu skaitu. Ņemot vērā šā lēmuma ietekmi uz Komisijas darbību, Padome to pārskatīs pirms jaunās Komisijas, kura pārņems pilnvaras vēlākais 2014. gada 1. novembrī, nominēšanas.

Ar Lisabonas līgumu izveidots arī jauns amats Komisijas iekšienē: tas ir Eiropas Savienības Augstais pārstāvis ārlietās un drošības politikas jautājumos. Viņa pienākums ir vadīt Savienības ārpolitiku. Viņš vada Ārlietu padomi, uztur Eiropas Ārējās darbības dienestu un viņš ir arī viens no Komisijas priekšsēdētāja vietniekiem. Viņu ieceļ Eiropadome, pieņemot lēmumu ar kvalificētu balsu vairākumu, vienojoties ar Komisijas priekšsēdētāju. Viņš, tāpat kā Komisijas priekšsēdētājs, ir pakļauts Eiropas Parlamenta apstiprinājuma balsojumam.

PRIEKŠSĒDĒTĀJA LOMA

Amsterdamas un Nicas līgums ievērojami paplašināja Komisijas priekšsēdētāja prerogatīvas. Priekšsēdētājam jānosaka kolēģijas politiskā orientācija un jālemj arī par Komisijas iekšējo organizāciju. Tātad priekšsēdētājs deleģē uzdevumus dažādiem komisāriem un savu pilnvaru laikā var pārskatīt pienākumus. No Komisijas locekļu vidus viņš ieceļ priekšsēdētāja vietniekus, izņemot Augsto ārlietās ārpolitikas un drošības politikas jautājumos. Kopš Lisabonas līguma stāšanās spēkā viņš, neprasot kolēģijas apstiprinājumu, var likt kādam no komisāriem atstāt amatu.

IECELŠANAS PROCEDŪRAS

Komisijas priekšsēdētāju iesaka Eiropadome, pieņemot lēmumu ar kvalificētu balsu vairākumu, pēc tam - Eiropas Parlaments. Tomēr ar Lisabonas līgumu ieviests jauninājums, iedibinot tiešas saiknes starp vēlēšanu rezultātiem Eiropas Parlamentā un kandidāta izvēli Komisijas priekšsēdētāja amatam. Turpmāk Eiropadomei jāņem vērā Parlamenta rezultāti, ja tā izvirza personu, kuru paredzēts iecelt par Komisijas priekšsēdētāju. Šīs pārmaiņas palielina Parlamenta nozīmi priekšsēdētāja izvirzīšanā. Šajā sakarā un 2014. gada Eiropas Parlamenta vēlēšanu kontekstā Komisija ir ieteikusi Eiropas politiskajām partijām nominēt savu kandidātu Komisijas priekšsēdētāja amatam, tādējādi palielinot ar vēlēšanām saistītās politiskās likmes.

Padome, savstarpēji vienojoties ar ievēlēto priekšsēdētāju, pēc tam apstiprina to personu sarakstu, kuras tā piedāvā iecelt par Komisijas locekļiem, izņēmums ir tikai Augstais pārstāvis ārlietās un drošības politikas jautājumos. Komisijas locekļus izvēlas, ņemot vērā viņu vispārējās kompetences un neatkarību. Ar Lisabonas līgumu pievienots jauns kritērijs attiecībā uz viņu Eiropas saistībām. Kolēģijas sastāvu apstiprina Eiropas Parlamenta balsojumā.

APKOPOJOŠĀ TABULA

Līgums

Panti

Priekšmets

Līgums par ES

17.

Komisijas loma un sastāvs, Komisijas priekšsēdētāja izvirzīšana un prerogatīvas

Līgums par ES

18.

Savienības Augstā pārstāvja ārlietās un drošības politikas jautājumos izvirzīšana un prerogatīvas

Līgums par ES darbību

244. līdz 250.

Komisijas darbības veids

SAISTĪTIE AKTI

Eiropadomes Lēmums (2013. gada 22. maijs) par Eiropas Komisijas locekļu skaitu [ 2013/272/ES -Oficiālais VēstnesisL 165, 18.10.2013.].

Pēdējā atjaunināšana: 09.04.2014

Top