Help Print this page 
Title and reference
Civilinės aviacijos saugumas: visoje ES taikomos taisyklės

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Civilinės aviacijos saugumas: visoje ES taikomos taisyklės

Nuo 2001 m. Europos Sąjunga (ES) formuoja politiką ir rengia taisykles, kuriomis siekiama užkirsti kelią neteisėtiems veiksmams, kurie kelia pavojų saugumui, visų pirma į orlaivius neleidžiant įsinešti daiktų, kurie gali kelti pavojų, kaip antai ginklų ar sprogmenų.

DOKUMENTAS

2008 m. kovo 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 300/2008 dėl civilinės aviacijos saugumo bendrųjų taisyklių ir panaikinantis Reglamentą (EB) Nr. 2320/2002.

SANTRAUKA

Nuo 2001 m. Europos Sąjunga (ES) formuoja politiką ir rengia taisykles, kuriomis siekiama užkirsti kelią neteisėtiems veiksmams, kurie kelia pavojų saugumui, visų pirma į orlaivius neleidžiant įsinešti daiktų, kurie gali kelti pavojų, kaip antai ginklų ar sprogmenų.

Šis reglamentas taikomas visiems oro uostams, oro vežėjams ir operatoriams, tiekiantiems prekes ar teikiantiems paslaugas oro uostuose arba per juos.

KAM SKIRTAS ŠIS REGLAMENTAS?

Reglamente nustatomos aviacijos saugumo bendrosios taisyklės bei pagrindiniai standartai ir procedūros, skirtos stebėti šių bendrųjų taisyklių ir standartų įgyvendinimą.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

Bendrieji pagrindiniai standartai civilinės aviacijos saugumo srityje

Be kita ko, šie standartai apima:

keleivių ir rankinio bagažo patikrinimą, kad į orlaivį nepatektų draudžiami daiktai. Bagažo skyriuje vežamas bagažas (bagažas, kurį keleiviai įregistruoja) prieš pakraunant į orlaivį taip pat patikrinamas;

oro uostų apsaugą (pvz., kontroliuojamą prieigą prie įvairių oro uostų zonų, personalo patikrinimą, transporto priemonių patikrinimą, taip pat stebėjimą ir patruliavimą, kad pašaliniai asmenys nepatektų į šias zonas);

orlaivio saugumo patikrinimą arba nuodugnų patikrinimą prieš išvykimą, siekiant užtikrinti, kad orlaivyje nėra draudžiamų daiktų;

krovinių ir pašto patikrinimą prieš pakraunant juos į orlaivį;

oro uosto atsargų (t. y. atsargų, skirtų parduoti neapmuitinamų prekių parduotuvėse ir restoranuose) ir atsargų, skirtų vežti orlaiviu, patikrinimą;

personalo įdarbinimą ir mokymą.

ES šalių, oro uostų ir operatorių pareigos

ES šalys privalo užtikrinti, kad būtų:

paskirta viena institucija, atsakinga už aviacijos saugumą;

parengta nacionalinė civilinės aviacijos saugumo programa, kurioje apibrėžiama atsakomybė už bendrųjų pagrindinių standartų įgyvendinimą;

parengta nacionalinė kokybės kontrolės programa, sudaranti galimybę tikrinti civilinės aviacijos saugumo kokybę.

Operatoriai privalo:

parengti ir įgyvendinti oro uosto saugumo programą;

parengti ir įgyvendinti oro vežėjo saugumo programą.

Komisijos patikrinimai

Komisija atlieka oro uostų (iš anksto nepranešdama) ir nacionalinių institucijų patikrinimus. Visus trūkumus turi pašalinti nacionalinė institucija. Nacionalinės institucijos atsako už pirminę kokybės kontrolę ir įgyvendinimą, todėl taip pat atlieka patikrinimus.

Lygiaverčių ne ES šalių aviacijos saugumo standartų pripažinimas

ES šalis, siekdama sudaryti sąlygas vienkartinio patikrinimo sistemai, gali pripažinti ne ES šalių aviacijos saugumo standartus lygiaverčiais ES standartams. Tai reiškia, kad, pavyzdžiui, nereikėtų pakartotinai tikrinti keleivių, atvykstančių į ES oro uostus ir iš ten vykstančių į kitą vietą. Tokiu būdu sumažėtų sujungimo laikas ir išlaidos, o keleiviams būtų užtikrintas didesnis patogumas. Vienkartinis patikrinimas yra vienas iš ES teisės aktų aviacijos saugumo srityje tikslų.

Įgyvendinimo ataskaita

2013 m. Komisijos ataskaitoje dėl reglamento (EB) Nr. 300/2008 įgyvendinimo daroma išvada, kad „ES ir toliau užtikrinamas aukštas saugumo lygis“, o „Komisijos patikrinimai parodė, kad pagrindinių reguliavimo nuostatų laikomasi stabiliai“. Joje pažymima, kad darbuotojų ir krovinių tikrinimo reikalavimų srityje nustatytus trūkumus nulėmė žmogiškojo veiksnio dalykai. Neseniai nustatyta neatitiktis ir kitose srityse, kaip antai didelės rizikos krovinių ir pašto. Taip pat pažymima, kad iš esmės Komisijos rekomendacijų dėl trūkumų šalinimo buvo laikomasi gerai.

NUO KADA TAIKOMAS ŠIS REGLAMENTAS?

Reglamentas taikomas nuo 2008 m. balandžio 29 d.

KONTEKSTAS

Po 2001 m. rugsėjo 11 d. įvykių Jungtinėse Amerikos Valstijose Europos Parlamentas ir Taryba priėmė Reglamentą (EB) Nr. 2320/2002, nustatantį civilinės aviacijos saugumo bendrąsias taisykles. Reglamentas (EB) Nr. 2320/2002 buvo pakeistas Reglamentu (EB) Nr. 300/2008.

Daugiau informacijos žr. Europos Komisijos interneto svetainės skiltyje apie aviacijos saugumo politiką.

NUORODOS

Dokumentas

Įsigaliojimo data

Perkėlimo į valstybių narių teisę terminas

Oficialusis leidinys

Reglamentas (EB) Nr. 300/2008

2008 4 29

-

OL L 97, 2008 4 9, p. 72-84.

Iš dalies keičiantis (-ys) aktas (-ai)

Įsigaliojimo data

Perkėlimo į valstybių narių teisę terminas

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

Reglamentas (ES) Nr. 18/2010

2010 2 1

-

OL L 7, 2010 1 12, p. 3-14.

Paskesni reglamento (EB) Nr. 300/2008 daliniai pakeitimai ir pataisos buvo įterpti į pagrindinį tekstą. Šis konsoliduotas tekstas yra tik informacinio pobūdžio.

SUSIJĘ DOKUMENTAI

2010 m. kovo 4 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 185/2010, kuriuo nustatomos išsamios priemonės bendriesiems pagrindiniams aviacijos saugumo standartams įgyvendinti (Oficialusis leidinys L 55, 2010 3 5, p. 1-55).

2010 m. sausio 26 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 72/2010, kuriuo nustatoma Komisijos atliekamų patikrinimų aviacijos saugumo srityje tvarka (Oficialusis leidinys L 23, 2010 1 27, p. 1-5).

2009 m. gruodžio 18 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 1254/2009, kuriuo nustatomi kriterijai, kurių laikydamosi valstybės narės gali netaikyti bendrųjų pagrindinių civilinės aviacijos saugumo standartų ir imtis alternatyvių saugumo priemonių (Oficialusis leidinys L 338, 2009 12 19, p. 17-17).

2009 m. balandžio 2 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 272/2009, kuriuo papildomi Reglamento (EB) Nr. 300/2008 Europos Parlamento ir Tarybos priede nustatyti bendrieji pagrindiniai civilinės aviacijos saugumo standartai (Oficialusis leidinys L 91, 2009 4 3, p. 7-13).

Pranešimai

Komisijos ataskaita Europos Parlamentui ir Tarybai „2012 m. metinė ataskaita dėl reglamento (EB) Nr. 300/2008 dėl civilinės aviacijos saugumo bendrųjų taisyklių įgyvendinimo“ (COM(2013) 523 final, 2013 7 9).

Komisijos ataskaita Europos Parlamentui ir Tarybai „2013 m. metinė ataskaita dėl reglamento (EB) Nr. 300/2008 dėl civilinės aviacijos saugumo bendrųjų taisyklių įgyvendinimo“ (COM(2014) 399 final, 2014 7 1).

Paskutinį kartą atnaujinta: 09.01.2015

Top