Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Antidempingo priemonės

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Antidempingo priemonės

Dempingas vyksta tada, kai įmonė eksporto rinkoje parduoda gaminį už mažesnę kainą, nei savo vidaus rinkoje. Siekdama užtikrinti sąžiningą konkurenciją prekiaujant tuo pačiu gaminiu, ES gamintojų parduodamu Europos Sąjungos rinkoje, tokiam importui ES gali taikyti antidempingo priemones.

DOKUMENTAS

2009 m. lapkričio 30 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1225/2009 dėl apsaugos nuo importo dempingo kaina iš Europos bendrijos narėmis nesančių valstybių

SANTRAUKA

KAM REIKALINGAS ŠIS REGLAMENTAS?

Šiuo reglamentu nustatoma antidempingo priemonių skyrimo procedūra ES.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

Antidempingo priemonės gali būti taikomos, jei yra šios sąlygos:

  • importas turi būti vykdomas dempingo kainomis,
  • turi būti materialinė žala* ES pramonei, gaminančiai panašų gaminį*,
  • turi būti importo dempingo kainomis ir materialinės žalos* priežastinis ryšys,
  • antidempingo priemonės turi neprieštarauti ES interesams.

Jei šios sąlygos atitinka, atitinkamo gaminio importui į Europos Sąjungą gali būti taikomos antidempingo priemonės. Šios priemonės paprastai taikomos ad valoremmuitų forma, t. y. kaip atitinkamo gaminio importo vertės procentinė dalis. Jos taip pat gali būti taikomos specialiųjų mokesčių forma, t. y. kaip nustatyta tam tikro prekių kiekio vertė, pvz., 100 EUR už gaminio toną, arba kaip įsipareigojimas dėl kainų. Įsipareigojimas dėl kainų yra eksportuotojo įsipareigojimas laikytis minimalių importo kainų.

Muitus moka ES importuotojai, juos renka atitinkamų ES šalių nacionalinės muitinės.

Šios priemonės paprastai skiriamos 5 metams. Galiojančios priemonės tam tikromis sąlygomis gali būti peržiūrėtos (tarpinė peržiūra). Ši peržiūra dažniausiai apsiriboja vienu ar keliais pirminių priemonių elementais, pvz., dempingo ir (arba) žalos lygiu, gaminio apibrėžtimi, priemonių forma.

Po 5 metų priemonės nustoja galioti, nebent po priemonių galiojimo pabaigos peržiūros būtų nusprendžiama, kad nustojus taikyti priemones dempingo ir materialinė žala veikiausiai tęstųsi arba neišnyktų.

Importuotojai gali prašyti visiškai arba iš dalies sugrąžinti sumokėtus muitus, jei jie gali įrodyti, kad dempingo skirtumas*, kurio pagrindu buvo sumokėti muitai, pašalintas arba sumažintas.

NUO KADA TAIKOMAS ŠIS REGLAMENTAS?

Šis reglamentas taikomas nuo 2010 m. sausio 11 d.

Daugiau informacijos žr. Europos Komisijos interneto svetainės skiltyje apie antidempingo priemones.

SVARBIAUSIOS SĄVOKOS

* materialinė žala: didelė žala ES pramonei, pvz., rinkos dalies praradimas, sumažintos kainos ir (arba) sumažėjęs pelnas, atsiradęs dėl importo dempingo kainomis

* panašus gaminys: gaminys, kuris yra tapatus aptariamam gaminiui arba labai į jį panašus

* dempingo skirtumas: kainos, kurią eksportuotojas nustato gaminiui savo vidaus rinkoje (normalioji vertė), ir kainos, kurią tas pats eksportuotojas nustato šiam gaminiui ES rinkoje (eksporto kaina), skirtumas.

NUORODOS

Dokumentas

Įsigaliojimo data

Perkėlimo į valstybių narių teisę terminas

Oficialusis leidinys

Reglamentas (EB) Nr. 1225/2009

2010 1 11

-

OL L 343, 2009 12 22, p. 51-73

Iš dalies keičiantis (-ys) aktas (-ai)

Įsigaliojimo data

Perkėlimo į valstybių narių teisę terminas

Oficialusis leidinys

Reglamentas (ES) Nr. 765/2012

2012 9 6

-

OL L 237, 2012 9 3, p. 1-2

Reglamentas (ES) Nr. 1168/2012

2012 12 15

-

OL L 344, 2012 12 14, p. 1-2

Reglamentas (ES) Nr. 37/2014

2014 2 20

-

OL L 18, 2014 1 21, p. 1-51

SUSIJĘ DOKUMENTAI

Komisijos ataskaita Tarybai ir Europos Parlamentui 33-oji metinė Komisijos ataskaita Europos Parlamentui ir Tarybai dėl ES antidempingo, antisubsidijų ir apsaugos priemonių (2014 m.) (2015 m. rugpjūčio 3 d. COM(2015) 385)

paskutinis atnaujinimas 14.09.2015

Top