Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Lauku saimniecību ienākumi un darbības - ES statistika

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Lauku saimniecību ienākumi un darbības - ES statistika

Lauku saimniecību grāmatvedības datu tīkls (FADN) ļauj Eiropas Komisijai vākt datus par lauksaimniecības uzņēmumu ienākumiem un saimniecisko darbību Eiropas Savienībā, lai pieņemtu pamatotus lēmumus, veidojot kopējo lauksaimniecības politiku.

AKTS

Padomes Regula (EK) Nr. 1217/2009 (2009. gada 30. novembris), ar ko izveido tīklu grāmatvedības datu savākšanai par ienākumiem un saimniecisko darbību lauku saimniecībās Eiropas Kopienā

KOPSAVILKUMS

Lai citām iestādēm un sabiedrībai nodrošinātu vienkāršu un ērtu piekļuvi gada analītiskajiem ziņojumiem, kuru pamatā ir informācija no FADN, ziņojumi par izvēlētajām nozarēm ir publicēti tiem īpaši paredzētā tīmekļa vietnē.

KĀDS IR ŠĪS REGULAS MĒRĶIS?

Tajā ir izklāstīti noteikumi par salīdzināmu lauku saimniecību grāmatvedības datu savākšanu visā ES. Šos datus izmanto, lai noteiktu lauksaimniecības uzņēmumu gada ienākumus un lai veiktu to saimnieciskās darbības analīzi. Datus vāc katru gadu, pamatojoties uz paraugu, kas sastāv no vairāk nekā 80 000 lauksaimniecības uzņēmumu.

Grāmatvedības datu vākšanas process

ES valstis ir atbildīgas par apsekojumiem savā teritorijā, un katrai valstij ir jāizvēlas sadarbības aģentūra, kas organizē datu vākšanu no dažādiem avotiem (piemēram, lauku saimniecībām, grāmatvedības birojiem) un elektroniski nosūta datus Komisijai.

Valsts komiteja ir atbildīga par grāmatvedības pārskatu sniedzēju uzņēmumu (t. i., uzņēmumu, kas piedalās apsekojumā) atlasi. Ja ES valsts sastāv no vairākiem apgabaliem, valsts komiteja var sadarboties ar reģionālajām komitejām.

Lauku saimniecību grāmatvedības pārskati

Katra lauku saimniecība, kas piedalās apsekojumā, iesniedz grāmatvedības pārskatu, kurš ir anketas formā. Dati, kurus apkopo un nosūta EK, ir vienādi visās ES valstīs neatkarīgi no to grāmatvedības sistēmām un no tā, kā tās organizē datu vākšanas procesu.

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

Ar Regulu (ES) Nr. 1318/2013 groza Padomes Regulu (EK) Nr. 1217/2009 (FADN pamataktu) un FADN noteikumos ievieš dažas izmaiņas.

Ar to Eiropas Komisijai tiek piešķirtas tiesības pieņemt deleģētos un īstenošanas aktus. Cita starpā šīs deleģētās pilnvaras attiecas uz:

  • FADN apgabalu saraksta izveidi (dažas ES valstis sastāv no viena apgabala, bet dažas, jo īpaši lielākās, ir sadalītas mazākās teritoriālās vienībās, piemēram, reģionos vai provincēs);
  • noteikumiem, saskaņā ar kuriem nosaka paraugā ietilpstošo grāmatvedības pārskatu sniedzēju uzņēmumu ekonomisko lielumu un izstrādā plānu, kā atlasīt uzņēmumus, kas sniedz grāmatvedības pārskatus;
  • ES lauksaimniecības uzņēmumu galveno tipoloģisko klasifikāciju;
  • galvenajām savācamajām grāmatvedības datu grupām un vispārīgajiem noteikumiem par datu vākšanu.

Šo deleģēto pilnvaru rezultātā Komisijas Deleģētajā regulā (ES) Nr. 1198/2014 ir izklāstīti noteikumi, ar kuriem papildina Regulu (EK) Nr. 1217/2009 (piemēram, saimniecību veidu atbilstība vai galveno savācamo grāmatvedības datu grupu saraksts).

Attiecībā uz īstenošanas pilnvarām Komisijas Īstenošanas regulā (ES) 2015/220 ir izklāstīti noteikumi, kā piemērojama Padomes Regula (EK) Nr. 1217/2009. Tajos ietverts katrā saimniecībā, kas sniedz grāmatvedības pārskatu, savācamo grāmatvedības datu grupu sīks apraksts un katrā valstī piemērotās saimnieciskās darbības apjoma robežvērtības.

Saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1217/2009 uz datiem attiecas stingri konfidencialitātes noteikumi, un tos var izmantot tikai kopējās lauksaimniecības politikas nolūkiem. Piemēram, iestādes tos nevar izmantot nodokļu uzlikšanas vai atbilstības nodrošināšanas nolūkā.

Visbeidzot, regulā ir noteikts, ka Komisijai palīdz Lauku saimniecību grāmatvedības datu tīkla komiteja, ko veido visu ES valstu pārstāvji.

KOPŠ KURA LAIKA REGULA IR PIEMĒROJAMA?

Regula (EK) Nr. 1217/2009 stājās spēkā 2010. gada janvārī, bet grozījumu, kas ieviests ar Regulu (ES) Nr. 1318/2013, piemēro no 2014. gada 1. janvāra.

Plašāka informācija ir pieejama Eiropas Komisijas Lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektorāta tīmekļa vietnē.

ATSAUCES

Akts

Stāšanās spēkā

Transponēšanas termiņš dalībvalstīs

Oficiālais Vēstnesis

Regula (EK) Nr. 1217/2009

4.1.2010.

-

OV L 328, 15.12.2009., 27.-38. lpp.

Grozošais(-ie) akts(-i)

Stāšanās spēkā

Transponēšanas termiņš dalībvalstīs

Oficiālais Vēstnesis

Regula (ES) Nr. 1318/2013

20.12.2013.

-

OV L 340, 17.12.2013., 1.-6. lpp.

SAISTĪTIE AKTI

Komisijas Deleģētā regula (ES) Nr. 1198/2014 (2014. gada 1. augusts), ar kuru papildina Padomes Regulu (EK) Nr. 1217/2009, ar ko izveido tīklu grāmatvedības datu savākšanai par ienākumiem un saimniecisko darbību lauku saimniecībās Eiropas Savienībā (OV L 321, 7.11.2014., 2.-6. lpp.)

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 2015/220 (2015. gada 3. februāris), ar kuru nosaka noteikumus par to, kā piemērojama Padomes Regula (EK) Nr. 1217/2009, ar ko izveido tīklu grāmatvedības datu savākšanai par ienākumiem un saimniecisko darbību lauku saimniecībās Eiropas Savienībā (OV L 46, 19.2.2015., 1.-106. lpp.)

Pēdējo reizi atjaunots: 02.09.2015

Top