Help Print this page 

Document 52009DC0331

Title and reference
Komisijas ziņojums par to, kā 2008. gadā piemērota Regula (EK) Nr. 1049/2001 par publisku piekļuvi Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas dokumentiem

/* COM/2009/0331 galīgā redakcija */
  • In force
Multilingual display
Text

52009DC0331

Komisijas ziņojums par to, kā 2008. gadā piemērota Regula (EK) Nr. 1049/2001 par publisku piekļuvi Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas dokumentiem /* COM/2009/0331 galīgā redakcija */


[pic] | EIROPAS KOPIENU KOMISIJA |

Briselē, 2.7.2009

COM(2009) 331 galīgā redakcija

KOMISIJAS ZIŅOJUMS

par to, kā 2008. gadā piemērota Regula (EK) Nr. 1049/2001 par publisku piekļuvi Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas dokumentiem

KOMISIJAS ZIŅOJUMS

par to, kā 2008. gadā piemērota Regula (EK) Nr. 1049/2001 par publisku piekļuvi Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas dokumentiem

PRIEKšVāRDS

Šis ziņojums attiecas uz 2008. gadu un ir sagatavots, piemērojot 17. panta 1. punktu Regulā (EK) Nr. 1049/2001 par publisku piekļuvi Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas dokumentiem[1].

Šā ziņojuma pielikumā iekļauta statistika par piekļuves pieteikumu izskatīšanu. Šajā saistībā jāuzsver, ka minētie statistikas dati attiecas tikai uz piekļuves pieteikumiem par nepublicētiem dokumentiem, nevis par iepriekš publicētiem dokumentiem vai par informācijas pieprasījumiem.

1. Pārredzamības politika[2]

Komisija 2008. gada 30. aprīlī pieņēma priekšlikumu, ar ko paredz grozīt regulu par publisku piekļuvi dokumentiem. Šis posms ir turpinājums sabiedriskai apspriešanai, kas tika rīkota 2007. gadā, pamatojoties uz zaļo grāmatu[3], un atbilst Eiropas Parlamenta atkārtoti izteiktām vēlmēm. Abas likumdevējas iestādes otrajā pusgadā uzsāka tās izskatīšanu.

2. Internetā pieejamie reģistri un vietnes

2.1. Komisijas dokumentu reģistrā 2008. gada beigās bija 102 582 dokumenti (skatīt tabulu pielikumā).

2.2. Regulas 9. panta 3. punktā paredzēts, ka „slepenus”[4] dokumentus iekļauj reģistrā tikai ar izdevējas instances (autora) atļauju. 2008. gadā reģistrā nav iekļauts neviens slepens dokuments, uz ko attiektos šis noteikums.

2.3. Dati par to, kā izmantota EUROPA portālā pieejamā tīmekļa vietne „Pārredzamība un piekļuve dokumentiem”

Apmeklētāju skaits | Apmeklējumu skaits | Atvērtās lapas |

Kopā | 40 845 | 57 419 | 72 410 |

Mēnesī vidēji | 3 404 | 4 785 | 6 034 |

3. Sadarbība ar citām ES iestādēm un dalībvalstīm

Triju par regulas ieviešanu atbildīgo iestāžu dienesti 2008. gadā turpināja domu apmaiņu par regulas piemērošanas juridiskajiem jautājumiem.

4. Piekļuves pieteikumu analīze

4.1. Sākotnējo pieteikumu skaita pastāvīgā palielināšanās, kas vērojama kopš regulas pieņemšanas, ir turpinājusies arī 2008. gadā; 2008. gadā bija par 1001 pieteikumu vairāk nekā 2007. gadā, proti, palielināšanās par gandrīz 25 %.

4.2. Atkārtotu pieteikumu skaits ir ievērojami samazinājies. 2008. gadā reģistrēja 156 pieteikumus salīdzinājumā ar 273 pieteikumiem 2007. gadā.

4.3. Attiecībā uz pieprasījumu sadalījumu pa interešu jomām pieprasījumi transporta un enerģētikas jomā, iekšējā tirgus, konkurences, sadarbības tieslietās, vides un uzņēmējdarbības politikas jomā kopumā veidoja 40 %.

4.4. Pieprasījumu sadalījums atkarībā no sociāli profesionālās grupas apstiprināja, ka nozīmīgs ir no akadēmiskās vides saņemto pieteikumu skaits, kas joprojām ir pirmajā vietā un atbilst vairāk nekā 30 % pieteikumu.

4.5. Visbeidzot, nemainījās arī pieteikumu ģeogrāfiskais sadalījums . Gandrīz 20 % pieprasījumu ir no fiziskām vai juridiskām personām Beļģijā, kuras darbojas Eiropas līmenī. Tie ir uzņēmumi, advokātu biroji un apvienības vai nevalstiskas organizācijas. Turklāt lielākā pieprasījumu daļa ir no dalībvalstīm ar vislielāko iedzīvotāju skaitu: proti, no Vācijas, Itālijas, Francijas, Apvienotās Karalistes, Spānijas un Nīderlandes ir saņemta puse pieprasījumu (49,86 %). Jauno dalībvalstu īpatsvars proporcionāli ir samērā pieticīgs.

5. Piekļuves tiesību izņēmumu piemērošana

5.1. Pieprasījumu sākotnējā posmā pozitīvo atbilžu īpatsvars ir ļoti palielinājies (palielināšanās par gandrīz 10 %) salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu.

Dokumentus pilnībā publiskoja 82,68 % gadījumu (salīdzinājumā ar nepilniem 72,71 % 2007. gadā), un 3,33 % gadījumu (salīdzinājumā ar 3,88 % 2007. gadā) atļāva daļēju piekļuvi pieprasītajiem dokumentiem.

5.2. To lēmumu īpatsvars, kas apstiprina sākotnējo nostāju, ir ievērojami samazinājies (gandrīz 20 % samazinājums no 66,30 % 2007. gadā uz 48,08 % 2008. gadā).

Pēc sākotnēja atteikuma sniegtu pilnībā pozitīvu atbilžu īpatsvars ir nedaudz palielinājies (18,59 % salīdzinājumā ar 15,38 % 2007. gadā). To lēmumu īpatsvars, ar kuriem pēc sākotnēja atteikuma piešķir daļēju piekļuvi dokumentiem, ir gandrīz dubultojies (33,33 % salīdzinājumā ar 18,32 % 2007. gadā).

5.3. Sākotnējā posmā divi galvenie atteikuma iemesli ir šādi:

- pārbaudes, izmeklēšanas un revīziju mērķa aizsardzība (4. panta 2. punkta trešais ievilkums), lai gan salīdzinājumā ar 2007. gadu šādu gadījumu skaits ir nedaudz palielinājies (26,63 % atteikumu salīdzinājumā ar 23,48 % 2007. gadā);

- Komisijas lēmuma pieņemšanas procesa aizsardzība (4. panta 3. punkts). 15,22 % gadījumu attiecas uz iekšējai lietošanai paredzētiem dokumentiem, un 13,5 % attiecas uz vēl nepieņemtiem lēmumiem, kopā pavisam 28,72 % atteikumu (salīdzinājumā ar 31,31 % atteikumu 2007. gadā).

To atteikumu īpatsvars, kas balstās uz komerciālu interešu aizsardzību, kā arī uz starptautisko attiecību aizsardzību, joprojām ir liels – attiecīgi 14,4 % (salīdzinājumā ar 10,79 % 2007. gadā) un 10,24 % (salīdzinājumā ar 10,98 % 2007. gadā) atteikumu gadījumi.

5.4. Galvenie iemesli, ar kuriem pamato piekļuves atteikumu:

- izmeklēšanas mērķa aizsardzība (27,85 % salīdzinājumā ar 24,75 % 2007. gadā);

- komerciālu interešu aizsardzība (24,89 % salīdzinājumā ar 25,25 % 2007. gadā);

- Komisijas lēmuma pieņemšanas procesa aizsardzība; 17,3 % gadījumu attiecas uz vēl nepieņemtiem lēmumiem un 12,24 % attiecas uz iekšējai lietošanai paredzētiem dokumentiem, kopā pavisam 29,54 % atteikumu (salīdzinājumā ar 17,4 % atteikumu 2007. gadā).

6. Eiropas Ombudam iesniegtās sūdzības

6.1. Ombuds 2008. gadā slēdza 16 sūdzību lietas pret Komisiju, kurās tā bija atteikusi piekļuvi dokumentiem[5].

Četras lietas, kas slēgtas, nekonstatējot administratīvu kļūmi |

3006/2004/BB | 3114/2004/IP | 576/2005/GG | 1129/2007/MF |

Piecas lietas, kas slēgtas, izsakot aizrādījumu un/vai citas piezīmes |

3303/2005/GG | 1881/2006/JF | 3208/2006/GG | 255/2007/PB | 2681/2007/PB |

Septiņas lietas, kas slēgtas, neturpinot izmeklēšanu |

101/2004/GG | 2465/2004/TN | 3090/2005/GK | 3492/2006/WP |

3824/2006/GG | 1452/2007/PB | 2420/2007/BEH |

6.2. Ombuds 2008. gadā ir uzsācis četrpadsmit sūdzību lietas par dokumentu izsniegšanas atteikumiem.

7. Prasības tiesā

7.1. Pirmās instances tiesa ir pasludinājusi piecus spriedumus lietās par lēmumiem, ar kuriem Komisija, pamatojoties uz Regulu (EK) Nr. 1049/2001, pilnībā vai daļēji ir atteikusi piekļuvi dokumentiem.

7.1.1. Pirmās instances tiesas 2008. gada 30. janvāra spriedums lietā T-380/04, Ioannis Terezakis pret Komisiju

Pirmās instances tiesa ir atcēlusi Komisijas lēmumu, ar kuru tā atsaka piekļuvi diviem dokumentiem: revīzijas ziņojumam un līgumam starp Atēnu lidostu un kādu konsorciju.

Pirmās instances tiesa uzskata, ka atteikums piekļūt revīzijas ziņojumam ir juridiski pamatots, jo tas tiek aizsargāts visas izmeklēšanas/revīzijas laikā.

Saistībā ar līgumu - tā kā Komisija jau bija izpaudusi noteiktu tajā iekļauto informāciju, Pirmās instances tiesa uzskata, ka vismaz šī pati informācija būtu bijusi jāsniedz pieprasītājam. Tādējādi Pirmās instances tiesa daļēji atcēla Komisijas lēmumu, jo tā bija atteikusi daļēju piekļuvi līgumam.

7.1.2. Pirmās instances tiesas 2008. gada 5. jūnija spriedums lietā T-141/05, Internationaler Hilfsfonds eV pret Komisiju

Pirmās instances tiesa pieņēma Komisijas argumentus un noraidīja prasību atcelt lēmumu kā nepieņemamu, apstiprinot, ka apstrīdētais dokuments bija apstiprinošs lēmums attiecībā uz iepriekšēju lēmumu, kas netika apstrīdēts noteiktajā termiņā.

Pirmās instances tiesa skaidri nodalīja Ombuda procedūru un tiesvedību un apstiprināja šo abu procedūru alternatīvo raksturu. Pirmās instances tiesa arī norādīja, ka Ombuda lēmums, pat ja tajā konstatēta administratīva kļūme, nevar būt jauns elements, kas ļauj pieprasītājam iesniegt prasību atcelt iepriekšēju lēmumu, kas kļuvis galīgs, jo nav ticis apstrīdēts noteiktajā termiņā.

Prasītājs pārsūdzēja šo spriedumu Eiropas Kopienu Tiesā.

7.1.3. Pirmās instances tiesas 2008. gada 9. septembra spriedums lietā T-403/05, MyTravel Group plc pret Komisiju

Pirmās instances tiesa apstiprināja divus Komisijas lēmumus (izņemot attiecībā uz vienu dokumentu) par atteikumu piekļūt dokumentiem konkurences jomā, pamatojoties uz vairākiem izņēmumiem („lēmumu pieņemšanas process”, „juridisks atzinums” un „izmeklēšana"). Turpretim Pirmās instances tiesa daļēji atcēla lēmumu par atteiktu dokumentu, pamatojoties uz izņēmumu „izmeklēšana”, uzskatot, ka šā dokumenta atteikuma pamats bija ļoti neprecīzs.

Pirmās instances tiesa jo īpaši atgādināja, ka

- lēmuma pieņemšanas procesa gadījumā iestādēm ir tiesības sabiedrības interesēs aizsargāt savu iekšējo pārrunu un apspriežu saturu, ja tas ir nepieciešams to pienākumu izpildes nodrošināšanai, jo īpaši, kad tās īsteno savas administratīvo lēmumu pieņemšanas pilnvaras;

- ņemot vērā to, ka regula attiecas uz publisku piekļuvi dokumentiem, īpašas vai privātas intereses nav intereses, kas jāņem vērā, izsverot intereses, kā tas paredzēts regulā.

Zviedrija pārsūdzēja šo spriedumu Eiropas Kopienu Tiesā.

7.1.4. Pirmās instances tiesas 2008. gada 10. septembra spriedums lietā T-42/05, Rhiannon Williams pret Komisiju

Šajā lietā prasītāja izvirzīja galvenokārt divas prasības: no vienas puses, netieši izteikts atteikums piekļuvei dokumentiem, „kuriem bija jāpastāv”, un, no otras puses, izņēmumu kļūdaina interpretēšana un piemērošana, lai atteiktu piekļuvi dokumentiem, kas norādīti apstrīdētajā lēmumā.

Attiecībā uz pirmo prasību aspektu Pirmās instances tiesa atcēla Komisijas lēmumu, atgādinot, ka iestādēm ir pienākums palīdzēt prasītājam saistībā ar viņa pieprasījumu un, ja, neraugoties uz šo palīdzību, pieprasījums joprojām nav skaidrs, iestādei ir jābūt precīzai, citādi neprecizitāte var veidot netieši izteiktu atteikumu piekļuvei neidentificētiem dokumentiem. Netieši izteikts atteikums vienmēr ir nepamatots atteikums un līdz ar to anulējams, tikai pamatojoties uz to.

Attiecībā uz skaidri izteiktu atteikumu piekļuvei dokumentiem Pirmās instances tiesa pilnībā apstiprināja Komisijas lēmumu.

7.1.5. Pirmās instances tiesas 2008. gada 18. decembra spriedums lietā T-144/05, Pablo Muñiz pret Komisiju

Pirmās instances tiesa atcēla Komisijas lēmumu, ar ko, pamatojoties uz izņēmumu „lēmumu pieņemšanas process”, atsaka piekļuvi dokumentiem tarifu klasifikācijas jomā, uz kuriem attiecas komitoloģijas procedūra.

Pirmās instances tiesa pieļāva, ka lēmumu pieņemšanas procesa aizsardzība no mērķtiecīga ārēja spiediena var būt likumīgs pamatojums piekļuves ierobežošanai. Tomēr tiek uzskatīts, ka šāda ārēja spiediena esība ir jānosaka ar pārliecību, un ir jāpierāda, ka pastāv pienācīgi paredzams risks, ka šis ārējais spiediens varētu būtiski ietekmēt pieņemamo lēmumu.

7.2. Pret Komisijas lēmumiem saistībā ar Regulas 1049/2001[6] piemērošanu 2008. gadā tika iesniegtas divdesmit trīs jaunas prasības, tostarp četras apelācijas prasības.

Lieta C-506/08P, Zviedrija/ citas puses: MyTravel Group plc un Komisija | Lieta C-362/08P, Internationaler Hilfsfonds eV/ cita puse: Komisija | Lieta C-281/08P, Landtag Schleswig-Holstein/ Komisija |

Lieta C-28/08P, Komisija/ cita puse: The Bavarian Lager Co. Ltd | Lieta T-509/08, Ryanair Ltd/ Komisija | Lieta T-500/08, Ryanair Ltd/ Komisija |

Lieta T-499/08, Ryanair Ltd/ Komisija | Lieta T-498/08, Ryanair Ltd/ Komisija | Lieta T-497/08, Ryanair Ltd/ Komisija |

Lieta T-496/08, Ryanair Ltd/ Komisija | Lieta T-495/08, Ryanair Ltd/ Komisija | Lieta T-494/08, Ryanair Ltd/ Komisija |

Lieta T-474/08, Dieter C. Umbach/ Komisija | Lieta T-437/08, CDC Hydrogene Peroxide Cartel Damage Claims (CDC Hydrogene Peroxide)/ Komisija | Lieta T-383/08, New Europe/ Komisija |

Lieta T-380/08, Nīderlande/ Komisija | Lieta T-362/08, IFAW Internationaler Tierschutz-Fonds gGmbH/ Komisija | Lieta T-344/08, EnBW Energie Baden-Württemberg AG/ Komisija |

Lieta T-342/08, Edward William Batchelor/ Komisija | Lieta T-250/08, Edward William Batchelor/Komisija | Lieta T-221/08, Guido Strack/ Komisija |

Lieta T-186/08, Liga para Protecção da Natureza (LPN)/ Komisija | Lieta T-29/08, Liga para Protecção da Natureza (LPN)/ Komisija |

8. Secinājumi

8.1. Pieprasījumu veids un atteikumu iemesli

Tāpat kā iepriekšējos gados piekļuves pieteikumu analīzes kopaina rāda, ka ievērojama pieteikumu daļa attiecas uz pasākumiem, kurus Komisija veic, lai kontrolētu Kopienas tiesību piemērošanu. Šo piekļuves pieteikumu mērķis ļoti daudzos gadījumos ir iegūt dokumentus, kas varētu atbalstīt prasītāja nostāju sūdzības gadījumā, piemēram, Kopienas tiesību pārkāpuma gadījumā, vai arī administratīvā procesā vai tiesvedībā, piemēram, attiecībā uz Komisija lēmumu konkurences politikas jomā. Jāpiezīmē, ka parasti šie pieteikumi ir par apjomīgiem dokumentiem, kuru analīze prasa ievērojamu administratīvu darbu.

Tāpat jāatzīmē, ka izņēmumu par Komisijas lēmuma pieņemšanas procesa aizsardzību galvenokārt piemēro, lai aizsargātu lēmuma pieņemšanas procesu individuālos gadījumos, nevis likumdošanas procesu vispār. Likumdošanas jomā ir tendence arvien vairāk dokumentu publiskot uzreiz, negaidot piekļuves pieprasījuma iesniegšanu Komisijā. Komisijas ģenerāldirektorāti ir izveidojuši interneta vietnes par politiku konkrētās jomās, un daudzi dokumenti tiek publiskoti ar šo vietņu starpniecību.

Izņēmums, kas saistīts ar komerciālu interešu aizsardzību, ir galvenokārt minēts saistībā ar pieprasījumiem piekļūt lietām konkurences politikas jomā.

Šīs tendences, kuras gadu gaitā ir kļuvušas redzamākas, ir bijušas Komisijas pārdomu avots, lai izstrādātu ierosinātos regulas grozījumus.

8.2. Tiesu prakses izmaiņas

Pirmās instances tiesa konsekventi īstenoja savu tiesas praksi vairākos jautājumos:

- nepieciešamība konkrēti un individuāli pārbaudīt dokumentus, par kuriem iesniegts piekļuves pieprasījums;

- īpaša interese no prasītāja puses nav arguments lēmuma pieņemšanā par atteikuma lēmuma spēkā esību;

- izņēmumu „izmeklēšana/revīzija” piemēro visas izmeklēšanas/revīzijas laikā.

Tiesa turklāt ir precizējusi vairākus citus jautājumus:

- Ombuda procedūra ir nodalīta no tiesvedības, tās ir alternatīvas procedūras;

- iestādēm ir tiesības sabiedrības interesēs aizsargāt no ārējā spiediena savu iekšējo pārrunu un apspriežu saturu, ja tas ir nepieciešams to pienākumu izpildes nodrošināšanai, jo īpaši, kad tās īsteno savas administratīvo lēmumu pieņemšanas pilnvaras;

- iestādēm tomēr ir jāvar pierādīt, ka pastāv šāds ārējs spiediens un jāsniedz pierādījums tam, ka pastāv pienācīgi paredzams risks, ka šis spiediens var būtiski ietekmēt pieņemamo lēmumu, jo īpaši likumdošanas jomā;

- netieši izteikts atteikums vienmēr ir nepamatots atteikums un līdz ar to anulējams, tikai pamatojoties uz šo elementu.

PIELIKUMS

Statistikas dati par Regulas (EK) Nr. 1049/2001 piemērošanu

1. REģISTRA SATURS

2002. g. | 2 095 | 6 478 | 134 | 116 | 3 066 | 11 889 |

2003. g. | 2 338 | 6 823 | 135 | 113 | 2 467 | 11 876 |

2004. g. | 2 327 | 7 484 | 134 | 145 | 2 718 | 12 808 |

2005. g. | 2 152 | 7 313 | 129 | 126 | 2 674 | 12 394 |

2006. g. | 2 454 | 6 628 | 129 | 380 | 3 032 | 12 623 |

2007. g. | 2 431 | 6 647 | 129 | 717 | 3 255 | 13 179 |

2008. g. | 2 295 | 8 882 | 131 | 747 | 3 640 | 15 695 |

Kopā | 15 753 | 46 762 | 790 | 1 597 | 21 985 | 102 582 |

SāKOTNēJIE PIEPRASīJUMI

2. PIEPRASīJUMU SKAITS

2006.g. | 2007.g. | 2008.g. |

3841 | 4196 | 5197 |

3. ATBILDES

2006.g. | 2007.g. | 2008.g. |

Skaits | % | Skaits | % | Skaits | % |

ATKāRTOTIE PIEPRASīJUMI

4. PIEPRASīJUMU SKAITS

2006.g. | 2007.g. | 2008.g. |

140 | 273 | 156 |

5. ATBILDES

2006.g. | 2007.g. | 2008.g. |

Skaits | % | Skaits | % | Skaits | % |

ATTEIKUMU SADALīJUMS ATKARīBā NO PIEMēROTā IZņēMUMA (%)

6. SāKOTNēJIE PIEPRASīJUMI

2006.g. | 2007.g. | 2008.g. |

4.1.a Sabiedrības interešu aizsardzība – pirmais ievilkums – valsts drošība | 1,53 | 1,19 | 0,18 |

4.1.a Sabiedrības interešu aizsardzība – otrais ievilkums – aizsardzība un militārā joma | 0,60 | 2,23 | 0,82 |

4.1.a Sabiedrības interešu aizsardzība – trešais ievilkums – starptautiskās attiecības | 7,06 | 10,98 | 10,24 |

4.1.a Sabiedrības interešu aizsardzība – ceturtais ievilkums – finanšu, monetārā vai ekonomikas politika | 1,19 | 1,26 | 2,9 |

4.1.b. Privātās dzīves aizsardzība un personas neaizskaramība | 4,85 | 5,04 | 5,98 |

4.2. Pirmais ievilkums – Komerciālo interešu aizsardzība | 8,94 | 10,79 | 14,4 |

4.2. Otrais ievilkums – Tiesvedības un juridisko konsultāciju aizsardzība | 7,49 | 6,08 | 6,52 |

4.2. Trešais ievilkums – Pārbaudes, izmeklēšanas un revīzijas norises aizsardzība | 30,72 | 23,48 | 26,63 |

4.3. pirmā daļa – Lēmuma pieņemšanas process, lēmums vēl nav pieņemts | 14,30 | 12,02 | 13,5 |

4.3. 4.3. otrā daļa – Lēmuma pieņemšanas process, lēmums jau pieņemts: atzinumi, kas paredzēti iekšējai lietošanai iepriekšējos paziņojumos un apspriešanās | 19,06 | 19,29 | 15,22 |

4.5. Dalībvalsts atteikums | 4,26 | 7,64 | 3,62 |

kopā | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

7. ATKāRTOTI PIEPRASīJUMI

2006.g. | 2007.g. | 2008.g. |

4.1.a Sabiedrības interešu aizsardzība – pirmais ievilkums – valsts drošība | 0,00 | 0,9 | 0,42 |

4.1.a Sabiedrības interešu aizsardzība – otrais ievilkums – aizsardzība un militārā joma | 0,49 | 0,4 | 0,42 |

4.1.a Sabiedrības interešu aizsardzība – trešais ievilkums – starptautiskās attiecības | 3,40 | 2,2 | 5,91 |

4.1.a Sabiedrības interešu aizsardzība – ceturtais ievilkums – finanšu, monetārā vai ekonomikas politika | 0,97 | 0,4 | 0,84 |

4.1.b. Privātās dzīves aizsardzība un personas neaizskaramība | 13,59 | 4,8 | 5,06 |

4.2. pirmais ievilkums – Komerciālo interešu aizsardzība | 16,50 | 25,25 | 24,89 |

4.2. otrais ievilkums – Tiesvedības un juridisko konsultāciju aizsardzība | 10,19 | 4,8 | 3,8 |

4.2. trešais ievilkums – Pārbaudes, izmeklēšanas un revīzijas norises aizsardzība | 27,18 | 24,75 | 27,85 |

4.3. pirmā daļa – Lēmuma pieņemšanas process, lēmums vēl nav pieņemts | 7,77 | 5,7 | 17,3 |

4.3. 4.3. otrā daļa – Lēmuma pieņemšanas process, lēmums jau pieņemts: atzinumi, kas paredzēti iekšējai lietošanai iepriekšējos paziņojumos un apspriešanās | 9,71 | 11,7 | 12,24 |

4.5. Dalībvalsts atteikums | 10,19 | 19,1 | 1,27 |

kopā | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

PIEPRASīJUMU SADALīJUMS

8. ATKARīBā NO PIETEICēJU SOCIāLI PROFESIONāLāS GRUPAS (%)

2006.g. | 2007.g. | 2008.g. |

Akadēmiskā vide | 32,08 | 31,85 | 31,03 |

Pilsoniskā sabiedrība (interešu grupas, nozares organizācijas, NVO u. tml.) | 17,27 | 17,77 | 18,26 |

Sabiedrības locekļi, kuru sociāli profesionālais profils nav norādīts | 16,55 | 15,33 | 16,75 |

Publiskās iestādes (ES iestādes nav ietvertas) | 15,67 | 15,69 | 14,19 |

Advokāti | 10,43 | 9,69 | 11,01 |

Citas ES iestādes | 6,85 | 6,75 | 6,3 |

Žurnālisti | 1,14 | 2,90 | 2,46 |

9. ATKARīBā NO PIETEIKUMU ģEOGRāFISKāS IZCELSMES (%)

2006.g. | 2007.g. | 2008.g. |

Beļģija | 20,26 | 19,86 | 18,93 |

Vācija | 18,67 | 15,58 | 16,89 |

Itālija | 8,41 | 8,18 | 8,54 |

Francija | 9,31 | 9,32 | 8 |

Apvienotā Karaliste | 5,73 | 5,76 | 6,34 |

Spānija | 5,33 | 5,92 | 5,29 |

Nīderlande | 5,35 | 4,42 | 4,83 |

cita | 0,63 | 1,76 | 2,63 |

Luksemburga | 2,15 | 2,8 | 2,61 |

Valsts nav norādīta | 1,64 | 1,16 | 2,61 |

Polija | 2,61 | 2,41 | 2,57 |

Dānija | 1,55 | 1,23 | 2,45 |

Austrija | 3,18 | 2,71 | 2,11 |

Grieķija | 1,2 | 1,5 | 1,93 |

Portugāle | 1,31 | 1,18 | 1,5 |

Zviedrija | 1,24 | 1,46 | 1,44 |

Īrija | 1,15 | 0,82 | 1,28 |

Čehija | 1,08 | 0,89 | 1,26 |

Šveice | 0,77 | 0,82 | 1,18 |

Somija | 0,78 | 1,43 | 1,08 |

Amerikas Savienotās Valstis | 0,89 | 0,61 | 1,02 |

Ungārija | 0,95 | 0,86 | 0,86 |

Lietuva | 1,21 | 0,55 | 0,62 |

Rumānija | 0,2 | 0,96 | 0,58 |

Norvēģija | 0,51 | 0,32 | 0,36 |

Bulgārija | 0,25 | 0,94 | 0,36 |

Slovēnija | 0,31 | 1,8 | 0,32 |

Latvija | 0,2 | 0,14 | 0,28 |

Lihtenšteina | 0,12 | 0,45 | 0,28 |

Slovākija | 0,37 | 0,59 | 0,24 |

Japāna | 0,18 | 0,2 | 0,24 |

Kipra | 0,26 | 0,25 | 0,22 |

Malta | 0,49 | 0,45 | 0,2 |

Ķīna (t. sk. Honkonga) | 0,08 | 1,01 | 0,14 |

Igaunija | 0,37 | 0,29 | 0,1 |

Krievija | 0,11 | 0,05 | 0,1 |

Meksika | 0,02 | 0,05 | 0,1 |

Horvātija | 0,22 | 0,43 | 0,08 |

Ukraina | 0,14 | 0,04 | 0,08 |

Jaunzēlande | 0,08 |

Austrālija | 0,15 | 0,07 | 0,06 |

Brazīlija | 0,05 | 0,04 | 0,06 |

Turcija | 0,22 | 0,12 | 0,04 |

Kanāda | 0,15 | 0,25 | 0,04 |

Izraēla | 0,09 | 0,12 | 0,04 |

Dienvidāfrika | 0,04 |

Bijusī Dienvidslāvijas Maķedonijas Republika | 0,08 | 0,04 | 0,02 |

Albānija | 0,05 | 0,02 | 0,02 |

Islande | 0,03 | 0,02 | 0 |

Ēģipte | 0,14 | 0 |

2006.g. | 2007.g. | 2008.g. |

ES valstis | 93,93 | 92,28 | 99,46 |

Kandidātvalstis | 0,22 | 0,12 | 0 |

citi | 3,49 | 4,55 | 0 |

Valsts nav norādīta | 2,37 | 3,05 | 0,54 |

10. ATKARīBā NO INTEREšU JOMAS (%)

Ģenerāldirektorāts/ dienests | 2007.g. | 2008.g. |

SG- Ģenerālsekretariāts | 10,19 | 9,38 |

TREN - Enerģētika un transports | 7,54 | 8,18 |

MARKT - Iekšējais tirgus | 6,46 | 7,28 |

COMP - Konkurence | 7,32 | 7,18 |

JLS - Tieslietas, brīvība un drošība | 8,45 | 6,69 |

ENV - Vide | 6,11 | 6,07 |

ENTR - Uzņēmējdarbība | 5,48 | 5,91 |

SANCO - Veselība un patērētāju aizsardzība | 4,27 | 5,74 |

TAXUD - Nodokļi un muitas savienība | 4,82 | 5,17 |

ADMIN - Personāls un administrācija | 2,34 | 4,08 |

EMPL - Nodarbinātība un sociālās lietas | 3,1 | 3,72 |

AGRI – Lauksaimniecība | 4,11 | 3,6 |

REGIO - Reģionālā politika | 3,69 | 3,42 |

TRADE - Tirdzniecība | 2,48 | 2,72 |

RELEX - Ārējie sakari | 4,09 | 2,39 |

INFSO - Informācijas sabiedrība | 2,21 | 2,3 |

SJ - Juridiskais dienests | 1,34 | 1,75 |

DEV - Attīstība | 2,12 | 1,67 |

AIDCO - EuropeAid sadarbības birojs | 1,27 | 1,55 |

ELARG - Paplašināšanās | 3,18 | 1,5 |

EAC - Izglītība un kultūra | 1,58 | 1,4 |

RTD - Pētniecība | 1,64 | 1,23 |

ECFIN - Ekonomikas un finanšu lietas | 1,07 | 1,23 |

FISH - Zivsaimniecība | 0,95 | 1,13 |

BUDG - Budžets | 1,31 | 1,07 |

COMM – Komunikācijas dienests | 0,73 | 0,85 |

OLAF - Eiropas Birojs krāpšanas apkarošanai | 0,45 | 0,62 |

CAB – Komisāru kabineti | 0,16 | 0,43 |

DGT – Tulkošanas ģenerāldirektorāts | 0,4 | 0,32 |

ADMIN (OIB) | 0,22 | 0,28 |

EPSO – Personāla atlases birojs | 0,08 | 0,23 |

ESTAT - Eurostat | 0,24 | 0,22 |

PMO - Atalgojuma un individuālo tiesību birojs | 0,13 | 0,18 |

ECHO – Humānās palīdzības birojs | 0,21 | 0,15 |

JRC - Kopīgais pētniecības centrs | 0,02 | 0,13 |

IAS - Iekšējā revīzija | 0,1 | 0,07 |

BEPA - Eiropas politikas padomdevēju birojs | 0,06 | 0,07 |

OPOCE - Publikāciju birojs | 0,03 | 0,05 |

SCIC – Kopējais konferenču tulkošanas dienests | 0,02 | 0,02 |

DIGIT | 0,03 | 0 |

FC - Finanšu kontrole | 0,02 | - |

Kopā: | 100 | 100 |

[1] OV L 145, 31.5.2001., 43. lpp.

[2] Lai iegūtu papildu informāciju par pārredzamības politiku, skatīt Eiropas Savienības biļetenu šādā adresē: http://europa.eu/bulletin/fr/200804/p101006.htm#anch0006

[3] COM(2007) 185, 2007. gada 18. aprīlis.

[4] Slepeni dokumenti ir „dokumenti, kas izdoti iestādēs vai to dibinātās aģentūrās dalībvalstīs, trešās valstīs vai starptautiskās organizācijās, un kam piešķirts grifs "SEVIŠĶI SLEPENS", "SLEPENS" vai "KONFIDENCIĀLS" saskaņā ar attiecīgās iestādes noteikumiem ar mērķi aizsargāt Eiropas Savienības vai dalībvalstu būtiskas intereses jomās, kuras norādītas 4. panta 1. punkta a) apakšpunktā, proti, valsts drošību, aizsardzību un militārajiem jautājumiem” (9. panta 1. punkts).

[5] Sīkāk izklāstītu informāciju par šīm lietām varat iegūt šādā tīmekļa vietnē: http://www.euro-ombudsman.eu.int/decision/en/default.htm

[6] Sīkāk izklāstītu informāciju par šīm lietām varat iegūt šādā tīmekļa vietnē: http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=fr

Top