Help Print this page 
Title and reference
Ne biržos išvestinės finansinės priemonės, pagrindinės sandorio šalys ir sandorių duomenų saugyklos

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Ne biržos išvestinės finansinės priemonės, pagrindinės sandorio šalys ir sandorių duomenų saugyklos

Derybos dėl ne biržos išvestinių priemonių paprastai vykdomos privačiai. Todėl informacija gali naudotis tik sutarties šalys ir tampa sunku įvertinti patiriamos rizikos pobūdį ir apimtis. Ištaisant šiuos trūkumus ir siekiant padidinti ne biržos išvestinių finansinių priemonių rinkų veiksmingumą ir saugumą, šiuo reglamentu užfiksuojamos nuostatos dėl ne biržos išvestinių finansinių priemonių sutarčių, pagrindinių sandorio šalių ir sandorių duomenų saugyklų, atsižvelgiant į G20 įsipareigojimus, priimtus 2009 m. rugsėjį Pitsburge.

DOKUMENTAS

2012 m. liepos 4 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 648/2012 dėl ne biržos išvestinių finansinių priemonių, pagrindinių sandorio šalių ir sandorių duomenų saugyklų (tekstas svarbus EEE).

SANTRAUKA

Šiuo reglamentu nustatomi tam tikrų išvestinių produktų, tokių kaip ne biržos išvestinių finansinių priemonių sutartys , tarpuskaitos ir dvišalio rizikos valdymo reikalavimai. Jame taip pat nustatomi reikalavimai teikti ataskaitas, taikomi visoms išvestinių finansinių priemonių sutartims, ir vienodi pagrindinių sandorio šalių ir sandorių duomenų saugyklų veiklos reikalavimai.

Reglamentas taikomas:

 • pagrindinėms sandorio šalims ir jų tarpuskaitos nariams;
 • finansų ir ne finansų sandorio šalims;
 • sandorių duomenų saugykloms;
 • kai kuriais atvejais, prekybos vietoms.

Šis reglamentas netaikomas:

 • Europos centrinių bankų sistemos (ECBS) nariams;
 • Sąjungos viešojo sektoriaus institucijoms, valdančioms valstybės skolą;
 • Tarptautinių atsiskaitymų bankui.

Ne biržos išvestinės finansinės priemonės: rizikos valdymas

Ne biržos išvestinių finansinių priemonių sutarčių, tinkamų privalomai pagrindinei tarpuskaitai, tarpuskaita privalo būti atliekama pasitelkus pagrindinę sandorio šalį. Siekiant įvertinti ar ne biržos išvestinėms finansinėms priemonėms turi būti taikoma tarpuskaitos prievolė, Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija (EVPRI) turi atsižvelgti į tam tikrus kriterijus, tokius kaip:

 • sutarčių sąlygų standartizacijos lygis;
 • atitinkamos klasės ne biržos išvestinių finansinių priemonių apimtis ir likvidumas;
 • galimybė gauti teisingą, patikimą ir pripažįstamą kainodaros informaciją.

EVPRI yra įgaliota tvarkyti viešą registrą, kuriame ji atnaujina informaciją apie ne biržos išvestinių finansinių priemonių klases, o taip pat patvirtintas pagrindines sandorio šalis ir išvestinių sutarčių trukmę.

Prekybos vieta kiekvienai pagrindinei sandorio šaliai pastarosios prašymu turi pateikti su sandoriais susijusius duomenis.

Finansų ir ne finansų sandorio šalys turi išmatuoti, stebėti ir stengtis sumažinti veiklos riziką ir sandorio šalies kredito riziką, ir tai daryti naudodamos standartizuotas ir patikimas procedūras.

Pagrindinės sandorio šalys: reikalavimai ir priežiūra

Pagrindinėms sandorio šalims taikomi šie reikalavimai:

 • Leidimai: norėdama teikti tarpuskaitos paslaugas pagrindinė sandorio šalis iš valstybės narės, kurioje ji įsikūrusi, kompetentingos institucijos turi gauti leidimą. Ji gali išplėsti savo veiklą ir teikti kitas paslaugos ir tam turi pradinį 7,5 milijono eurų kapitalą.
 • Trečioji šalis: trečiojoje šalyje įsteigta pagrindinė sandorio šalis gali teikti tarpuskaitos paslaugas ES prekybos vietoms tik tuo atveju, jei ta pagrindinė sandorio šalis yra pripažinta EVPRI.
 • Organizacija: pagrindinė sandorio šalis turi įsteigti rizikos valdymo komitetą, kurį sudaro jos tarpuskaitos nariai ir jų atstovai, nepriklausomi valdybos nariai bei jos klientų atstovai. Ši komitetas valdybai pataria klausimais, kurie gali turėti poveikį pagrindinės sandorio šalies rizikos valdymui.
 • Įrašų saugojimas: mažiausiai dešimt metų pagrindinė sandorio šalis privalo saugoti visus įrašus apie sudarytas sutartis.
 • Nustatymas ir įvertinimas: beveik realiu laiku pagrindinė sandorio šalis turi galimybę nustatyti ir įvertinti savo likvidumo ir kredito riziką kiekvieno tarpuskaitos nario ir kitos pagrindinės sandorio šalies, su kuria ji sudarė sąveikos susitarimą, atžvilgiu.
 • Garantinės įmokos, nuostoliai ir įsipareigojimų nevykdymo fondas: pagrindinė sandorio šalis nustato, reikalauja pateikti ir iš savo tarpuskaitos narių surenka garantines įmokas, kuriomis siekia riboti savo kredito riziką. Tokios garantinės įmokos turi būti pakankamos galimiems nuostoliams, kurie per atitinkamą laikotarpį patiriami mažiausiai 99 % rizikos kitimo atvejų, padengti. Iš anksto finansuojamas įsipareigojimų nevykdymo fondas turi būti suformuotas siekiant padengti šį slenkstį viršijančius nuostolius.

Sąveikos susitarimai

Gavusios išankstinį atsakingų institucijų patvirtinimą, sąveikos susitarimą sudarančios pagrindinės sandorio šalys turi:

 • nustatyti, stebėti ir valdyti riziką, kylančią dėl to susitarimo;
 • susitarti dėl savo atitinkamų teisių ir pareigų;
 • nustatyti, stebėti ir veiksmingai valdyti kredito ir likvidumo riziką;
 • nustatyti, stebėti ir spręsti tarpusavio priklausomybės klausimus, kylančius dėl sąveikos susitarimo;

Sandorių duomenų saugyklos

ES įkurtos sandorių duomenų saugyklos turi būti įregistruotos EVPRI. Jos turi turėti griežtą duomenų valdymo sistemą, aiškią organizacinę struktūrą su gerai apibrėžtomis atsakomybės ribomis.

Reikalavimai teikti ataskaitas

Bendri reikalavimai teikti ataskaitas apie išvestines finansines priemones yra nustatyti ES lygmenyje. Visos ir pagrindinės sandorio šalys privalo pateikti duomenis apie ne biržos išvestinių finansinių priemonių sutartis sandorių duomenų saugykloms. Šie duomenys turi būti pateikti ne vėliau kaip viena darbo diena po sutarties sudarymo, pakeitimo arba nutraukimo.

Keitimasis informacija

Tam, kad ne biržos išvestinių finansinių priemonių rinka būtų skaidri, kompetentingos įstaigos, EVPRI ir kitos susijusios įstaigos turi prieigą prie sandorių duomenų saugyklose esančios informacijos.

Daugiau informacijos: Finansų rinkų infrastruktūra

NUORODOS

Dokumentas

Įsigaliojimo data

Perkėlimo terminas

Oficialusis leidinys

Reglamentas (ES) Nr. 648/2012

2012 8 16

-

OL L 201, 2012 7 27

Iš dalies keičiantis (-ys) aktas (-ai)

Įsigaliojimo data

Perkėlimo terminas

Oficialusis leidinys

Reglamentas (ES) Nr. 153/2013

2013 3 15

-

OJ L 52, 2013 2 23

Reglamentas (ES) Nr. 575/2013

2013 6 28Taikymas: nuo 2014 1 1, išskyrus tam tikras nuostatas.

-

OJ L 176, 2013 6 27

Reglamentas (ES) Nr. 149/2013

2013 3 15

-

OJ L 52, 2013 2 23

Reglamentas (ES) Nr. 150/2013

2013 3 15

-

OJ L 52, 2013 2 23

Reglamentas (ES) Nr. 151/2013

2013 3 15

-

OJ L 52, 2013 2 23

Reglamentas (ES) Nr. 152/2013

2013 3 15

-

OJ L 52, 2013 2 23

Reglamentas (ES) Nr. 153/2013

2013 3 15

-

OJ L 52, 2013 2 23

Reglamentas (ES) Nr. 876/2013

2013 10 3

-

OJ L 244, 2013 9 13

Reglamentas (ES) Nr. 1002/2013

2013 11 8

-

OJ L 279, 2013 10 19

Reglamentas (ES) Nr. 1003/2013

2013 10 22

-

OJ L 279, 2013 10 19

Paskutinį kartą atnaujinta: 12.03.2014

Top