Help Print this page 
Title and reference
Biocidai

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Biocidai

Šis reglamentas suderina esamas Europos Sąjungos (ES) taisykles dėl biocidinių produktų tiekimo rinkai ir jų naudojimo. Juo taip pat sukuriamas Sąjungos biocidinių produktų autorizacijos liudijimas, leidžiantis tiesiogiai pateikti produktus visai ES rinkai ir panaikinantis poreikį taikyti atskirus nacionalinius autorizacijos liudijimus arba abipusio pripažinimo procedūrą.

DOKUMENTAS

2012 m. gegužės 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 528/2012 dėl biocidinių produktų tiekimo rinkai ir jų naudojimo.

SANTRAUKA

Šis reglamentas taikomas:

 • biocidiniams produktams ;
 • biocidiniais produktais apdorotiems gaminiams ir medžiagoms;
 • veikliosioms medžiagoms.

Atitinkamų gaminių sąrašą galima rasti šio reglamento V priede.

Biocidinių produktų autorizacijos liudijimo išdavimo sąlygos

Biocidinių produktų autorizacijos liudijimui gauti turi būti tenkinamos šios sąlygos:

 • veiklioji medžiaga yra patvirtinta atitinkamam produktų tipui;
 • biocidinis produktas, naudojamas pagal numatytą paskirtį, yra pakankamai veiksmingas, nesukelia nepriimtino poveikio kontroliuojamiems organizmams, žmonių ar gyvūnų sveikatai, arba aplinkai;
 • fizikinės ir cheminės savybės laikomos tinkamomis produktui tinkamai naudoti ir vežti;
 • prireikus buvo nustatyti biocidiniame produkte esančių veikliųjų medžiagų didžiausi leistini likučių kiekiai maiste ir pašaruose;
 • jei produkte naudojamos nanomedžiagos, rizika žmonių sveikatai, gyvūnų sveikatai ir aplinkai buvo įvertinta atskirai.

Veiklioji medžiaga tvirtinama pirminiam laikotarpiui, kuris negali viršyti 10 metų, jei manoma, kad bent vienas biocidinis produktas, kurio sudėtyje yra ta veiklioji medžiaga, atitinka pirmiau nustatytus kriterijus.

Nacionalinis autorizacijos liudijimas ir abipusio pripažinimo procedūra

Reglamente numatyta suderinta biocidinių produktų autorizacijos liudijimų išdavimo tvarka ES. Kai pirmąjį autorizacijos liudijimą suteikia ES šalis, pareiškėjas gali prašyti to autorizacijos liudijimo pripažinimo kitose ES šalyse. Autorizacijos liudijimas išduodamas pagal identiškas nuostatas ir sąlygas.

Europos Sąjungos autorizacijos liudijimas

Taikant centralizuotą autorizacijos liudijimų išdavimo procedūrą, suteikiamas Europos Sąjungos autorizacijos liudijimas, leidžiantis įmonėms tiesiogiai pateikti biocidinius produktus visai ES rinkai be būtinybės gauti atskirus nacionalinius autorizacijos liudijimus arba atlikti abipusio pripažinimo procedūrą. Šis centralizuotas autorizacijos liudijimų įgijimas yra savanoriškas ir, jei dėl kokios nors priežasties pareiškėjas nėra suinteresuotas Europos Sąjungos autorizacijos liudijimu, jis gali kreiptis dėl nacionalinio autorizacijos liudijimo ir, jei reikia, dėl tokio autorizacijos liudijimo abipusio pripažinimo kitose ES šalyse.

Supaprastinta autorizacijos liudijimų išdavimo procedūra

Kai kuriems biocidiniams produktams gali būti taikoma supaprastinta autorizacijos liudijimo suteikimo procedūra, jeigu laikomasi šių sąlygų:

 • visos biocide esančios veikliosios medžiagos yra įtrauktos į šio reglamento I priedą ir atitinka jame nurodytus apribojimus;
 • biocide nėra jokių susirūpinimą keliančių medžiagų arba nanomedžiagų;
 • biocidas yra pakankamai veiksmingas;
 • apdorojant biocidinį produktą ir jį naudojant pagal paskirtį nereikia asmens apsaugos priemonių.

Jei pirmiau minėtos sąlygos yra įvykdytos, pareiškėjai turi pateikti paraiškas Europos cheminių medžiagų agentūrai (ECHA), nurodydami kompetentingą instituciją, kuri turėtų vertinti paraišką.

Biocidinis produktas, kuriam išduotas autorizacijos liudijimas supaprastinta tvarka, gali būti pateiktas rinkai visose ES šalyse netaikant abipusio pripažinimo procedūros. Tačiau autorizacijos liudijimo turėtojas turi pranešti kiekvienai ES šaliai ne vėliau kaip per 30 dienų prieš pateikiant produktą į rinką toje šalyje. Produkto ženklinime turi būti vartojama tos šalies valstybinė kalba arba valstybinės kalbos, išskyrus atvejus, kai šalis nurodo kitaip.

Apdoroti gaminiai

Šiuo reglamentu išplečiama ankstesniais teisės aktais dėl biocidų nustatyta taikymo sritis ir ji šiuo metu apima gaminius, kurie buvo apdoroti biocidiniu produktu arba kurių sudėtyje yra biocidinis produktas. Gaminiai gali būti apdorojami tik tomis veikliosiomis medžiagomis, kurios šiam tikslui buvo patvirtintos Europos Sąjungoje. Apdorotų gaminių gamintojai ir importuotojai privalo ženklinti produktus, jei:

 • teigiama, kad apdorotas gaminys turi biocidinių savybių;
 • pagal gaminiui apdoroti naudojamos veikliosios medžiagos patvirtinimo sąlygas reikalaujama, kad būtų taikomos specialios ženklinimo nuostatos, siekiant apsaugoti visuomenės sveikatą ar aplinką.

NUORODOS

Dokumentas

Įsigaliojimo data

Perkėlimo į valstybių narių teisę terminas

Oficialusis leidinys

Reglamentas (ES) Nr. 528/2012

2012 7 17

-

OL L 167, 2012 06 27

Vėlesni pakeitimai

Įsigaliojimo data

Perkėlimo į valstybių narių teisę terminas

Oficialusis leidinys

Reglamentas (ES) Nr. 283/2013

2013 04 23

-

OL L 93, 2013 04 03

Reglamentas (ES) Nr. 284/2013

2013 04 23

-

OL L 93, 2013 04 03

Reglamentas (ES) Nr. 354/2013

2013 05 09Taikymas: 2013 09 01

-

OL L 109, 2013 04 19

Reglamentas (ES) Nr. 736/2013

2013 08 20

-

OL L 204, 2013 07 31

Reglamentas (ES) Nr. 837/2013

2013 09 23

-

OL L 234, 2013 09 03

SUSIJĘ DOKUMENTAI

2013 m. kovo 1 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 283/2013, kuriuo, remiantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1107/2009 dėl augalų apsaugos produktų pateikimo į rinką, nustatomi duomenų apie veikliąsias medžiagas pateikimo reikalavimai. [Oficialusis leidinys L 93, 2013 04 03]

2013 m. kovo 1 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 284/2013, kuriuo, remiantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1107/2009 dėl augalų apsaugos produktų pateikimo į rinką, nustatomi duomenų apie augalų apsaugos produktus pateikimo reikalavimai.[Oficialusis leidinys L 93, 2013 04 03]

2013 m. balandžio 18 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 354/2013 dėl pakeitimų, susijusių su biocidiniais produktais, autorizuotais pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 528/2012. [Oficialusis leidinys L 109, 2013 04 19]

2013 m. gegužės 17 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 736/2013, kuriuo dėl esamų biocidiniuose produktuose naudojamų veikliųjų medžiagų tyrimo programos trukmės iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 528/2012. [Oficialusis leidinys L 204, 2013 07 31]. Šiuo reglamentu iki 2014 m. gruodžio 31 d. pratęsiama visų esamų veikliųjų medžiagų, naudojamų biocidiniuose produktuose, sistemingo tyrimo darbo programa.

2013 m. birželio 25 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 837/2013, kuriuo dėl reikalavimų pateikti informaciją, reikalingą biocidinių produktų autorizacijos liudijimui išduoti, iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 528/2012 III priedas. [Oficialusis leidinys L 234, 2013 09 03]

Paskutinį kartą atnaujinta: 20.01.2014

Top