Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Pasaulio prekybos organizacijos (PPO) susitarimų priėmimas

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Pasaulio prekybos organizacijos (PPO) susitarimų priėmimas

Šiuo sprendimu Taryba patvirtina teisės aktus, priimtus daugiašalių derybų dėl prekybos Urugvajaus raunde, kurio metu pasirašytas Marakešo baigiamasis aktas ir įkurta Pasaulio prekybos organizacija.

DOKUMENTAS

1994 m. gruodžio 22 d. Tarybos sprendimas 94/800/EB dėl daugiašalių derybų Urugvajaus raunde (1986–1994 m.) priimtų susitarimų patvirtinimo Europos bendrijos vardu jos kompetencijai priklausančių klausimų atžvilgiu [Oficialusis leidinys L 336, 1994 12 23].

SANTRAUKA

Baigiamasis aktas, apimantis daugiašalių derybų dėl prekybos Urugvajaus raundo rezultatus

Šiuo sprendimu Europos Bendrijos vardu jos kompetencijai priklausančių klausimų atžvilgiu Taryba patvirtina Urugvajaus derybų raundo rezultatus, įtrauktus į Marakešo baigiamąjį aktą (EN) (FR), kurį 1994 m. balandžio 15 d. pasirašė Europos Bendrijos ir valstybių narių atstovai.

Marakešo baigiamajame akte išvardyti daugiašaliai ir keliašaliai susitarimai, taip pat ministrų sprendimai ir deklaracijos, paaiškinantys tam tikrų susitarimų nuostatas. Šie daugiašaliai prekybos susitarimai ir su jais susiję teisės aktai yra neatskiriama PPO (EN) (FR) susitarimų dalis ir privalomi visoms PPO narėms. Keliašaliai susitarimai taip pat yra PPO susitarimų dalis, bet juose nustatyti įsipareigojimai ir teisės netaikomos PPO narėms, kurios šių susitarimų nepasirašė (pvz., Sutartis dėl viešųjų pirkimų).

Pasaulio prekybos organizacijos steigimo sutartis apima kelis priedus, kuriuose pateikiami PPO susitarimai. 1A priedą sudaro daugiašaliai susitarimai dėl krovinių vežimo. Tai yra:

 • 1994 m. Bendrasis susitarimas dėl muitų tarifų ir prekybos (GATT 1994 (EN) (FR)), apimantis ir GATT 1947;
 • Susitarimas dėl žemės ūkio;
 • Susitarimas dėl sanitarinių ir fitosanitarinių priemonių taikymo;
 • Susitarimas dėl tekstilės gaminių ir drabužių;
 • Susitarimas dėl prekybos techninių kliūčių;
 • Susitarimas dėl su prekyba susijusių investicinių priemonių;
 • Susitarimas dėl antidempingo priemonių;
 • Susitarimas dėl muitinio įvertinimo;
 • Susitarimas dėl tikrinimo prieš pakraunant;
 • Susitarimas dėl kilmės taisyklių;
 • Susitarimas dėl importo licencijos išdavimo tvarkos;
 • Susitarimas dėl subsidijų ir kompensacinių priemonių;
 • Susitarimas dėl apsaugos priemonių.

PPO sutarties 1B priede pateikiama Bendroji sutartis dėl paslaugų teikimo (GATS (EN) (FR)), o 1C priedas apima Susitarimą dėl intelektinės nuosavybės teisių su prekyba susijusių aspektų (TRIPS (EN) (FR)), įskaitant prekybą suklastotomis prekėmis.

2 priedą sudaro Susitarimas dėl ginčų sprendimo taisyklių ir tvarkos. 3 priedas susijęs su PPO narių vykdomos prekybos politikos peržiūros mechanizmu.

Galiausiai 4 priede kalbama apie keliašalius prekybos susitarimus. Tai yra:

 • Susitarimas dėl prekybos civilinės aviacijos orlaiviais;
 • Susitarimas dėl viešųjų pirkimų;
 • Tarptautinis pieno produktų susitarimas;
 • Tarptautinis jautienos susitarimas.

Pastarieji du susitarimai buvo panaikinti 1997 m. pabaigoje.

Pasaulio prekybos organizacijos (PPO) steigimo sutartis

Šioje sutartyje pateikta bendra institucinė sistema, pagal kurią turėtų būti plėtojami tarptautiniai prekybos santykiai laikantis taisyklių, nustatytų aukščiau minėtais susitarimais ir teisės aktais.

Priešingai nei jos pirmtakė (GATT), PPO yra nuolatinė organizacija su juridinio asmens statusu ir jo požymiais. 1995 m. sausio 1 d. visos GATT narės automatiškai tapo PPO narėmis. Nuo tada valstybės, norinčios prisijungti prie organizacijos, privalo laikytis PPO steigimo sutartyje aprašytos stojimo tvarkos.

PPO narės išsikėlė šiuos tikslus:

 • kelti gyvenimo lygį;
 • užtikrinti visišką užimtumą ir augančias realias pajamas bei faktinę paklausą;
 • plėsti prekių ir paslaugų gamybą ir prekybą;
 • skatinti tvarią plėtrą ir aplinkos apsaugą;
 • atsižvelgti į besivystančių šalių poreikius.

PPO funkcijos yra:

 • lengvinti įvairių prekybos susitarimų taikymą, administravimą ir veikimą;
 • rengti daugiašales derybas dėl prekybos;
 • spręsti ginčus pasitelkiant organizacijos Ginčų sprendimo instituciją (GSI (EN) (FR));
 • peržiūrėti organizacijos narių nacionalinę prekybos politiką;
 • bendradarbiauti su kitomis tarptautinėmis organizacijomis, kad būtų užtikrinta didesnė darna formuojant pasaulio prekybos politiką.

Struktūriniu požiūriu, PPO sudaro Ministrų konferencija – aukščiausia organizacijos institucija, sudaryta iš visų valstybių narių atstovų, kurie susitinka bent kartą per dvejus metus. Tarp šių susitikimų Generalinė taryba, kurią sudaro visų organizacijos narių atstovai, atlieka PPO funkcijas ir prižiūri sutarčių bei ministrų sprendimų veikimą. Taip pat Generalinė taryba rengia susitikimus Ginčų sprendimo institucijos ir Prekybos politikos peržiūros mechanizme (TPRM (EN) (FR)), numatytos Prekybos politikos peržiūros institucijos sprendimams vykdyti.

Generalinei tarybai pavaldžios trys pagalbinės institucijos: Prekybos prekėmis taryba, Prekybos paslaugomis taryba ir Intelektinės nuosavybės teisių su prekyba susijusių aspektų taryba. Taip pat kuriami komitetai, kurie yra pavaldūs Generalinei tarybai, bet nepriklauso nė vienai iš šių trijų tarybų, kaip antai komitetai dėl prekybos ir vystymosi, prekybos ir aplinkos, taip pat regioninių susitarimų. Dar du komitetai yra atsakingi už keliašalių susitarimų dėl prekybos civilinės aviacijos orlaiviais ir viešųjų pirkimų administravimą.

Generalinė taryba skiria generalinį direktorių, kuris vadovauja PPO sekretoriatui.

Iš esmės PPO priima sprendimus bendru sutarimu. Jei neįmanoma pasiekti sprendimų bendru sutarimu, jie priimami balsų dauguma. Visos PPO narės turi po vieną balsą. Europos Bendrijos, kuri yra visateisė PPO narė, balsų skaičius lygus jos valstybių narių, priklausančių PPO, skaičiui. Sutartyje numatyta, kad EB ir jos valstybių narių balsų skaičius negali viršyti EB valstybių narių skaičiaus.

Visos PPO narės gali teikti Ministrų konferencijai pasiūlymus keisti įvairių daugiašalių PPO prekybos susitarimų nuostatas.

Susitarimas dėl ginčų sprendimo taisyklių ir tvarkos

PPO ginčų sprendimo sistema yra svarbus daugiašalės prekybos tvarkos elementas. Ji grindžiama GATT 1994 susitarimo XXII ir XXIII straipsniais, taip pat taisyklėmis ir tvarka, išdėstyta Susitarime dėl ginčų sprendimo taisyklių ir tvarkos, kuris yra PPO steigimo sutarties dalis.

Ginčų sprendimo sistema apima visas daugiašales prekybos sutartis. Iš esmės ji taikoma prekybai prekėmis, prekybai paslaugomis ir TRIPS sutartyje numatytiems intelektinės nuosavybės klausimams. Taip pat ji taikoma sprendžiant ginčus, susijusius su keliašaliais susitarimais dėl viešųjų pirkimų. Kai kuriuose šiuose susitarimuose yra nuostatos dėl ginčų sprendimo, kurios taikomos tik tiems atitinkamiems susitarimams ir kurios gali papildyti arba pakeisti Susitarimo taisykles.

Ginčų sprendimo sistemą administruoja Susitarimu įkurta Ginčų sprendimo institucija (GSI). GSI susirinkimuose gali dalyvauti visos PPO narės. Tačiau administruojant nuostatas, susijusias su ginčais dėl keliašalių prekybos sutarčių, tik šias sutartis pasirašiusios PPO narės gali dalyvauti GSI priimant su šiomis sutartimis susijusius sprendimus ir atliekant atitinkamus veiksmus.

Ginčų sprendimo procesas pradedamas tuomet, kai viena iš valstybių narių pateikia kitai narei prašymą surengti konsultacijas konkrečiu klausimu. Šios konsultacijos turi prasidėti per 30 dienų nuo prašymo įteikimo. Jei ginčo nepavyksta išspręsti konsultacijomis, valstybė narė gali paprašyti GSI sudaryti grupę, kuri paprastai susideda iš trijų nepriklausomų ekspertų ir kuriai būtų pavesta išspręsti nesutarimą. Be to, šalys gali savanoriškai susitarti dėl kitų ginčo sprendimo būdų, kaip antai nuolaidos, susitaikymas ir tarpininkavimas.

Išklausiusi šalis, ekspertų grupė pateikia GSI ataskaitą. Grupė privalo atlikti darbą per šešis mėnesius arba, jei klausimas skubus, per tris mėnesius. GSI privalo apsvarstyti ataskaitą per 20 dienų nuo jos pateikimo valstybėms narėms. Ataskaita turi būti priimta per 60 dienų nuo jos pateikimo, išskyrus atvejus, kai GSI bendru sutarimu nutaria nepriimti ataskaitos (priešingas arba neigiamas konsensusas) arba kai viena iš šalių praneša apie savo sprendimą atsiimti kreipimąsi.

PPO ginčų sprendimo tvarka suteikia visoms šalims teisę pateikti apeliaciją dėl grupės ataskaitos. Tačiau ši apeliacija gali būti susijusi tik su grupės ataskaitoje nagrinėjamais įstatymais ir grupės pateiktomis teisės aktų interpretacijomis. Apeliaciją nagrinėja nuolatinė Apeliacijų institucija, kurią sudaro septyni nariai, GSI skiriami ketverių metų kadencijai. Vieną bylą nagrinėja trys nariai. Ginčo šalys ir GSI privalo besąlygiškai priimti Apeliacinės institucijos ataskaitą, išskyrus neigiamo konsensuso atvejus (kitaip sakant, kai bendru sutarimu nutariama nepriimti ataskaitos).

GSI stebi priimtų rekomendacijų arba sprendimų vykdymą ir visi neišspręsti klausimai lieka susirinkimų darbotvarkėje, kol bus išspręsti. Ekspertų grupės ataskaitose pateiktoms rekomendacijoms įgyvendinti nustatomi terminai. Jei kuri nors šalis negali įgyvendinti šių rekomendacijų per pagrįstą laikotarpį, ji privalo pradėti derybas su skundą pateikusia šalimi dėl abipusiai priimtinos kompensacijos. Jei šios derybos nesėkmingos, GSI gali suteikti skundą pateikusiai šaliai teisę sustabdyti lengvatų arba įsipareigojimų atitinkamai šaliai taikymą. Tačiau kompensacija ir lengvatų sustabdymas tėra laikinos priemonės, kurias galima taikyti tik tol, kol atitinkama valstybė narė įgyvendina GSI rekomendacijas.

Visais atvejais PPO narės sutinka nepriimti vienašalių sprendimų, kad buvo pažeisti pamatiniame PPO susitarime nustatyti įsipareigojimai, ir nestabdyti lengvatų taikymo. Jos privalo laikytis Susitarime numatytų ginčų sprendimo taisyklių ir tvarkos.

Be to, Susitarime dėl ginčų sprendimo taisyklių ir tvarkos pripažįstama ypatinga PPO priklausančių besivystančių šalių ir mažiausiai išsivysčiusių šalių padėtis. Besivystančios šalys turi teisę paprašyti taikyti skubos tvarką, pratęsti terminus arba papildomos teisinės pagalbos. PPO valstybės raginamos ypatingai atsižvelgti į besivystančių šalių narių padėtį.

Prekybos politikos peržiūros mechanizmas (TPRM)

Prekybos politikos peržiūros mechanizmas (TPRM) buvo sukurtas pagal GATT susitarimą 1989 m. kaip laikinoji priemonė po Urugvajaus raundo tarpinės apžvalgos. Šis mechanizmas dabar yra sudėtinė PPO sistemos dalis ir apima visas PPO susitarimuose numatytas sritis (prekių, paslaugų ir intelektinės nuosavybės klausimų).

Svarbiausias TPRM tikslas yra didinti PPO narių prekybos politikos bei praktikos skaidrumą ir supratimą, raginti organizacijos nares laikytis daugiašalėje prekybos sistemoje galiojančių taisyklių ir taip skatinti sklandų sistemos veikimą.

TPRM sistema skirta visoms PPO narėms apžvelgti. Kas dvejus metus apžvelgiamos keturios narės, kurių dalis pasaulio prekyboje yra didžiausia (šiuo metu tai – Europos Bendrija, JAV, Japonija ir Kanada), kas ketverius metus apžvelgiamos kitos 16 narių, o kas šešerius metus – visos kitos narės. Mažiausiai išsivysčiusioms šalims gali būti taikomi ilgesni laikotarpiai. Realiai apžvalgų dažnumo laikomasi su tam tikru lankstumu (iki 6 mėnesių paklaida). 1996 m. buvo susitarta, kad keturių stambiausių prekybos valstybių kas antra apžvalga bus tarpinė.

Apžvalgas atlieka Prekybos politikos peržiūros institucija (TPRB), remdamasi atitinkamų valstybių narių teikiamomis bendromis politikos deklaracijomis ir PPO sekretoriato rengiama ataskaita. Rengdamas šią ataskaitą, sekretoriatas remiasi atitinkamų valstybių narių pagalba, bet prisiima visą atsakomybę už joje pateikiamus faktus ir nuomones. Sekretoriato ataskaita ir valstybių narių deklaracijos skelbiamos po peržiūros susitikimo kartu su susitikimo protokolais ir TPRB pirmininko baigiamaisiais komentarais, išsakytais susitikimo gale.

Daugiau informacijos galima rasti Prekybos generalinio direktorato (EN) ir PPO (EN) (FR) tinklalapiuose.

Nuorodos

Dokumentas

Įsigaliojimas

Perkėlimo į valstybių narių teisę terminas

Oficialusis leidinys

Sprendimas 94/800/EB

1994 12 22

-

OL L 336, 1994 12 23

SUSIJĘ DOKUMENTAI

Communication from the Commission to the Council and to the European Parliament of 26 November 2003 - Reviving the DDA Negotiations - the EU Perspective [COM(2003) 734 final - Not published in the Official Journal]. (2003 m. lapkričio 26 d. Komisijos komunikatas Tarybai ir Europos Parlamentui, kuriuo atnaujinamos Dohos vystymosi darbotvarkės derybos pagal ES perspektyvą) [KOM(2003) 734 galutinis – Neskelbta Oficialiajame leidinyje].

Paskutinį kartą atnaujinta: 21.04.2008

Top