Help Print this page 
Title and reference
ES taisyklės dėl išvestinių finansinių priemonių sutarčių

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

ES taisyklės dėl išvestinių finansinių priemonių sutarčių

Ne biržos išvestinių finansinių priemonių* sutartys paprastai yra sudaromos privačiai. Visa su jomis susijusi informacija žinoma tik susitariančiosioms šalims, dėl to gali būti sunku nustatyti atsirandančios rizikos pobūdį ir dydį. Šiuo reglamentu siekiama padidinti ne biržos išvestinių finansinių priemonių rinkų skaidrumą, veiksmingumą ir saugumą.

DOKUMENTAS

2012 m. liepos 4 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 648/2012 dėl ne biržos išvestinių finansinių priemonių, pagrindinių sandorio šalių ir sandorių duomenų saugyklų.

SANTRAUKA

Ne biržos išvestinių finansinių priemonių* sutartys paprastai yra sudaromos privačiai. Visa su jomis susijusi informacija žinoma tik susitariančiosioms šalims, dėl to gali būti sunku nustatyti atsirandančios rizikos pobūdį ir dydį. Šiuo reglamentu siekiama padidinti ne biržos išvestinių finansinių priemonių rinkų skaidrumą, veiksmingumą ir saugumą.

KAM SKIRTAS ŠIS REGLAMENTAS?

Šiuo reglamentu (dar vadinamu ERIR - Europos rinkų infrastruktūros reglamentu) nustatomos taisyklės ne biržos finansinių priemonių sutartims, pagrindinėms sandorio šalims ir sandorių duomenų saugykloms pagal G20 įsipareigojimus, dėl kurių buvo susitarta 2009 m. rugsėjo mėn. Pitsburge.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

Siekiant padidinti nebiržinės rinkos skaidrumą, reglamentu nustatoma, kad visa informacija apie visas Europos išvestinių finansinių priemonių sutartis turi būti pranešama sandorių duomenų saugykloms ir prieinama priežiūros institucijoms, įskaitant Europos vertybinių popierių ir rinkų instituciją (EVPRI).

Siekiant sumažinti sandorio šalies kredito riziką*, reglamente išdėstomi griežti organizaciniai, verslo etikos ir rizikos ribojimo reikalavimai pagrindinėms sandorio šalims, o standartinių išvestinių finansinių priemonių sutarčių tarpuskaita turėtų būti atliekama pasitelkus pagrindinę sandorio šalį.

Siekiant sumažinti veiklos riziką*, reglamente reikalaujama, kad elektroninės priemonės būtų naudojamos ne biržos išvestinių finansinių priemonių sutarties sąlygų patvirtinimui laiku.

Tarpuskaitos* ir ataskaitų teikimo įsipareigojimai taikomi:

finansų įmonėms, pvz., bankams ir draudimo bendrovėms;

ne finansų įmonėms, pvz., energetikos įmonėms ir oro linijoms, kurios turi daug ne biržos išvestinių finansinių priemonių.

EVPRI yra atsakinga už sutarčių, kurioms taikoma tarpuskaitos prievolė, t. y. kurios yra standartizuotos ir privalo būti patvirtintos pagrindinių sandorio šalių, nustatymą. EVPRI taip pat prižiūri sandorių duomenų saugyklas* ir nustato privalomus techninius standartus šio reglamento taikymui.

Europos Komisija priėmė tam tikras priemones, įskaitant techninius standartus, kurie padės įgyvendinti ir sustiprinti šio reglamento nuostatas. Techniniai standartai, kuriuos sukūrė EVPRI, apima įvairias sritis, pvz., kapitalo reikalavimus pagrindinėms sandorio šalims ir minimalius duomenis, kuriuos reikia pranešti sandorių duomenų saugykloms. Komisija taip pat priėmė sprendimus dėl „lygiavertiškumo“ pagrindinių sandorio šalių reguliavimo režimui kai kuriose ne ES šalyse.

2015 m. vasario 3 d. Europos Komisija paskelbė ataskaitą, kuria rekomenduojama, kad pensijų fondams būtų suteiktas dvejų metų atleidimas nuo centrinės tarpuskaitos reikalavimų ne biržos išvestinių finansinių priemonių sandoriams. Padaryta išvada, kad pagrindinėms sandorio šalims šis laikas reikalingas surasti sprendimą dėl pensijų fondų.

NUO KADA TAIKOMAS ŠIS REGLAMENTAS?

Reglamentas taikomas nuo 2012 m. rugpjūčio 16 d.

SVARBIAUSIOS SĄVOKOS

*Išvestinė finansinė priemonė - finansinis sandoris dėl su juo susijusios pagrindinės finansinės priemonės būsimos vertės ar būklės. Tai gali būti, pavyzdžiui, turtas, indeksas arba palūkanų norma.

*Ne biržos išvestinė finansinė priemonė - išvestinė finansinė priemonė, kuria neprekiaujama biržoje, tačiau dėl jos privačiai tariasi dvi sandorio šalys, pavyzdžiui, bankas ir gamintojas.

*Sandorio šalies kredito rizika - rizika, kad kita sandorio šalis neįvykdys savo įsipareigojimų.

*Pagrindinė sandorio šalis - juridinis asmuo, kuris užima dviejų sandorio šalių tarpininko padėtį ir taip tampa pirkėju iš visų pardavėjų ir pardavėju visiems pirkėjams. Pagrindinės sandorio šalies tikslas yra valdyti riziką, kuri gali atsirasti, jei viena sandorio šalis negali laiku atlikti mokėjimų, t. y. neįvykdo savo įsipareigojimų.

*Veiklos rizika - nuostolių rizika, atsiradusi dėl netinkamų ar nepavykusių vidaus procesų arba išorės įvykių, pvz., sukčiavimo, žmogaus klaidos, terorizmo.

*Tarpuskaita - bet kokia veikla nuo įsipareigojimo vykdyti sandorį iki sandorio įvykdymo.

*Sandorių duomenų saugykla - duomenų centras, kuriam pateikiama informacija apie išvestinių finansinių priemonių sutartis. Sandorių duomenų saugyklos yra komercinės įmonės. Yra pasaulinių sandorių duomenų saugyklų ne biržos išvestinėms finansinėms priemonėms, susijusioms su kreditu, palūkanų normomis ir akciniu kapitalu*.

*Akcijų išvestinės finansinės priemonės - ypatinga išvestinių finansinių priemonių, kaip antai pasirinkimo arba ateities sandorių, klasė.

Daugiau informacijos žr. Europos Komisijos interneto svetainės skiltyje apie išvestines finansines priemones / ERIR.

NUORODOS

Dokumentas

Įsigaliojimo data

Perkėlimo į valstybių narių teisę terminas

Oficialusis leidinys

Reglamentas (ES) Nr. 648/2012

2012 8 16

-

OL L 201, 2012 7 27, p. 1-59

Iš dalies keičiantis (-ys) / papildantis (-ys) aktas (-ai)

Įsigaliojimo data

Perkėlimo į valstybių narių teisę terminas

Oficialusis leidinys

Reglamentas (ES) Nr. 153/2013

2013 3 15

-

OL L 52, 2013 2 23, p. 41-74

Reglamentas (ES) Nr. 575/2013

2013 6 28Taikymas: nuo 2014 1 1, išskyrus tam tikras nuostatas.

-

OL L 176, 2013 6 27, p. 1-337

Reglamentas (ES) Nr. 1002/2013

2013 11 8

-

OL L 279, 2013 10 19, p. 2-3

Direktyva 2014/59/ES

2014 7 2

2014 12 31

OL L 173, 2014 6 12, p. 190-348

Reglamentas (ES) Nr. 591/2014

2014 6 5

-

OL L 165, 2014 6 4, p. 31-32

Reglamentas (ES) Nr. 600/2014

2014 7 2

-

OL L 173, 2014 6 12, p. 84-148

Reglamentas (ES) Nr. 1317/2014

2014 12 15

-

OL L 355, 2014 12 12, p. 6-7

Direktyva (ES) 2015/849

2015 6 25

2017 6 26

OL L 141, 2015 6 5, p. 73-117

Reglamentas (ES) Nr. 2015/880

2015 6 12

-

OL L 143, 2015 6 9, p. 7-8

SUSIJĘ DOKUMENTAI

Komisijos ataskaita Europos Parlamentui ir Tarybai pagal 2012 m. liepos 4 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 648/2012 dėl ne biržos išvestinių finansinių priemonių, pagrindinių sandorio šalių ir sandorių duomenų saugyklų 85 straipsnio 2 dalį, kurioje įvertinama pagrindinių sandorio šalių pažanga ir pastangos ieškant techninių sprendimų, kaip pensijų sistemos įstaigos galėtų teikti negrynųjų pinigų įkaitą kaip kintamąsias garantines įmokas, taip pat poreikis numatyti šį sprendimą palengvinančias priemones (COM(2015) 39 final , 2015 2 3).

Paskutinį kartą atnaujinta: 26.06.2015

Top