Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Sąžiningos sąlygos telefonų ragelių ir kitos ryšių įrangos rinkoje

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
Multilingual display
Text

Sąžiningos sąlygos telefonų ragelių ir kitos ryšių įrangos rinkoje

Šia direktyva siekiama konsoliduoti 1988 ir 1994 m. priimtas direktyvas ir taip paskatinti konkurenciją Europos Sąjungos (ES) telekomunikacijų galinių įrenginių rinkose. Ja taip pat siekiama didesnio skirtingų įrenginių charakteristikų aiškumo, kad naudotojai galėtų pasinaudoti technologinio progreso teikiama nauda ir kaip vartotojai priimtų pagrįstus sprendimus.

DOKUMENTAS

2008 m. birželio 20 d. Komisijos direktyva 2008/63/EB dėl konkurencijos telekomunikacijų galinių įrenginių rinkose.

SANTRAUKA

ES šalys negali suteikti specialiųjų arba išimtinių teisių importuoti, tiekti į rinką, prijungti, parengti eksploatavimui bei įjungti arba aptarnauti telekomunikacijų galinius įrenginius.

ES šalys gali atsisakyti prijungti galinius įrenginius* prie viešųjų telekomunikacijų tinklų arba parengti eksploatavimui palydovinio ryšio žemės stoties įrenginius* savo šalyje tik tuomet, jei įrenginiai neatitinka tam tikrų esminių reikalavimų. Šie reikalavimai yra išdėstyti Direktyvoje 1999/5/EB arba pagal ją priimtuose bendruosiuose techniniuose reglamentuose. ES šalys taip pat gali reikalauti iš atitinkamų ūkio subjektų turėti techninę kvalifikaciją.

Rinkoje parduodami įrenginiai turi atitikti direktyvoje 1999/5/EB apibrėžtus esminius reikalavimus ir, kur taikytina, pagal ją priimtus bendruosius techninius reglamentus. Gamintojai ir importuotojai privalo garantuoti, kad šie įrenginiai:

užtikrina sveikatos apsaugą ir saugą naudotojui ir bet kuriam kitam asmeniui, įvardytam saugos reikalavimuose, kurie nustatyti Direktyvoje 2006/95/EB dėl elektrinių įrenginių, skirtų naudoti tam tikrose įtampos ribose;

atitinka saugos reikalavimus dėl elektromagnetinio suderinamumo (įrenginiai nekelia trikdžių kitiems įrenginiams), kaip nustatyta Direktyvoje 2004/108/EB;

leidžia naudoti dažnių spektrą, skirtą kosmosas-Žemė ryšiui, ir orbitos išteklius (pvz., satelitus) taip, kad būtų išvengta žalingųjų trukdžių.

Naujosios viešųjų telekomunikacijų tinklų sąsajos turi būti prieinamos naudotojams. Tam, kad naudotojai turėtų galimybę naudotis savo pasirinktais galiniais įrenginiais, ES šalys turi užtikrinti, kad operatoriai skelbtų galinių įrenginių ir sąsajos, prie kurios įrenginiai bus prijungti, technines specifikacijas.

ES šalys turi informuoti Komisiją apie techninių specifikacijų projektą (būsimų standartų pagrindą) pagal Direktyvoje 1999/5/EB nustatytą tvarką. Visos galinių įrenginių specifikacijos turi būti patvirtintos ir paskelbtos.

ES šalys paveda stebėti specifikacijų taikymą nuo prekes arba paslaugas telekomunikacijų sektoriuje tiekiančių valstybinių arba privačių įmonių nepriklausomoms organizacijoms.

Kontekstas

Šia direktyva panaikinamos 1994 m. iš dalies pakeistos Direktyvos 88/301/EEB nuostatos. Tai buvo pirmasis politikos, kuria siekta liberalizuoti telekomunikacijų rinkas ir kuri padėjo galutinai tai padaryti 1998 m. sausio 1 d., etapas.

Svarbiausios sąvokos

*Galiniai įrenginiai - įrenginiai, tiesiogiai arba netiesiogiai prijungti prie viešojo telekomunikacijų tinklo sąsajos informacijai perduoti, apdoroti arba priimti. Šiai kategorijai priklauso ir žemės stočių įrenginiai.

*Palydovinio ryšio žemės stočių įrenginiai - įrenginiai, kuriuos galima panaudoti radijo ryšio signalams siųsti („tik siuntimas“), arba ir siųsti, ir priimti („siuntimas / priėmimas“), arba tiktai priimti („tik priėmimas“), naudojant palydovus arba kitokias kosmines sistemas.

NUORODOS

Dokumentas

Įsigaliojimo data

Perkėlimo į valstybių narių teisę terminas

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

Direktyva 2008/63/EB

2008 7 11

-

OL L 162, 2008 6 21, p. 20-26

SUSIJĘ DOKUMENTAI

1999 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 1999/5/EB dėl radijo ryšio įrenginių ir telekomunikacijų galinių įrenginių bei abipusio jų atitikties pripažinimo (Oficialusis leidinys L 91, 1999 4 7, p. 10-28).

2004 m. gruodžio 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2004/108/EB dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su elektromagnetiniu suderinamumu, suderinimo, panaikinanti Direktyvą 89/336/EEB (Oficialusis leidinys L 390, 2004 12 31, p. 24-37).

2006 m. gruodžio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2006/95/EB dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su elektrotechniniais gaminiais, skirtais naudoti tam tikrose įtampos ribose, suderinimo (kodifikuota redakcija) (Oficialusis leidinys L 374, 2006 12 27, p. 10-19).

2014 m. vasario 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/35/ES dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su tam tikrose įtampos ribose skirtų naudoti elektros įrenginių tiekimu rinkai, suderinimo (Oficialusis leidinys L 96, 2014 3 29, p. 357-374).

2014 m. balandžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/53/ES dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su radijo įrenginių tiekimu rinkai, suderinimo, kuria panaikinama Direktyva 1999/5/EB (Oficialusis leidinys L 153, 2014 5 22, p. 62-106).

Paskutinį kartą atnaujinta: 29.07.2015

Top