Help Print this page 

Document C2007/223/01

Title and reference
Uzvedības kodekss

OJ C 223, 22.9.2007, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Multilingual display
Text

22.9.2007   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 223/1


Uzvedības kodekss

(2007/C 223/01)

EIROPAS KOPIENU TIESA,

ņemot vērā Tiesas apspriedes 2007. gada 28. marta, 24. aprīļa un 3. jūlija sanāksmēs;

ņemot vērā Tiesas Statūtu 2., 4., 6., 18. un 47. pantu un minēto Statūtu pielikuma 5. pantu, Tiesas Reglamenta 3. un 4. pantu, kā arī Pirmās instances tiesas Reglamenta 4. un 5. pantu;

tā kā, neierobežojot piemērojamos Statūtu un Reglamentu noteikumus, Uzvedības kodeksā ir jāizskaidro daži pienākumi, kas minētajos noteikumos uzlikti Tiesas, Pirmās instances tiesas un Civildienesta tiesas locekļiem;

apspriedusies ar Pirmās instances tiesu un Civildienesta tiesu,

nolemj pieņemt šo uzvedības kodeksu.

1. pants

Vispārējie principi

1.   Uzvedības kodekss ir saistošs Tiesas, Pirmās instances tiesas un Civildienesta tiesas pašreizējiem un bijušajiem locekļiem.

2.   Locekļi pilnībā sevi velta ieņemamā amata pienākumu izpildei.

3.   Ārpus Tiesas locekļi neizsaka nekādus komentārus, kas var kaitēt Tiesas reputācijai vai ko var interpretēt kā Tiesas nostāju debatēs, kas nav saistītas ar tās kā Kopienu iestādes lomu.

2. pants

Godīgums

Locekļi nepieņem nekāda veida dāvanas, kas var radīt šaubas par viņu neatkarību.

3. pants

Objektivitāte

Locekļi izvairās no situācijām, kas var izraisīt interešu konfliktu.

4. pants

Paziņojums par finanšu interesēm

1.   Stājoties amatā, locekļi iesniedz Tiesas priekšsēdētājam paziņojumu par viņu finanšu interesēm.

2.   Šī panta 1. punktā paredzētais paziņojums ir formulēts šādi: “Es paziņoju, ka mans īpašums nav saistīts ar finanšu interesēm, kas var apdraudēt manu objektivitāti un manu neatkarību, veicot ar amatu saistītos pienākumus”.

5. pants

Cita darbība

1.   Ja locekļi vēlas piedalīties darbībā ārpus Kopienu tiesas, viņi lūdz iepriekšēju atļauju Kopienu tiesai, kurā viņi darbojas. Tomēr viņi apņemas ievērot pienākumu būt pieejamiem, lai pilnībā sevi veltītu ieņemamā amata pienākumu izpildei.

2.   Locekļi var saņemt atļauju piedalīties ar izglītību saistītā darbībā, konferencē, seminārā vai kolokvijā, ja viņi atsakās par to saņemt ārkārtas finansiālu atlīdzību.

3.   Locekļi var saņemt atļauju veikt arī zinātnisko darbību, kā arī bez atlīdzības darboties kā goda locekļiem fondos vai līdzīgās organizācijās jomās, kas saistītas ar kultūru, mākslu, sociālajām lietām, sportu vai labdarību, un izglītības vai pētniecības iestādēs. Šajā sakarā viņi apņemas neveikt pārvaldes darbību, kas var apdraudēt viņu neatkarību vai pieejamību vai izraisīt interešu konfliktu. Ar fondiem vai līdzīgām organizācijām saprot bezpeļņas iestādes vai apvienības, kas minētajās jomās veic sabiedrisku darbību.

6. pants

Locekļu saistības pēc amata pienākumu pildīšanas beigām

1.   Pēc amata pienākumu pildīšanas beigām locekļiem ir jāturpina izturēties apdomīgi.

2.   Locekļi apņemas pēc amata pienākumu pildīšanas beigām nepiedalīties:

nekādā veidā — lietās, kas tika izskatītas tiesā, kurā viņi darbojās, brīdī, kad viņi beidza pildīt amata pienākumus;

nekādā veidā — lietās, kas tieši un acīmredzami ir saistītas ar lietām, pat ja to izskatīšana ir pabeigta, ko viņi izskatījuši kā tiesneši vai ģenerāladvokāti,

un trīs gadus no minētās dienas

kā lietas dalībnieku pārstāvji rakstveida procesā vai sniedzot mutvārdu paskaidrojumus lietās, ko izskata Kopienu tiesās.

3.   Bijušie locekļi var piedalīties citās lietās kā padomdevēji vai eksperti vai sniegt juridisku atzinumu ar noteikumu, ka tiek pildīti pienākumi, kas izriet no 1. punkta.

7. pants

Kodeksa piemērošana

1.   Tiesas priekšsēdētājs, kam palīdz konsultatīvā komiteja, kuru veido trīs Tiesas locekļi, kas visilgāk ir pildījuši amata pienākumus, nodrošina šī uzvedības kodeksa pareizu piemērošanu.

2.   Tiesa nodrošina tā ievērošanu un pieņem lēmumu, šaubu gadījumā apspriežoties attiecīgi ar Pirmās instances tiesu vai Civildienesta tiesu.

8. pants

Stāšanās spēkā

1.   Šis uzvedības kodekss stājas spēkā 2007. gada 1. oktobrī.

2.   Paziņojums par locekļu, kas ieņem amatu minētajā datumā, finanšu interesēm jānosūta Tiesas priekšsēdētājam vēlākais līdz 2007. gada 30. novembrim.


Top