Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Humānā palīdzība pārtikas jomā

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Humānā palīdzība pārtikas jomā

 

KOPSAVILKUMS:

Eiropas Komisijas paziņojums (COM(2010) 126 galīgā redakcija) —- Humānā palīdzība pārtikas jomā

KĀDS IR ŠĪ PAZIŅOJUMA MĒRĶIS?

Šajā Eiropas Komisijas paziņojumā ir noteikta stratēģiskā sistēma, saskaņā ar kuru ES sniedz pārtikas palīdzību humanitāras krīzes* gadījumā.

Tas ir publicēts kopā ar citu Komisijas paziņojumu par pārtikas nodrošinājumu un attīstību.

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

GALVENIE UZDEVUMI

ES humānās palīdzības pārtikas jomā* mērķis ir nodrošināt, lai humanitāras krīzes gadījumos un pēc šādām krīzēm būtu pieejama pietiekama, droša un uzturvielām bagāta pārtika, lai mazinātu mirstību, akūtu uztura nepietiekamību vai kaitīgu pārvarēšanas mehānismu pielietošanu (piemēram, ja neaizsargātas personas ir spiestas pārdot īpašumu vai nonākt parādos).

Konkrētie mērķi ir šādi:

 • 1.

  nodrošināt pieeju pārtikai un pietiekamu, drošu un uzturvielām bagātu pārtiku iedzīvotājiem, kurus skar humanitāra krīze;

 • 2.

  aizsargāt un atjaunot eksistences pamatu un palīdzēt uzlabot neaizsargātu grupu spēju sevi nodrošināt turpmāku krīžu gadījumā;

 • 3.

  stiprināt starptautiskās humānās palīdzības sistēmas spējas pārtikas palīdzības sniegšanā.

Tas ietver:

 • pārtikas palīdzības sniegšanu, nodrošinot naudas līdzekļus, vaučerus, pārtikas produktus un citas preces un pakalpojumus, kā arī prasmes un zināšanas;
 • papildu pasākumus, piemēram, nodrošinot degvielas, ūdens un higiēnas pieejamību;
 • eksistences pamata atjaunošanu, piemēram, nodrošinot lauksaimniekiem piekļuvi sēklām;
 • palīdzību cīņā pret uztura nepietiekamību;
 • spēju uzlabošanu ar uzlabotām un inovatīvām metodēm, rīkiem un apmācību.

Piemērotāko pasākumu, tostarp palīdzības sniegšanas veidu (piemēram, naudā vai natūrā), izvēli nosaka konkrētais konteksts, un to regulāri pārskata.

PRINCIPI

Saskaņā ar Eiropas konsensu par humāno palīdzību, īstenojot pasākumus saistībā ar humāno palīdzību pārtikas jomā:

 • ir jāievēro humānās palīdzības pamatprincipi:
  • cilvēcība,
  • neitralitāte,
  • objektivitāte,
  • neatkarība;
 • pasākumiem jābūt pamatotiem uz vajadzībām un rezultātiem, kā arī elastīgiem, efektīviem un nekaitīgiem;
 • pasākumi ir jākoordinē ar citiem atbalsta sniedzējiem un pārtikas nodrošinājuma un attīstības pasākumiem, lai:
  • optimāli segtu ārkārtas un attīstības vajadzības,
  • pēc iespējas labāk izmantotu iespējas radīt ilgtspējīgu ietekmi un veicināt pārtikas krīžu upuru spēju tikt galā pašu spēkiem.

Palīdzības operācijas

ES humānā palīdzība pārtikas jomā parasti tiek sniegta gadījumos, kad:

 • pārtikas trūkuma dēļ ir sasniegts vai atbilstoši prognozēm tiks sasniegts kritiskais mirstības vai akūta uztura nepietiekamības līmenis;
 • pastāv nopietns apdraudējums sabiedrībai vai nepanesamu ciešanu risks, kura cēlonis ir eksistences pamata neesamība vai sliktas krīzes pārvarēšanas stratēģijas (piemēram, peļņu nesošu ražošanas līdzekļu pārdošana, migrācija vai nedrošas izdzīvošanas stratēģijas).

Tomēr pārtikas palīdzību var sniegt, tiklīdz sākas krīze, nevis tikai pēc ārkārtēju risku rašanās.

Parasti humāno palīdzību pārtikas jomā nedrīkst izmantot, lai risinātu hronisku pārtikas trūkumu*, izņemot gadījumus, kad:

 • pastāv tūlītējs un ļoti liels humānais risks;
 • citi dalībnieki nespēj rīkoties;
 • pasākumi var drīz radīt pozitīvu ietekmi.

Droša, pietiekama un vietējas izcelsmes pārtika

Cilvēkiem ir jābūt pieejamai drošai un sabalansētai pārtikai vajadzīgajā daudzumā un pienācīgā kvalitātē. Ja iespējams, sniedzot palīdzību pārtikas jomā, ir jāņem vērā vietējās uztura prasības.

KONTEKSTS

Saskaņā ar jaunāko ANO ziņojumu par badu (Pārtikas trūkums pasaulē 2015. gadā) visā pasaulē aptuveni 795 miljoni jeb devītā daļa cilvēku ir izsalkuši. Laikā no 1990. līdz 2015. gadam to Āfrikas valstu skaits, kuras saskaras ar pārtikas krīzēm, ir dubultojies no 12 līdz 24 valstīm. 2014. gadā Komisija vien sniedza €349 miljonus lielu humānās palīdzības finansējumu pārtikas palīdzībai.

Plašāka informācija:

* GALVENIE TERMINI

Humanitāra krīze: notikums, kas rada kritisku apdraudējumu cilvēku veselībai, drošībai vai labklājībai. Humanitāru krīzi var izraisīt dabas vai cilvēku radītas katastrofas, tā var sākties strauji vai lēni un var būt īsa vai ilga

Humānā palīdzība pārtikas jomā: pārtikas palīdzība, ko sniedz humanitāru krīžu upuriem

Hronisks pārtikas trūkums: ilglaicīga nespēja nodrošināt pietiekamu uzturvielu uzņemšanu pastāvīgi, periodiski vai sezonāli

PAMATDOKUMENTS

Komisijas paziņojums Padomei un Eiropas Parlamentam — Humānā palīdzība pārtikas jomā (COM(2010) 126 galīgā redakcija, 31.3.2010.)

SAISTĪTIE AKTI

Komisijas dienestu darba dokuments — Pavaddokuments Komisijas paziņojumam Padomei un Eiropas Parlamentam — Humānā palīdzība pārtikas jomā (SEC(2010) 374 galīgā redakcija, 31.3.2010.)

Pēdējo reizi atjaunots: 18.07.2016

Top