Help Print this page 

Document 32016D0037

Title and reference
2016 m. sausio 16 d. Tarybos sprendimas (BUSP) 2016/37 dėl Sprendimo (BUSP) 2015/1863, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2010/413/BUSP dėl ribojamųjų priemonių Iranui, taikymo pradžios datos
  • In force
OJ L 11I , 16.1.2016, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2016/37/oj
Languages, formats and link to OJ
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal
 To see if this document has been published in an e-OJ with legal value, click on the icon above (For OJs published before 1st July 2013, only the paper version has legal value).
Multilingual display
Text

16.1.2016   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

LI 11/1


TARYBOS SPRENDIMAS (BUSP) 2016/37

2016 m. sausio 16 d.

dėl Sprendimo (BUSP) 2015/1863, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2010/413/BUSP dėl ribojamųjų priemonių Iranui, taikymo pradžios datos

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos Sąjungos sutartį, ypač į jos 29 straipsnį,

atsižvelgdama į Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams ir saugumo politikai pasiūlymą,

kadangi:

(1)

2010 m. liepos 26 d. Taryba priėmė Sprendimą 2010/413/BUSP (1) dėl ribojamųjų priemonių Iranui;

(2)

2015 m. liepos 14 d. Kinija, Prancūzija, Vokietija, Rusijos Federacija, Jungtinė Karalystė ir Jungtinės Amerikos Valstijos, padedant Sąjungos vyriausiajam įgaliotiniui užsienio reikalams ir saugumo politikai, pasiekė susitarimą dėl ilgalaikio ir visapusiško Irano branduolinio klausimo sprendimo. Sėkmingai įgyvendinus Bendrą visapusišką veiksmų planą (BVVP) bus užtikrintas išimtinai taikus Irano branduolinės programos pobūdis ir sudarytos sąlygos visapusiškam visų su branduoliniu klausimu susijusių sankcijų panaikinimui;

(3)

2015 m. liepos 20 d. Jungtinių Tautų Saugumo Taryba priėmė Rezoliuciją (toliau – JT ST rezoliucija) 2231 (2015), kuria patvirtinamas BVVP, raginama jį visapusiškai įgyvendinti laikantis BVVP nustatyto tvarkaraščio ir numatomi veiksmai, kurie būtų vykdomi laikantis BVVP;

(4)

JT ST rezoliucijoje 2231 (2015) nurodoma, kad po to, kai TATENA patikrinusi įsitikina, jog Iranas įgyvendino BVVP išdėstytus įsipareigojimus branduolinėje srityje, JT ST rezoliucijų 1696 (2006), 1737 (2006), 1747 (2007), 1803 (2008), 1835 (2008), 1929 (2010) ir 2224 (2015) nuostatos turi nustoti galioti;

(5)

be to, JT ST rezoliucijoje 2231 (2015) nurodoma, kad valstybės turi laikytis atitinkamų nuostatų, išdėstytų 2015 m. liepos 14 d. Kinijos, Prancūzijos, Vokietijos, Rusijos Federacijos, Jungtinės Karalystės, Jungtinių Amerikos Valstijų ir Europos Sąjungos pareiškime, pridėtame prie JT ST rezoliucijos 2231 (2015) kaip B priedas ir skirtame skaidrumui skatinti bei palankiai atmosferai visiško BVVP įgyvendinimo atžvilgiu sukurti;

(6)

2015 m. spalio 18 d. Sprendimu (BUSP) 2015/1863 (2) Taryba nusprendė visų su branduoline sritimi susijusių Sąjungos ekonominių ir finansinių sankcijų įgyvendinimą, atsižvelgiant į JT ST rezoliuciją 2231 (2015) ir JT ST rezoliucijos 2231 (2015) B priedą, nutraukti tuo pačiu metu, kai TATENA patikrinusi įsitikins, kad Iranas įgyvendino sutartas su branduoline sritimi susijusias priemones;

(7)

Sprendimu (BUSP) 2015/1863 Taryba taip pat nusprendė po to, kai TATENA patikrinusi įsitikins, jog Iranas įgyvendino įsipareigojimus branduolinėje srityje, nustatyti leidimų suteikimo tvarką dėl su branduoline sritimi susijusių perdavimų į Iraną ir veiklos su Iranu, kuriems netaikoma JT ST rezoliucija 2231 (2015), peržiūros ir sprendimų priėmimo visapusiškai laikantis BVVP;

(8)

pagal Sprendimo (BUSP) 2015/1863 2 straipsnio antrą pastraipą tas sprendimas turi būti taikomas nuo dienos, kurią Taryba praneš, kad TATENA generalinis direktorius pateikė ataskaitą TATENA valdytojų tarybai ir Jungtinių Tautų Saugumo Tarybai, kuria patvirtinama, kad Iranas ėmėsi BVVP V priedo 15.1–15.11 punktuose nurodytų priemonių;

(9)

Taryba praneša, kad 2016 m. sausio 16 d. TATENA generalinis direktorius pateikė ataskaitą TATENA valdytojų tarybai ir Jungtinių Tautų Saugumo Tarybai, kuria patvirtinama, kad Iranas ėmėsi BVVP V priedo 15.1–15.11 punktuose nurodytų priemonių,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Sprendimas (BUSP) 2015/1863 taikomas nuo 2016 m. sausio 16 d.

2 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Priimta Briuselyje 2016 m. sausio 16 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

A.G. KOENDERS


(1)  2010 m. liepos 26 d. Tarybos sprendimas 2010/413/BUSP dėl ribojamųjų priemonių Iranui, kuriuo panaikinama Bendroji pozicija 2007/140/BUSP (OL L 195, 2010 7 27, p. 39).

(2)  2015 m. spalio 18 d. Tarybos sprendimas (BUSP) 2015/1863, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2010/413/BUSP dėl ribojamųjų priemonių Iranui (OL L 274, 2015 10 18, p. 174).


Top