Help Print this page 

Document L:2007:077:TOC

Title and reference
Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 77, 2007. gada 16. marts

Display all documents published in this Official Journal
Dates
  • Date of document: 16/03/2007
Miscellaneous information
  • Author: Eiropas Savienība
  • Form: Oficiālais Vēstnesis
Text
 

ISSN 1725-5112

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 77

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

50. sējums
2007. gada 16. marts


Saturs

 

II   Tiesību akti, kas pieņemti, piemērojot EK/Euratom līgumus, un kuru publicēšana nav obligāta

Lappuse

 

 

BUDŽETS

 

 

Eiropas Parlaments

 

 

2007/143/EK, Euratom

 

*

Eiropas Savienības 2007. finanšu gada vispārējā budžeta pieņemšana galīgā variantā

1

Summas izteiktas EUR, ja vien nav norādīts citādi.

Jebkādi ieņēmumi saskaņā ar Finanšu regulas 18. panta 1. punktu, kas ir iekļauti ieņēmumu pārskata 5. un 6. sadaļā, var būt par pamatu papildu apropriāciju piešķiršanai tām pozīcijām, kurās bija ietverti sākotnējie izdevumi, kuri bija atbilstošo ieņēmumu pamatā.

Izpildes rādītāji attiecas uz visām piešķirtajām apropriācijām, tostarp budžeta apropriācijām, papildu apropriācijām un īpašiem mērķiem iezīmētiem ieņēmumiem.

Saturs

 

II   Tiesību akti, kas pieņemti, piemērojot EK/Euratom līgumus, un kuru publicēšana nav obligāta

Lappuse

 

 

BUDŽETS

 

 

Eiropas Parlaments

 

*

1

Summas izteiktas EUR, ja vien nav norādīts citādi.

Jebkādi ieņēmumi saskaņā ar Finanšu regulas 18. panta 1. punktu, kas ir iekļauti ieņēmumu pārskata 5. un 6. sadaļā, var būt par pamatu papildu apropriāciju piešķiršanai tām pozīcijām, kurās bija ietverti sākotnējie izdevumi, kuri bija atbilstošo ieņēmumu pamatā.

Izpildes rādītāji attiecas uz visām piešķirtajām apropriācijām, tostarp budžeta apropriācijām, papildu apropriācijām un īpašiem mērķiem iezīmētiem ieņēmumiem.

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top