Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Atstovas MVĮ reikalams

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
Multilingual display
Text

Atstovas MVĮ reikalams

Atstovas mažųjų ir vidutinių įmonių reikalams (MVĮ) veikia kaip tarpininkas tarp Europos Komisijos ir MVĮ bendruomenės. Jo vaidmuo yra dvejopas - dirbti Komisijoje ir palaikyti ryšį su išorės pasauliu. Atstovas išklauso MVĮ rūpesčius ir atstovauja jų interesams ES teisėkūros procese. Jis ne tik suteikia žmogiškąjį veidą Komisijai tvarkant Europos MVĮ reikalus, bet ir pabrėžia jų svarbą ekonomikos augimui bei darbo vietų kūrimui Europoje.

Europos Sąjungos (ES) konkurencingumas iš esmės priklauso nuo jos MVĮ gerovės. ES yra 23 milijonai MVĮ, kurios sudaro 99 % visų ES įmonių ir sukuria didžiąją dalį naujų darbo vietų. MVĮ yra pagrindinių Lisabonos strategijos tikslų - augimo, didesnio užimtumo ir geresnių darbo vietų Europos ekonomikoje - variklis.

Nors joms poveikį daro daug ES politikos sričių, MVĮ sunku išreikšti savo nuomonę taip, kad ji būtų išgirsta.

Siekdama suteikti joms progą pasisakyti ir praktiškai įgyvendinti principą „Visų pirma galvokime apie mažuosius“, kuris yra išdėstytas 2000 m. birželio mėn. Europos Vadovų Tarybos susitikime Santa Maria de Feiroje priimtoje Europos mažųjų įmonių chartijoje, Europos Komisija nusprendė paskirti atstovą MVĮ reikalams.

Vidaus mastu atstovas turi suteikti Komisijai daugiau žinių apie MVĮ problemas. Jis nagrinėja ES politikos sritis, kurios galėtų turėti poveikio MVĮ, ir užtikrina, kad teisėkūros procese būtų atsižvelgiama į jų interesus bei specialius poreikius.

Atstovo darbas yra poveikio vertinimo sistemos, skirtos užtikrinti išankstinį Komisijos pasiūlymų ekonominį, aplinkosauginį ir socialinį poveikį, dalis. Pagrindinė atstovo MVĮ reikalams užduotis - ginti MVĮ interesus ankstyvuoju teisėkūros proceso etapu ir taip numatyti naujų teisės aktų poveikį.

Tokiu būdu atstovas užtikrina didesnį MVĮ klausimų koordinavimą Komisijoje.

Išorės mastu atstovas yra matomas kontaktinis asmuo, kurį pripažįsta MVĮ bendruomenė. Jo darbas - išklausyti tiek reguliariai, tiek neformaliai palaikant tiesioginį ryšį su MVĮ ir joms atstovaujančiomis organizacijomis. Jis ne tik renka informaciją, bet ir informuoja MVĮ apie ES programas ir finansavimą, gali tiesiogiai atsakyti į jų klausimus. Užmegzdamas ES ir Europos verslo dialogą, atstovas padeda gerinti valdymą Europoje.

Pirmasis atstovas MVĮ reikalams Timo Summa, tuometinis Įmonių generalinio direktorato direktorius, buvo paskirtas 2001 m. tuometinio Komisijos nario, atsakingo už įmones ir informacinę visuomenę, Erkki Liikanen iniciatyva.

Dabartinis atstovas MVĮ reikalams yra Įmonių ir pramonės generalinio direktorato generalinis direktorius Calleja Crespo.

Daugiau informacijos žr. generalinio direktorato Europos portale MVĮ, visų pirma atstovo MVĮ reikalams interneto svetainėje.

SUSIJĘ DOKUMENTAI

Komisijos komunikatas Tarybai, Europos Parlamentui, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui bei Regionų komitetui „Visų pirma galvokime apie mažuosius. Europos iniciatyva Small Business Act“ (KOM(2008) 394 final - neskelbta Oficialiajame leidinyje).

Su ES atstovu MVĮ reikalams galima susisiekti adresu Atstovas MVĮ reikalams, Europos Komisija, Vidaus rinkos, pramonės, verslumo ir MVĮ generalinis direktoratas, GROW.H1 skyrius - Programa COSME ir atstovų MVĮ klausimais tinklas, B-1049 Briuselis, Belgija. Taip pat galima rašyti el. pašto adresu grow-sme-envoy@ec.europa.eu.

Paskutinį kartą atnaujinta: 08.06.2015

Top