Help Print this page 

Document 62010TN0346

Title and reference
Lieta T-346/10: Prasība, kas celta 2010. gada 18. augustā — Borax Europe /EĶVA

OJ C 288, 23.10.2010, p. 51–52 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Multilingual display
Text

23.10.2010   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 288/51


Prasība, kas celta 2010. gada 18. augustā — Borax Europe/EĶVA

(Lieta T-346/10)

()

2010/C 288/95

Tiesvedības valoda — angļu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Borax Europe Ltd (Londona, Apvienotā Karaliste) (pārstāvji — K. Nordlander, jurists, un H. Pearson, Solicitor)

Atbildētāja: Eiropas Ķīmisko vielu aģentūra (EĶVA)

Prasītājas prasījumi:

atzīt prasību atcelt tiesību aktu par pieņemamu;

atcelt EĶVA lēmumu kvalificēt zināmas bora vielas kā “ļoti lielas bažas izraisošas vielas”, kas atbilst Regulas (EK) Nr. 1907/2006 (turpmāk tekstā — “REACH”) (1) 57. panta c) punktam, un tās ietvert provizoriskajā ļoti lielas bažas izraisošo vielu, uz ko attiecas licencēšana, sarakstā (turpmāk tekstā — “provizoriskais saraksts”) 2010. gada 18. jūnijā (turpmāk tekstā — “apstrīdētais lēmums”);

piespriest EĶVA atlīdzināt prasītājas tiesāšanās izdevumus šajā tiesvedībā.

Pamati un galvenie argumenti

Prasītāja lūdz atcelt EĶVA lēmumu kvalificēt zināmas bora vielas kā “ļoti lielas bažas izraisošas vielas”, kas atbilst REACH 57. panta c) punktā norādītajiem kritērijiem, un 2010. gada 18. jūnijā tās ietvert provizoriskajā sarakstā. Prasītāja par apstrīdēto lēmumu uzzināja no EĶVA 2010. gada 18. jūnija paziņojuma presei.

Bora vielas, kuru iekļaušanu provizoriskajā sarakstā ar apstrīdēto lēmumu prasītāja apstrīd: borskābe CAS Nr. 10043-35-3, EC Nr. 233-139-2; dinātrija tetraborāts, anhidruss; dinātrija tetraborāta dekahidrāts; dinātrija tetraborāta pentahidrāts (CAS Nr. 1330-43-4, 1303-96-4, 12179-04-3, EC Nr. 215-540-4) (turpmāk tekstā — “borāti”).

Prasības pamatojumam prasītāja izvirza trīs pamatus.

Pirmais pamats: apstrīdētais lēmums esot jāatceļ, jo tas esot balstīts uz XV pielikuma dokumentiem, kuros ir acīmredzamas kļūdas, kas rada REACH 59. pantā paredzētās būtiskas procesuālas prasības pārkāpumu. Šajos dokumentos kā pamatojums EĶVA rīcībai ir norādīts, ka borāti šobrīd ir ietverti Regulas (EK) Nr. 1272/2008 VI pielikuma 3. daļā, bet tā nav.

Otrais pamats: EĶVA apstrīdēto lēmumu esot pieņēmusi, neizpildot savu uzdevumu veikt novērtējumu “pēc būtības” attiecībā uz to, vai borāti atbilst REACH 57. panta c) punktā norādītajiem kritērijiem. Tāpēc, pieņemot apstrīdēto lēmumu, EĶVA pieļāva acīmredzamas kļūdas vērtējumā, pārsniedza savas pilnvaras un pārkāpa labas pārvaldības principu.

Trešais pamats: visbeidzot, borāti neatbilstot REACH 57. panta c) punktā norādītajiem kritērijiem, lai tos kā reproduktīvajai sistēmai toksiskas vielas klasificētu 1. vai 2. kategorijā saskaņā ar Direktīvu 67/548. Tādējādi tās neesot “ļoti lielas bažas izraisošas vielas” un, ar apstrīdēto lēmumu tās iekļaujot provizoriskajā sarakstā, esot pārkāpts REACH 59. panta 8. punkts.


(1)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 18. decembra Regula (EK) Nr. 1907/2006, kas attiecas uz ķimikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu (REACH), un ar kuru izveido Eiropas Ķimikāliju aģentūru, groza Direktīvu 1999/45/EK un atceļ Padomes Regulu (EEK) Nr. 793/93 un Komisijas Regulu (EK) Nr. 1488/94, kā arī Padomes Direktīvu 76/769/EEK un Komisijas Direktīvu 91/155/EEK, Direktīvu 93/67/EEK, Direktīvu 93/105/EK un Direktīvu 2000/21/EK (OV 2006, L 396, 1. lpp.).


Top