Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Statistiniai duomenys apie krovinius ir keleivius, įplaukiančius į ES uostus

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Statistiniai duomenys apie krovinius ir keleivius, įplaukiančius į ES uostus

DOKUMENTAS, KURIO SANTRAUKA PATEIKIAMA:

Direktyva 2009/42/EB dėl krovinių ir keleivių vežimo jūra statistinių ataskaitų

SANTRAUKA

KAM SKIRTA ŠI DIREKTYVA?

Direktyva nustatyta, kaip ES šalys turėtų rinkti statistinius duomenis apie krovinių ir keleivių, įplaukiančių į ES uostus, vežimą jūra.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

Duomenys

Šie statistiniai duomenys yra susiję su informacija apie krovinį ir keleivį bei apie patį laivą. Direktyvos prieduose išdėstytos duomenų rinkimo charakteristikos, įskaitant:

bendrąjį krovinių svorį ir apibūdinimą;

duomenis teikiantį uostą;

krovinių tipų klasifikaciją;

keleivių skaičių;

laivų tipą ir talpą.

Duomenys apie laivus, kurių bendroji talpa yra mažesnė nei 100 tonų, gali būti nerenkami.

Duomenų rinkimas

Komisija sudaro visų ES uostų, apie kuriuos turi būti pateikiami suvestiniai duomenys, sąrašą. Be to, kiekviena ES šalis turi išsirinkti iš šio sąrašo bet kurį uostą, kuriame:

pakraunama arba iškraunama daugiau nei 1 milijonas tonų krovinių arba

registruojama daugiau kaip 200 000 keleivių per metus.

Tuomet apie šiuos pasirinktus uostus turi būti pateikiami išsamesni duomenys.

Duomenų perdavimas

ES šalys turi perduoti duomenų rinkimo rezultatus Komisijai (Eurostatui):

per penkis mėnesius nuo ataskaitinio laikotarpio pabaigos, jeigu duomenys renkami kas ketvirtį, ir

per aštuonis mėnesius, jeigu duomenys renkami kartą per metus.

ES šalys privalo teikti informaciją Eurostatui apie taikomus duomenų rinkimo metodus ir taikomų metodų esminius pakeitimus. Tada Eurostatas turi paskelbti surinktus statistinius duomenis.

Direktyva buvo iš dalies pakeista Reglamentu (ES) Nr. 1090/2010 siekiant suderinti duomenų apie krovinius, transportuojamus jūrų laivais ir kitomis transporto priemonėmis, rinkimą.

Sprendimu 2010/216/ES pakeistos kai kurios techninės charakteristikos, susijusios su duomenų rinkimu, įskaitant kodus, naudojamus laivų registravimo valstybei, ir duomenų grupių struktūrą.

Sprendimu 2012/186/ES pakeisti kai kurie statistiniai kintamieji rodikliai, naudojami renkant duomenis, ir paaiškinti kai kurie krovinių klasifikacijos apibūdinimai bei tipai.

NUO KADA TAIKOMA ŠI DIREKTYVA?

Direktyva įsigaliojo 2009 m. birželio 26 d.

DOKUMENTAS

2009 m. gegužės 6 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/42/EB dėl krovinių ir keleivių vežimo jūra statistinių ataskaitų (nauja redakcija) (OL L 141, 2009 6 6, p. 29–47)

Paskesni Direktyvos 2009/42/EB daliniai pakeitimai ir pataisos buvo įterpti į pagrindinį tekstą. Šis konsoliduotas tekstas yra tik informacinio pobūdžio.

SUSIJĘ DOKUMENTAI

Komisijos ataskaita Europos Parlamentui ir Tarybai dėl naudojimosi įgaliojimais priimti deleguotuosius aktus, suteiktais Komisijai Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1090/2010, kuriuo iš dalies keičiama Direktyva 2009/42/EB dėl krovinių ir keleivių vežimo jūra statistinių ataskaitų (COM(2015) 362 final, 2015 7 28)

paskutinis atnaujinimas 16.11.2015

Top