Help Print this page 

Document 32008D0743

Title and reference
Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmums Nr. 743/2008/EK ( 2008. gada 9. jūlijs) par Kopienas dalību vairāku dalībvalstu īstenotā pētniecības un attīstības programmā, kuras mērķis ir atbalstīt pētniecībā un attīstībā iesaistītus mazos un vidējos uzņēmumus (Dokuments attiecas uz EEZ)
  • In force
OJ L 201, 30.7.2008, p. 58–67 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 058 P. 211 - 220

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/743(1)/oj
Multilingual display
Text

30.7.2008   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 201/58


EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES LĒMUMS Nr. 743/2008/EK

(2008. gada 9. jūlijs)

par Kopienas dalību vairāku dalībvalstu īstenotā pētniecības un attīstības programmā, kuras mērķis ir atbalstīt pētniecībā un attīstībā iesaistītus mazos un vidējos uzņēmumus

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu un jo īpaši tā 169. pantu un 172. panta otro daļu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu,

ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu (1),

saskaņā ar Līguma 251. pantā noteikto procedūru (2),

tā kā:

(1)

Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmumā Nr. 1982/2006/EK (2006. gada 18. decembris) par Eiropas Kopienas Septīto pamatprogrammu pētniecībai, tehnoloģiju attīstībai un demonstrējumu pasākumiem (2007. līdz 2013. gads) (3) (turpmāk – “Septītā pamatprogramma”) ir paredzēta Kopienas dalība pētniecības un attīstības programmās, ko īsteno vairākas dalībvalstis, tostarp dalība šo programmu īstenošanai izveidotajās struktūrās Līguma 169. panta nozīmē.

(2)

Septītajā pamatprogrammā ir noteikti vairāki kritēriji, pēc kuriem izraudzīties šādu 169. panta iniciatīvu jomas: nozīme Kopienas mērķiem, skaidri noteikts sasniedzamais mērķis un tā nozīme Septītās pamatprogrammas mērķiem, iepriekš izveidots pamats (esošās vai paredzētās valsts pētniecības programmas), Eiropas pievienotā vērtība, kritiskā masa attiecībā uz iesaistīto programmu apjomu un skaitu, kā arī programmu pasākumu līdzība un Līguma 169. pants kā visatbilstošākais līdzeklis mērķu sasniegšanai.

(3)

Padomes Lēmumā 2006/974/EK (2006. gada 19. decembris) par īpašo programmu “Spējas”, ar ko īsteno Eiropas Kopienas Septīto pamatprogrammu pētniecībai, tehnoloģiju izstrādei un demonstrāciju pasākumiem (2007. līdz 2013. gads) (4) (turpmāk – “īpašā programma “Spējas””), 169. panta iniciatīva pētniecībā iesaistīto mazo un vidējo uzņēmumu (MVU) jomā ir atzīta par vienu no jomām, kas ir piemērota Kopienas dalībai dalībvalstu kopīgi īstenotās pētniecības programmās, pamatojoties uz Līguma 169. pantu.

(4)

Padome 2004. gada 24. septembra sanāksmes secinājumos atzina, ka Septītajai pamatprogrammai ir būtiska loma Eiropas Pētniecības telpas (EPT) turpmākā veidošanā, un šajā sakarā uzsvēra, ka ir svarīgi stiprināt saikni starp EPT un tādām Eiropas starpvaldību organizācijām kā Eureka.

(5)

Padome 2004. gada 25. un 26. novembra sanāksmes secinājumos uzsvēra MVU nozīmi Eiropas izaugsmē un konkurētspējā un norādīja, ka dalībvalstīm un Komisijai jāveicina valsts un Eiropas mēroga MVU atbalsta programmu efektivitāte un papildināmība. Padome aicināja Komisiju apsvērt iespēju izstrādāt pētniecībā iesaistītiem MVU shēmu, kuras pamatā ir iniciatīva no apakšas. Padome atgādināja, ka valstu programmu koordinēšana ir svarīgs EPT izveides faktors. Tā arī aicināja dalībvalstis un Komisiju cieši sadarboties, izraugoties nedaudzas jomas, kurās turpmāk piemērot Līguma 169. pantu. Padome, atgādinot par Eureka2004. gada 18. jūnija ministru konferenci, aicināja Komisiju turpināt attīstīt sadarbību un koordināciju starp Kopienām un pasākumiem, kurus īsteno starpvaldību struktūras, īpaši Eureka.

(6)

Savā 2005. gada 10. marta rezolūcijā par zinātni un tehnoloģiju – Nostādnes nākotnes pētniecības atbalsta politikai Eiropas Savienībā (5) Eiropas Parlaments mudināja dalībvalstis izveidot fiskālus un cita veida stimulus, lai veicinātu rūpnieciskos jauninājumus, kā arī saikni ar Eureka iniciatīvu, īpaši attiecībā uz MVU, un uzsvēra, ka EPT varētu izveidot tikai tad, ja Eiropas Savienība arvien lielāku pētniecības finansējuma daļu atvēlēs, lai ciešāk koordinētu Eiropas, valsts un reģionālā mēroga pētniecības politiku attiecībā uz tās saturu un finansējumu, un ja šis finansējums papildinās pētniecības politiku dalībvalstīs un to starpā. Eiropas Parlaments paziņoja, ka pētniecības, attīstības (turpmāk – “P&A”) un jauninājumu atbalsta nolūks ir daudz racionālāk un saskaņotāk izmantot citus finansēšanas un atbalsta mehānismus, tostarp Eureka. Parlaments prasīja ciešāku sadarbību starp valstu pētniecības programmām un aicināja Komisiju uzņemties iniciatīvu saskaņā ar Līguma 169. pantu.

(7)

Komisija 2003. gada 4. jūnija paziņojumā “Ieguldījums pētniecībā: rīcības plāns Eiropai” uzsvēra, ka ir būtiski, lai MVU piedalītos tiešos pasākumos pētniecības un jauninājumu atbalstam, jo tam ir izšķiroša nozīme plašu tautsaimniecības jomu novatorisko spēju palielināšanā.

(8)

Pašreiz daudzas pētniecības un attīstības programmas vai pasākumi, ko dalībvalstis īsteno atsevišķi valsts mērogā nolūkā atbalstīt MVU pētniecības un attīstības pasākumus, Eiropas mērogā netiek pietiekami koordinēti un nedod iespēju īstenot saskaņotu pieeju, lai nodrošinātu efektīvu pētniecības un tehnoloģiju attīstības programmu.

(9)

Vēloties, lai pret pētniecībā un attīstībā iesaistītiem MVU tiktu panākta saskaņota Eiropas mēroga pieeja un lai rīcība būtu efektīva, vairākas dalībvalstis Eureka ietvaros uzņēmās iniciatīvu izveidot kopīgu pētniecības un attīstības programmu Eurostars (turpmāk – “kopīgā programma Eurostars”) pētniecībā un attīstībā iesaistīto MVU atbalstam, lai tādējādi panāktu kritisko masu pārvaldības un finanšu resursu ziņā un apvienotu dažādās Eiropas valstīs pieejamās speciālās zināšanas un resursus.

(10)

Kopīgās programmas Eurostars mērķis ir atbalstīt pētniecībā un attīstībā iesaistītus MVU, nodrošinot vajadzīgo juridisko un organizatorisko pamatu, lai panāktu plašu Eiropas mēroga dalībvalstu sadarbību saistībā ar lietišķo pētniecību un jauninājumiem jebkurā tehnoloģiju jomā vai rūpniecības nozarē minēto MVU labā. Beļģija, Bulgārija, Čehija, Dānija, Vācija, Igaunija, Īrija, Grieķija, Spānija, Francija, Itālija, Kipra, Latvija, Lietuva, Luksemburga, Ungārija, Nīderlande, Austrija, Polija, Portugāle, Rumānija, Slovēnija, Slovākija, Somija, Zviedrija un Apvienotā Karaliste (turpmāk – “iesaistītās dalībvalstis”) un Īslande, Izraēla, Norvēģija, Šveice un Turcija (turpmāk – “pārējās iesaistītās valstis”) ir piekritušas koordinēt un īstenot kopīgas darbības ar mērķi dot ieguldījumu kopīgajā programmā Eurostars. Šo valstu kopējās dalības apjoms ierosinātajam sešu gadu laikposmam tiek lēsts vismaz EUR 300 miljonu apmērā. Kopienas finansiālajai iemaksai nevajadzētu pārsniegt 25 % no kopīgās programmas Eurostars kopējā publisko līdzekļu ieguldījuma, kas tiek lēsts EUR 400 miljonu apjomā.

(11)

Lai palielinātu kopīgās programmas Eurostars ietekmi, iesaistītās dalībvalstis un pārējās iesaistītās valstis ir piekritušas šādai Kopienas dalībai kopīgajā programmā Eurostars. Kopienai būtu jāpiedalās tajā, visā kopīgās programmas Eurostars laikā veicot finansiālu ieguldījumu līdz EUR 100 miljonu apmērā. Tā kā kopīgā programma Eurostars atbilst Septītās pamatprogrammas zinātniskajiem mērķiem un kopīgās programmas Eurostars darbības joma ietilpst Septītās pamatprogrammas īpašās programmas “Spējas” daļā “Pētniecība MVU vajadzībām”, Kopienas finansiālais ieguldījums būtu jāņem no minētajai daļai piešķirtajām budžeta apropriācijām. Papildu finansējumu var sniegt, inter alia, Eiropas Investīciju banka (EIB), jo īpaši atbilstīgi Riska dalīšanas finanšu mehānismam, ko kopīgi izveidojušas EIB un Komisija atbilstīgi Lēmuma 2006/974/EK III pielikumam.

(12)

Kopienas finansiālais atbalsts būtu jāsniedz saskaņā ar finansēšanas plānā noteikto, pamatojoties uz kompetento valstu iestāžu oficiālām saistībām kopīgi īstenot pētniecības un attīstības programmas un pasākumus, kas uzsākti valsts mērogā, un piedalīties kopīgās programmas Eurostars finansēšanā, lai to kopīgi īstenotu.

(13)

Lai kopīgi īstenotu valstu pētniecības programmas, ir jāizveido jauna vai jāizmanto esoša īpaša īstenošanas struktūra, kā tas ir paredzēts īpašajā programmā “Spējas”.

(14)

Iesaistītās dalībvalstis ir vienojušās, ka kopīgo programmu Eurostars īsteno šāda īpaša īstenošanas struktūra.

(15)

Īpašajai īstenošanas struktūrai būtu jābūt Kopienas finansiālā ieguldījuma saņēmējai, un tai būtu jānodrošina kopīgās programmas Eurostars efektīva īstenošana.

(16)

Kopienas ieguldījumam būtu jābūt atkarīgam no iesaistīto dalībvalstu un pārējo iesaistīto valstu saistībām piešķirt līdzekļus un no to faktiski veiktā finansiālā ieguldījuma.

(17)

Kopienas ieguldījumu veic ar nosacījumu, ka noslēdz vispārēju nolīgumu starp Komisiju, kas rīkojas Eiropas Kopienas vārdā, un īpašo īstenošanas struktūru, nolīgumā iekļaujot sīki izstrādātus noteikumus par Kopienas ieguldījuma izmantošanu. Šajā vispārējā nolīgumā būtu jāiekļauj noteikumi, kas vajadzīgi, lai nodrošinātu Kopienas finanšu interešu aizsardzību.

(18)

No Kopienas ieguldījuma gūtie procenti būtu jāuzskata par piešķirtiem ieņēmumiem atbilstoši 18. panta 2. punktam Padomes Regulā (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 (2002. gada 25. jūnijs) par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam (6) (turpmāk – “Finanšu regula”). Komisija var attiecīgi palielināt šajā lēmumā norādīto Kopienas maksimālo ieguldījumu.

(19)

Kopienai atbilstoši tā nolīguma noteikumiem, kas noslēdzams starp Kopienu un īpašo īstenošanas struktūru, būtu jābūt tiesībām samazināt, apturēt vai pārtraukt savu finansiālo ieguldījumu, ja kopīgo programmu Eurostars īsteno neatbilstoši, daļēji vai ar kavēšanos vai ja iesaistītās dalībvalstis un pārējās iesaistītās valstis kopīgo programmu Eurostars nefinansē, finansē daļēji vai ar kavēšanos.

(20)

Lai efektīvi īstenotu kopīgo programmu Eurostars, finansiāls atbalsts būtu jāpiešķir kopīgās programmas Eurostars projektu (turpmāk – “Eurostars projekti”) dalībniekiem, kas izraudzīti centrālā līmenī pēc uzaicinājuma iesniegt priekšlikumus. Šādam finansiālam atbalstam un tā maksājumiem būtu jābūt pārredzamiem un efektīviem. Šie maksājumi būtu jāveic laikposmā, kurš noteikts, pamatojoties uz nolīgumu, kas noslēgts starp valstu finansēšanas struktūrām un īpašo īstenošanas struktūru. Īpašajai īstenošanas struktūrai būtu jāmudina dalībvalstis un pārējās iesaistītās valstis veikt maksājumus, tostarp attiecīgā gadījumā vienreizēju maksājumu, izraudzīto Eurostars projektu dalībniekiem.

(21)

Priekšlikumu izvērtējums būtu jāveic neatkarīgiem ekspertiem centrālā līmenī. Izraudzīto priekšlikumu sarindojums būtu jāapstiprina centrālā līmenī, un tam būtu jābūt saistošam attiecībā uz finansējuma piešķiršanu no Kopienas līdzekļiem un no valstu līdzekļiem, kuri piešķirti Eurostars projektiem.

(22)

Kopienas ieguldījums būtu jāpārvalda, izmantojot netiešu centralizētu pārvaldību saskaņā ar Finanšu regulu un Komisijas Regulu (EK, Euratom) Nr. 2342/2002 (2002. gada 23. decembris), ar ko paredz īstenošanas kārtību Padomes Regulai (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam (7), (turpmāk – “Īstenošanas noteikumi”).

(23)

Katra izraudzītā Eurostars projekta īstenošanai pētniecībā un attīstībā iesaistītajiem MVU būtu kopīgi jāsedz lielākā daļa no vispārējām izmaksām, kuras saistītas ar visu dalībnieku pētniecības un attīstības darbībām.

(24)

Ikvienai dalībvalstij būtu jābūt iespējai pievienoties kopīgajai programmai Eurostars.

(25)

Saskaņā ar Septītās pamatprogrammas mērķiem būtu jābūt iespējai kopīgajā programmā Eurostars iesaistīt Septītās pamatprogrammas asociētās valstis vai citas valstis ar nosacījumu, ka to dalību paredz attiecīgs starptautisks nolīgums un ka šai dalībai piekrīt Komisija un iesaistītās dalībvalstis un pārējās iesaistītās valstis.

(26)

Saskaņā ar Septīto pamatprogrammu Kopienai vajadzētu būt tiesībām saskaņā ar šo lēmumu vienoties par nosacījumiem, ar kādiem veic Kopienas finansiālo ieguldījumu attiecībā uz jebkuras Septītās pamatprogrammas asociētās valsts vai, ja tas ir svarīgi kopīgās programmas Eurostars īstenošanai, jebkuras citas valsts, kura iesaistās programmā tās īstenošanas laikā, dalību minētajā programmā.

(27)

Saskaņā ar Padomes Regulu (EK, Euratom) Nr. 2988/95 (1995. gada 18. decembris) par Eiropas Kopienu finanšu interešu aizsardzību (8), Padomes Regulu (Euratom, EK) Nr. 2185/96 (1996. gada 11. novembris) par pārbaudēm un apskatēm uz vietas, ko Komisija veic, lai aizsargātu Eiropas Kopienu finanšu intereses pret krāpšanu un citām nelikumībām (9), un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1073/1999 (1999. gada 25. maijs) par izmeklēšanu, ko veic Eiropas Birojs krāpšanas apkarošanai (OLAF) (10), ir jāveic attiecīgi pasākumi nolūkā novērst nelikumības un krāpšanu un jāveic vajadzīgās darbības, lai atgūtu zaudētus, nepareizi samaksātus vai nepareizi izlietotus līdzekļus.

(28)

Ir būtiski, lai pētniecības pasākumi, ko veic saskaņā ar kopīgo programmu Eurostars, atbilst ētikas pamatprincipiem, tostarp tiem, kas paredzēti Līguma par Eiropas Savienību 6. pantā un Eiropas Savienības Pamattiesību hartā, un ievēro dzimumu vienlīdzības un dzimumu līdztiesības principus.

(29)

Komisijai būtu jāveic starpposma novērtējums, izvērtējot jo īpaši pētniecībā un attīstībā iesaistīto MVU piekļuves iespējas kopīgai programmai Eurostars, tās īstenošanas kvalitāti un efektivitāti un panākumus izvirzīto mērķu sasniegšanā, kā arī nobeiguma novērtējums.

(30)

Kopīgās programmas Eurostars īstenošanas pārraudzībai būtu jābūt efektīvai, un tā nedrīkstētu radīt nevajadzīgu slogu programmas dalībniekiem, jo īpaši MVU.

(31)

Īpašajai īstenošanas struktūrai būtu jāmudina apstiprināto projektu dalībnieki paziņot un izplatīt Eurostars projektu rezultātus un darīt publiski pieejamu šo informāciju,

IR PIEŅĒMUŠI ŠO LĒMUMU.

1. pants

1.   Īstenojot Septīto pamatprogrammu pētniecībai, Kopiena veic finansiālo ieguldījumu kopīgajā programmā Eurostars, kuru kopīgi īsteno Beļģija, Bulgārija, Čehija, Dānija, Vācija, Igaunija, Īrija, Grieķija, Spānija, Francija, Itālija, Kipra, Latvija, Lietuva, Luksemburga, Ungārija, Nīderlande, Austrija, Polija, Portugāle, Rumānija, Slovēnija, Slovākija, Somija, Zviedrija un Apvienotā Karaliste (iesaistītās dalībvalstis) un Īslande, Izraēla, Norvēģija, Šveice un Turcija (pārējās iesaistītās valstis).

2.   Saskaņā ar principiem, kuri ietverti I pielikumā, Kopiena Septītās pamatprogrammas darbības laikā veic finansiālo ieguldījumu tādā apjomā, kas nepārsniedz vienu trešdaļu no iesaistīto dalībvalstu un pārējo iesaistīto valstu faktiskajiem ieguldījumiem, nepārsniedzot arī robežlielumu EUR 100 miljonus.

3.   Kopienas finansiālo ieguldījumu veic no Eiropas Savienības vispārējā budžeta apropriācijas, kas piešķirta Septītās pamatprogrammas īpašās programmas “Spējas” daļai “Pētniecība MVU vajadzībām”.

2. pants

Kopienas finansiālo ieguldījumu veic, ja ir izpildīti šādi nosacījumi:

a)

iesaistītās dalībvalstis un pārējās iesaistītās valstis pierāda, ka ir faktiski izveidota kopīgā programma Eurostars, kā aprakstīts I pielikumā;

b)

iesaistītās dalībvalstis un pārējās iesaistītās valstis vai iesaistīto dalībvalstu un pārējo iesaistīto valstu norīkotas organizācijas ir oficiāli izveidojušas vai norīkojušas īpašu īstenošanas struktūru, kam ir juridiskas personas statuss un kas atbild par kopīgās programmas Eurostars īstenošanu un Kopienas finansiālā ieguldījuma saņemšanu, sadali un uzraudzību, izmantojot netiešu centralizētu pārvaldību saskaņā ar Finanšu regulas 54. panta 2. punkta c) apakšpunktu un 56. pantu un Īstenošanas noteikumu 35. pantu, 38. panta 2. punktu un 41. pantu;

c)

kopīgajai programmai Eurostars ir izveidots piemērots un efektīvs pārvaldes modelis saskaņā ar II pielikumu;

d)

īpašā īstenošanas struktūra efektīvi īsteno I pielikumā aprakstītās kopīgās programmas Eurostars pasākumus, tostarp izsludina uzaicinājumus iesniegt priekšlikumus dotāciju saņemšanai;

e)

iesaistītās dalībvalstis un pārējās iesaistītās valstis apņemas finansēt kopīgo programmu Eurostars un faktiski veic finansiālo ieguldījumu, jo īpaši finansējot dalībniekus Eurostars projektos, pamatojoties uz kopīgās programmas Eurostars uzaicinājumiem iesniegt priekšlikumus;

f)

ir ievēroti Kopienas noteikumi par valsts atbalstu, un jo īpaši noteikumi, kuri izklāstīti Kopienas nostādnēs par valsts atbalstu pētniecībai, attīstībai un inovācijai (11);

g)

saskaņā ar Septītās pamatprogrammas vispārīgajiem principiem ir nodrošināta augsta zinātniskās izcilības pakāpe un ievēroti ētikas principi, ir ievērots dzimumu vienlīdzības un dzimumu līdztiesības princips un tiek veicināta ilgtspējīga attīstība; un

h)

ir izstrādāti noteikumi, kuri reglamentē tiesības uz intelektuālo īpašumu, kas radīts kopīgās programmas Eurostars pasākumu rezultātā, un iesaistīto dalībvalstu un pārējo iesaistīto valstu valsts mēroga pētniecības un attīstības programmu un pasākumu īstenošanu un koordinēšanu ar mērķi veicināt šādu zināšanu radīšanu un atbalstīt radīto zināšanu plašu izmantošanu un izplatīšanu.

3. pants

Īstenojot kopīgo programmu Eurostars, finansiālo atbalstu piešķir to Eurostars projektu dalībniekiem, kas izraudzīti centrālā līmenī saskaņā ar II pielikumu pēc uzaicinājumiem iesniegt priekšlikumus dotācijas saņemšanai, ievērojot vienlīdzīgas attieksmes un pārredzamības principu. Finansiālo atbalstu piešķir, pamatojoties uz projektu zinātnisko izcilību un – ņemot vērā MVU mērķgrupas īpašo būtību – sociāli ekonomisko ietekmi Eiropas līmenī un nozīmi vispārējiem programmas mērķiem saskaņā ar I pielikumā noteiktajiem principiem un procedūrām.

4. pants

Kopienas finansiālā ieguldījuma nodrošināšanas kārtību, noteikumus par finansiālo atbildību un intelektuālā īpašuma tiesībām un sīki izstrādātus noteikumus par kārtību, kādā īpašā īstenošanas struktūra sniedz finansiālo atbalstu trešajām personām, nosaka vispārējā nolīgumā, kuru noslēdz starp Komisiju, kas rīkojas Kopienas vārdā, un īpašo īstenošanas struktūru, kā arī gada finansēšanas līgumos.

5. pants

Saskaņā ar Finanšu regulas 18. panta 2. punktu no programmai Eurostars piešķirtā Kopienas finansiālā ieguldījuma gūtos procentus uzskata par piešķirtiem ieņēmumiem. Komisija var attiecīgi palielināt šā lēmuma 1. pantā norādīto Kopienas maksimālo ieguldījumu.

6. pants

Ja kopīgo programmu Eurostars neīsteno vai īsteno nepietiekami, daļēji vai ar kavēšanos vai ja iesaistītās dalībvalstis un pārējās iesaistītās valstis kopīgo programmu Eurostars nefinansē vai finansē daļēji vai ar kavēšanos, Kopiena var samazināt, apturēt vai pārtraukt savu finansiālo ieguldījumu atbilstoši kopīgās programmas Eurostars faktiskajai īstenošanai un kopīgās programmas Eurostars īstenošanai paredzētā valsts finansējuma summai, ko piešķīrušas iesaistītās dalībvalstis un pārējās iesaistītās valstis, atbilstoši tā nolīguma noteikumiem, kas noslēdzams starp Komisiju un īpašo īstenošanas struktūru.

7. pants

Īstenojot kopīgo programmu Eurostars, iesaistītās dalībvalstis un pārējās iesaistītās valstis veic likumdošanas, reglamentējošos un administratīvos vai citus pasākumus, kas vajadzīgi Kopienu finanšu interešu aizsardzībai. Iesaistītās dalībvalstis un pārējās iesaistītās valstis jo īpaši veic visus vajadzīgos pasākumus, lai nodrošinātu jebkuru tādu summu pilnīgu atgūšanu, kuras pienākas Kopienai saskaņā ar Finanšu regulas 54. panta 2. punkta c) apakšpunktu un Īstenošanas noteikumu 38. panta 2. punktu.

8. pants

Komisija un Revīzijas palāta ar savu amatpersonu vai pārstāvju starpniecību var veikt visas pārbaudes un inspekcijas, kas vajadzīgas, lai nodrošinātu Kopienas līdzekļu atbilstošu pārvaldību un aizsargātu Kopienas finanšu intereses pret krāpšanu vai nelikumībām. Šim nolūkam iesaistītās dalībvalstis, pārējās iesaistītās valstis un īpašā īstenošanas struktūra pienācīgi nodrošina visu attiecīgo dokumentu pieejamību Komisijai un Revīzijas palātai.

9. pants

Komisija paziņo visu attiecīgo informāciju Eiropas Parlamentam, Padomei un Revīzijas palātai. Iesaistītās dalībvalstis un pārējās iesaistītās valstis ir aicinātas ar īpašās īstenošanas struktūras starpniecību iesniegt Komisijai jebkādu Eiropas Parlamenta, Padomes un Revīzijas palātas pieprasītu papildu informāciju par īpašās īstenošanas struktūras finanšu pārvaldību.

10. pants

Ikviena dalībvalsts var pievienoties kopīgajai programmai Eurostars saskaņā ar 2. panta e) līdz h) punktā noteiktajiem kritērijiem.

11. pants

Ikviena trešā valsts var pievienoties kopīgajai programmai Eurostars saskaņā ar 2. panta e) līdz h) punktā noteiktajiem kritērijiem un ar nosacījumu, ka šāda dalība ir paredzēta attiecīgajā starptautiskajā nolīgumā un tai piekrīt Komisija, iesaistītās dalībvalstis un pārējās iesaistītās valstis.

12. pants

Pamatojoties uz šajā lēmumā ietvertajiem noteikumiem un visiem noteikumiem un kārtību tā īstenošanai, Kopiena var vienoties par nosacījumiem, ar kādiem Kopienas finansiālo ieguldījumu sniedz attiecībā uz jebkuras Septītās pamatprogrammas asociētās valsts vai, ja tas ir būtiski kopīgās programmas Eurostars īstenošanai, jebkuras citas valsts dalību kopīgajā programmā Eurostars.

13. pants

1.   Gada ziņojumā par Septīto pamatprogrammu, ko iesniedz Eiropas Parlamentam un Padomei saskaņā ar Līguma 173. pantu, ietver kopīgās programmas Eurostars pasākumu kopsavilkumu, kuru sagatavo, pamatojoties uz Komisijai iesniegto īpašās īstenošanas struktūras gada ziņojumu.

2.   Divus gadus pēc kopīgās programmas Eurostars uzsākšanas Komisija veic šīs programmas starpposma novērtējumu un izvērtē panākumus I pielikumā izvirzīto mērķu sasniegšanā. Šajā novērtējumā arī iekļauj ieteikumus par vispiemērotākajiem veidiem zinātniskas, pārvaldības un finanšu integrācijas turpmākai veicināšanai, kā arī jo īpaši izvērtē pētniecībā un attīstībā iesaistīto MVU piekļuves iespējas kopīgajai programmai Eurostars un tās īstenošanas kvalitāti un efektivitāti. Komisija paziņo tā secinājumus Eiropas Parlamentam un Padomei, pievienojot savus apsvērumus un – attiecīgā gadījumā – priekšlikumus par šā lēmuma grozīšanu.

3.   Noslēdzoties kopīgajai programmai Eurostars, Komisija veic programmas nobeiguma novērtējumu. Nobeiguma novērtējuma rezultātus iesniedz Eiropas Parlamentam un Padomei.

14. pants

Šis lēmums stājas spēkā trešajā dienā pēc tā publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

15. pants

Šis lēmums ir adresēts dalībvalstīm.

Strasbūrā, 2008. gada 9. jūlijā

Eiropas Parlamenta vārdā

priekšsēdētājs

H.-G. PÖTTERING

Padomes vārdā

priekšsēdētājs

J.-P. JOUYET


(1)  2008. gada 29. maija Atzinums (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts).

(2)  Eiropas Parlamenta 2008. gada 10. aprīļa Atzinums (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts) un Padomes 2008. gada 23. jūnija Lēmums.

(3)  OV L 412, 30.12.2006., 1. lpp.

(4)  OV L 400, 30.12.2006., 299. lpp. Labotā redakeija OV L 54, 22.2.2007., 101. lpp.

(5)  OV C 320 E, 15.12.2005., 259. lpp.

(6)  OV L 248, 16.9.2002., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1525/2007 (OV L 343, 27.12.2007., 9. lpp.).

(7)  OV L 357, 31.12.2002., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK, Euratom) Nr. 478/2007 (OV L 111, 28.4.2007., 13. lpp.).

(8)  OV L 312, 23.12.1995., 1. lpp. Regulā grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 1233/2007 (OV L 279, 23.10.2007., 10. lpp.).

(9)  OV L 292, 15.11.1996., 2. lpp.

(10)  OV L 136, 31.5.1999., 1. lpp.

(11)  OV C 323, 30.12.2006., 1. lpp.


I PIELIKUMS

KOPĪGĀS PROGRAMMAS EUROSTARS MĒRĶU UN PASĀKUMU APRAKSTS

I.   Mērķi

Šīs Eureka dalībvalstu ierosinātās iniciatīvas mērķis ir izveidot kopīgo programmu Eurostars, kura vērsta uz pētniecībā un attīstībā iesaistītiem MVU. Šie MVU ir zinībietilpīgi, uz tehnoloģijām un jauninājumiem balstīti uzņēmumi, kuriem ir būtiska loma jauninājumu procesā. Tiem raksturīga izteikta orientēšanās uz klientiem vai tirgu un mērķis nostiprināt pozīcijas starptautiskajā tirgū, īstenojot patiesi novatoriskus, uz tirgu orientētus projektus. Izmantojot savas pētniecības un attīstības spējas, šie uzņēmumi var izstrādāt produktus, procesus vai pakalpojumus, kuriem ir nepārprotamas novatoriskas vai tehnoloģiskas priekšrocības. Uzņēmumu lielums un darbības joma var būt visdažādākā – piemēram, tie var būt pieredzējuši uzņēmumi, kuri jau pirmsākumos ir iesaistījušies uz praktisku izmantojumu orientētā, progresīvā pētniecībā un attīstībā, vai arī jaunizveidoti uzņēmumi ar lielu potenciālu. Pētniecība un attīstība ir būtisks šo MVU korporatīvās stratēģijas un uzņēmējdarbības plāna elements. Šiem uzņēmumiem ir jābūt maziem vai vidējiem uzņēmumiem Komisijas Ieteikuma 2003/361/EK (2003. gada 6. maijs) par mikro, mazo un vidējo uzņēmumu definīciju (1) nozīmē, kas velta ievērojamu daļu no savas darbības pētniecībai un attīstībai. Sīki izstrādātus šīs darbības daļas robežlielumus precizē saskaņā ar II pielikumu.

Kopīgās programmas Eurostars mērķis ir atbalstīt šos pētniecībā un attīstībā iesaistītos MVU:

1)

izveidojot tiem viegli pieejamu un ilgtspējīgu Eiropas pētniecības un attīstības atbalsta mehānismu;

2)

mudinot tos uzsākt jaunu saimniecisko darbību, pamatojoties uz pētniecības un attīstības rezultātiem, un jaunus produktus, procesus un pakalpojumus tirgū laist ātrāk, nekā tas būtu iespējams bez atbalsta;

3)

veicinot tehnoloģiju izstrādi un uzņēmējdarbības attīstību, kā arī to internacionalizāciju.

Kopīgā programma Eurostars papildina esošās valsts un Eiropas Savienības programmas, kuru mērķis ir atbalstīt pētniecībā un attīstībā iesaistītus MVU jauninājumu procesā.

Programma veicina Eiropas konkurētspēju, jauninājumus, nodarbinātību, ekonomiskās pārmaiņas, ilgtspējīgu attīstību un vides aizsardzību, kā arī palīdz sasniegt Lisabonas un Barselonas mērķus. Izmantojot pieeju, kuras pamatā ir iniciatīva no apakšas, tā atbalsta pētniecības, attīstības un demonstrāciju pasākumus, ko veic starptautiski konsorciji, kurus vada pētniecībā un attīstībā iesaistīti MVU, attiecīgā gadījumā sadarbojoties ar pētniecības organizācijām un/vai lieliem uzņēmumiem.

Kopīgā programma Eurostars ir vērsta uz attiecīgo valstu pētniecības un jauninājumu programmu saskaņošanu un sinhronizēšanu, lai izveidotu kopīgu programmu, kurā būtu panākta zinātniskā, pārvaldības un finanšu integrācija, tādējādi ievērojami veicinot EPT izveidi. Zinātnisko integrāciju panāk, kopīgi nosakot un īstenojot kopīgās programmas Eurostars pasākumus. Pārvaldības integrāciju panāk, par īpašo īstenošanas struktūru izmantojot Eureka sekretariātu. Šīs struktūras uzdevums ir pārvaldīt kopīgo programmu Eurostars un uzraudzīt tās īstenošanu, kā sīkāk skaidrots II pielikumā. Finanšu integrācija nozīmē to, ka iesaistītās dalībvalstis un pārējās iesaistītās valstis faktiski finansē kopīgo programmu Eurostars, jo īpaši, ka tās apņemas finansēt izraudzīto Eurostars projektu dalībniekus no valsts līdzekļiem, kuri piešķirti kopīgajai programmai Eurostars.

Ilgtermiņā šai iniciatīvai ir jātiecas panākt vēl ciešāku zinātnisko, pārvaldības un finanšu integrāciju. Iesaistītajām dalībvalstīm un pārējām iesaistītajām valstīm būtu turpmāk jāstiprina šāda integrācija un jālikvidē pastāvošie valstu tiesiskie un administratīvie šķēršļi, kas kavē starptautisko sadarbību šīs iniciatīvas ietvaros.

II.   Pasākumi

Kopīgās programmas Eurostars galvenais saturs ir pētniecības un attīstības pasākumi, kurus vada viens vai vairāki pētniecībā un attīstībā iesaistīti MVU, kuri ir reģistrēti iesaistītajās dalībvalstīs vai pārējās iesaistītajās valstīs. Programmā var piedalīties arī pētniecības organizācijas, universitātes, citi MVU vai lieli uzņēmumi. Pētniecības un attīstības pasākumus var veikt jebkurā zinātnes un tehnoloģiju jomā, ievērojot turpmāk minēto:

1)

tos īsteno, izmantojot vairāku partneru starptautiskus projektus, kuros piedalās vismaz divi neatkarīgi dalībnieki no dažādām iesaistītajām dalībvalstīm un pārējām iesaistītajām valstīm un kuri ir vērsti uz pētniecības, tehnoloģiju attīstības, demonstrējumu, mācību un rezultātu izplatīšanas pasākumiem;

2)

to lielāko daļu īsteno pētniecībā un attīstībā iesaistīts(-i) MVU. Katra izraudzītā Eurostars projekta īstenošanai pētniecībā un attīstībā iesaistītajiem MVU kopīgi jāsedz lielākā daļa no kopējām izmaksām, kuras saistītas ar visu dalībnieku pētniecības un attīstības darbībām. Var izmantot nelielus apakšuzņēmuma līgumus, ja tas ir nepieciešams projekta īstenošanai;

3)

to mērķis ir uz tirgu orientēta pētniecība un attīstība, un tie ir īstermiņa vai vidēja termiņa pasākumi, kuros veic tālejošu pētniecības un attīstības darbu; MVU jāpierāda spēja izmantot projekta rezultātus reāli sasniedzamā termiņā;

4)

tos vada un koordinē pētniecībā un attīstībā iesaistīts MVU, tā dēvētais “vadošais MVU”.

Papildus tam ierobežotā apjomā tiek atbalstīti starpniecības, programmas popularizēšanas un tīklu veidošanas pasākumi, kuru nolūks ir popularizēt kopīgo programmu Eurostars un palielināt tās ietekmi. Šie pasākumi ietver darbsemināru organizēšanu un kontaktu veidošanu ar ieinteresētajām personām, piemēram, investoriem un zināšanu pārvaldības pakalpojumu sniedzējiem.

III.   Programmas īstenošanas paredzamie rezultāti

Kopīgās programmas Eurostars galvenais rezultāts ir jauna Eiropas pētniecības un attīstības programma pētniecībā un attīstībā iesaistītiem MVU, kura būtu veidota, izmantojot pieeju, kuras pamatā ir iniciatīva no apakšas, balstīta uz Eureka un kuru kopīgi finansētu no iesaistīto valstu pētniecības un attīstības programmām un Kopienas līdzekļiem.

Īpašā īstenošanas struktūra iesniedz gada ziņojumu, kurā sniedz sīku pārskatu par programmas īstenošanu (vērtēšanas un atlases process, statistikas dati par vērtētāju grupas sastāvu, iesniegto un finansēšanai izraudzīto projektu skaits, Kopienas finansējuma izlietojums, valsts līdzekļu sadalījums, dalībnieku veids, statistika pa valstīm, starpniecības pasākumi, rezultātu izplatīšanas pasākumi utt.) un par virzību uz ciešāku integrāciju. Noslēdzoties kopīgajai programmai Eurostars, īpašā īstenošanas struktūra veic programmas faktiskās ietekmes novērtējumu.

IV.   Programmas īstenošana

Kopīgo programmu Eurostars pārvalda īpaša īstenošanas struktūra. Pretendenti centralizēti iesniedz priekšlikumus īpašajai īstenošanas struktūrai (vienota pieņemšanas vieta). Uzaicinājumu iesniegt priekšlikumus izsludina centralizēti vienu reizi gadā, nosakot vairākus iesniegšanas termiņus. Projektu priekšlikumus vērtē un atlasa centralizēti, izmantojot divu posmu procedūru un pamatojoties uz pārskatāmiem un vienotiem atbilstības un vērtēšanas kritērijiem. Pirmajā posmā priekšlikumus vērtē vismaz divi neatkarīgi eksperti, kuri analizē priekšlikuma tehniskos un tirgus aspektus. Šie eksperti var darboties neklātienē. Otrajā posmā priekšlikumus prioritārā secībā sarindo starptautiska vērtētāju grupa, kurā darbojas neatkarīgi eksperti. Izraudzīto priekšlikumu sarindojums, kuru apstiprina centralizēti, ir saistošs attiecībā uz finansējuma piešķiršanu no Kopienas līdzekļiem un no valstu līdzekļiem, kuri piešķirti Eurostars projektiem. Īpašā īstenošanas struktūra atbild par projektu uzraudzību un ievieš kopīgas darbības procedūras visa projekta cikla pārvaldībai. Īpašā īstenošanas struktūra veic attiecīgus pasākumus, lai nodrošinātu atpazīstamību Kopienas ieguldījumam kopīgajā programmā Eurostars gan saistībā ar vispārējo programmu, gan arī ar atsevišķiem projektiem. Tai jāveicina šāda ieguldījuma atbilstīga publicitāte, izmantojot Kopienas logo visos publicētajos materiālos, tostarp iespiestajās un elektroniskajās publikācijās, kas saistītas ar kopīgo programmu Eurostars. Administratīvos jautājumus, kuri saistīti ar apstiprināto Eurostars projektu dalībniekiem, risina to attiecīgās valsts programmas pārvaldības iestāde.

V.   Finansēšanas mehānisms

Kopīgo programmu Eurostars līdzfinansē iesaistītās dalībvalstis, pārējās iesaistītās valstis un Kopiena. Iesaistītās dalībvalstis un pārējās iesaistītās valstis izstrādā daudzgadu finansēšanas plānu dalībai kopīgajā programmā Eurostars un līdzfinansē šīs programmas pasākumus. Valstu ieguldījumus var veikt no esošu vai jaunizveidotu valsts programmu budžeta, bet tiem jāatbilst Eurostars kopīgās programmas pieejai, kuras pamatā ir iniciatīva no apakšas. Ikviena iesaistītā dalībvalsts vai pārējās iesaistītās valstis jebkurā programmas īstenošanas brīdī var palielināt kopīgajai programmai Eurostars piešķirto valsts finansējumu.

Programmas finansēšana

Kopienas ieguldījums kopīgajā programmā Eurostars, ko pārvalda īpašā īstenošanas struktūra, atbilst ne vairāk kā vienai trešdaļai no iesaistīto dalībvalstu vai pārējo iesaistīto valstu faktiskā finansiālā ieguldījuma, nepārsniedzot EUR 100 miljonus.

Īpašā īstenošanas struktūra izmanto līdz 4,5 % no Kopienas līdzfinansējuma, lai dotu ieguldījumu kopīgās programmas Eurostars kopējās darbības izmaksās.

Īpašā īstenošanas struktūra Kopienas finansiālo ieguldījumu, kas piešķirts izraudzītajiem Eurostars projektiem, pārskaita iesaistīto dalībvalstu un pārējo iesaistīto valstu norīkotajām valsts finansēšanas struktūrām, pamatojoties uz nolīgumu, ko noslēdz starp valstu finansēšanas struktūrām un īpašo īstenošanas struktūru. Valstu finansēšanas struktūras finansē valstu dalībniekus, kuru priekšlikumi ir izraudzīti centrālā līmenī, un arī novirza no īpašās īstenošanas struktūras saņemto Kopienas finansiālo ieguldījumu.

Eurostars projektu finansēšana

Finansējumu no Kopienas ieguldījuma un valstu piešķirtajiem līdzekļiem izraudzītajiem Eurostars projektiem piešķir, ievērojot projektu sarindojumu prioritārā secībā. Finansējumu, ko piešķir šo projektu dalībniekiem, aprēķina saskaņā ar iesaistīto valstu programmu finansēšanas noteikumiem.

Aizdevuma gadījumā izmanto bruto dotācijas ekvivalenta standarta aprēķinus, ņemot vērā attiecīgās valsts programmā noteikto procentu subsīdiju intensitāti un vidējo veiksmes procentu.

VI.   Noteikumi par intelektuālā īpašuma tiesībām

Saskaņā ar šā lēmuma 4. pantā noteiktajām prasībām īpašā īstenošanas struktūra pieņem kopīgās programmas Eurostars intelektuālā īpašuma politiku. Kopīgās programmas Eurostars intelektuālā īpašuma politikas mērķis ir veicināt zināšanu radīšanu un projektu rezultātu izmantošanu un izplatīšanu par labu mērķgrupai, t. i., pētniecībā un attīstībā iesaistītiem MVU. Šajā jautājumā par paraugu izmanto Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1906/2006 (2006. gada 18. decembris), ar ko paredz noteikumus uzņēmumu, pētniecības centru un universitāšu līdzdalībai Septītās pamatprogrammas darbībās un pētījumu rezultātu izplatīšanai (2007. līdz 2013. gads) (2).


(1)  OV L 124, 20.5.2003., 36. lpp.

(2)  OV L 391, 30.12.2006., 1. lpp.


II PIELIKUMS

KOPĪGĀS PROGRAMMAS EUROSTARS PĀRVALDĪBA

Kopīgās programmas Eurostars pārvaldības sistēmu veido četras galvenās struktūras:

1.

Eureka augstākā līmeņa grupa” (Eureka ALG), kurā darbojas Eureka valstu ieceltie augstākā līmeņa pārstāvji un Komisijas pārstāvis. Tā ir atbildīga par neiesaistītu dalībvalstu vai citu neiesaistītu valstu iesaistīšanos kopīgajā programmā Eurostars saskaņā ar šā lēmuma 10. un 11. panta prasībām.

2.

Eurostars augstākā līmeņa grupa” (Eurostars ALG), kurā darbojas iesaistīto dalībvalstu un pārējo iesaistīto valstu Eureka augstākā līmeņa pārstāvji, kuras piedalās kopīgajā programmā Eurostars. Komisija, kā arī dalībvalstis, kas nepiedalās kopīgajā programmā Eurostars, saglabā tiesības uz sanāksmēm nosūtīt pārstāvjus kā novērotājus. Šīs grupas kompetencē ir kopīgās programmas Eurostars īstenošanas uzraudzība, un jo īpaši šādas funkcijas: iecelt Eurostars padomdevējas grupas locekļus, apstiprināt darbības procedūras kopīgās programmas Eurostars īstenošanai, apstiprināt uzaicinājumu plānus un budžetus un apstiprināt finansējamo Eurostars projektu sarindojumu.

3.

Eurostars padomdevēja grupa”, kurā darbojas Eureka valstu projektu koordinatori no Eurostars iesaistītajām dalībvalstīm un pārējām iesaistītajām valstīm un kuru vada Eureka sekretariāta (ESE) vadītājs. Eurostars padomdevēja grupa palīdz ESE īstenot kopīgo programmu Eurostars un sniedz ieteikumus tās īstenošanā, piemēram, par finansēšanas procedūrām, vērtēšanas un atlases procesu, centrālo un valsts procedūru sinhronizēšanu un projektu uzraudzību. Tā sniedz ieteikumus par termiņu plānošanu attiecībā uz ikgadējiem uzaicinājumiem iesniegt priekšlikumus. Šī grupa sniedz arī ieteikumus par kopīgās programmas turpmāko īstenošanu, tostarp par virzību uz ciešāku integrāciju.

4.

ESE darbojas kā kopīgās programmas Eurostars īpašā īstenošanas struktūra. ESE sekretariāta vadītājs ir programmas Eurostars likumīgais pārstāvis. ESE pārvalda kopīgās programmas Eurostars īstenošanu un jo īpaši atbild par šādiem uzdevumiem:

sagatavot uzaicinājumu gada budžetu, centralizēti organizēt kopējos uzaicinājumus iesniegt priekšlikumus un saņemt projektu priekšlikumus (vienota pieņemšanas vieta),

centralizēti organizēt projektu priekšlikumu atbilstības un tehnisko vērtēšanu saskaņā ar kopīgajiem atbilstības un vērtēšanas kritērijiem, centralizēti organizēt finansējamo projektu priekšlikumu atlasi un uzraudzīt projektus, un veikt attiecīgus turpmākos pasākumus,

saņemt, sadalīt un uzraudzīt Kopienas ieguldījumu,

apkopot uzskaites dokumentus par to, kā iesaistīto dalībvalstu un pārējo iesaistīto valstu finansēšanas struktūras sadalījušas finansējumu Eurostars projektu dalībniekiem,

popularizēt kopīgo programmu Eurostars,

sniegt ziņojumus Eureka augstākā līmeņa grupai, Eurostars augstākā līmeņa grupai un Komisijai par kopīgo programmu Eurostars, tostarp par virzību uz ciešāku integrāciju,

informēt Eureka tīklu par kopīgās programmas Eurostars pasākumiem.


Top