Help Print this page 
Title and reference
Tekstilės gaminiai: tekstilės pluoštų pavadinimai ir ženklinimas

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Tekstilės gaminiai: tekstilės pluoštų pavadinimai ir ženklinimas

Europos Sąjunga, siekdama užtikrinti, kad vartotojai būtų tinkamai informuoti ir kad drabužių bei tekstilės rinkos veikla būtų sklandi, priėmė teisės aktą dėl pluoštų pavadinimų ir tekstilės gaminių pluoštų sudėties ženklinimo bei žymėjimo.

DOKUMENTAS

2011 m. rugsėjo 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1007/2011 dėl tekstilės pluoštų pavadinimų ir susijusio tekstilės gaminių pluoštų sudėties ženklinimo ir žymėjimo, kuriuo panaikinamos Tarybos direktyva 73/44/EEB ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 96/73/EB bei 2008/121/EB.

SANTRAUKA

Europos Sąjunga, siekdama užtikrinti, kad vartotojai būtų tinkamai informuoti ir kad drabužių bei tekstilės rinkos veikla būtų sklandi, priėmė teisės aktą dėl pluoštų pavadinimų ir tekstilės gaminių pluoštų sudėties ženklinimo bei žymėjimo.

KAM SKIRTAS ŠIS REGLAMENTAS?

Šiuo reglamentu nustatomos taisyklės dėl:

tekstilės pluoštų pavadinimų, atsižvelgiant į jų apibūdinimą ir naudojimą, kai nurodoma tekstilės gaminių pluoštų sudėtis;

tekstilės gaminių, kurių sudėtyje yra gyvūninės kilmės ne tekstilės dalių, ženklinimo;

analizės metodų, kad būtų galima patikrinti etiketėje nurodytą informaciją ar žymėjimą.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

Reglamentas taikomas:

gaminiams, sudarytiems tik iš tekstilės pluoštų, ir

gaminiams, prilyginamiems tekstilės gaminiams, pavyzdžiui, kuriuose tekstilės pluoštai sudaro ne mažiau kaip 80 % masės.

Šis reglamentas netaikomas gaminiams, kurie pagal sutartis gaminami namudininkų, nepriklausomų įmonių arba savarankiškai dirbančių siuvėjų.

Pluoštų pavadinimai

Tekstilės gaminių pluoštų sudėties aprašymui turi būti naudojami reglamento I priede išvardyti tekstilės pluoštų pavadinimai.

Gamintojai gali teikti prašymą Europos Komisijai įtraukti naują pluošto pavadinimą į reglamento I priedą. Jie turi pateikti techninius dokumentus, parengtus pagal II priedą, kuriame nurodyti būtiniausi reikalavimai.

Sudėties nurodymas

Terminai „100 %“, „grynas“ ar „visas“ naudojami tik gaminiams, pagamintiems iš vieno tekstilės pluošto.

Terminas „natūralioji vilna“ (ir terminai, nustatyti III priede) gali būti naudojamas etiketėje, jei gaminį sudaro tik vilnos pluoštas, kuris anksčiau nebuvo panaudotas gatavame gaminyje ir kuris nebuvo verptas.

Gaminiai, kurių sudėtyje yra keli pluoštai, turi būti ženklinami mažėjančia seka nurodant visų sudėtyje esančių pluoštų pavadinimus ir masę procentais.

Jei tekstilės gaminių sudėtyje yragyvūninės kilmės ne tekstilės dalių (pavyzdžiui, prie medžiaginės rankinės pritvirtintas odinis dirželis), turi būti nurodoma frazė „Yra gyvūninės kilmės ne tekstilės dalių“.

Tekstilės gaminių ženklinimas ir žymėjimas

Jei gaminius ketinama parduoti vartotojui, jų ženklinimas ir žymėjimas nurodant pluošto sudėtį turi būti patvarus, lengvai įskaitomas, matomas ir prieinamas. Ženklinimas arba žymėjimas yra prekiaujančiųjų gaminiais atsakomybė.

Gaminiai, sudaryti iš dviejų arba daugiau tekstilės komponentų, kurių tekstilės pluoštų sudėtis yra skirtinga, turi turėti etiketę arba žymenį, kuriuose nurodoma kiekvieno komponento tekstilės pluošto sudėtis.

Ženklinama šalies, kurios teritorijoje tekstilės gaminiai teikiami vartotojui, valstybine kalba arba kalbomis.

Gaminių, išvardytų V priede, ženklinti nereikalaujama.

Rinkos priežiūra

ES šalių rinkos priežiūros institucijos turi tikrinti tekstilės gaminių pluoštų sudėtį, taikydamos VIII priede išvardytus metodus.

NUO KADA TAIKOMAS ŠIS REGLAMENTAS?

Šis reglamentas taikomas nuo 2011 m. lapkričio 7 d.

Daugiau informacijos žr. Europos Komisijos interneto svetainės skiltyje apie teisės aktus tekstilės ir drabužių srityje.

NUORODOS

Dokumentas

Įsigaliojimo data

Perkėlimo į valstybių narių teisę terminas

Oficialusis leidinys

Reglamentas (ES) Nr. 1007/2011

2011 11 7

-

OL L 272, 2011 10 18, p. 1-64

Paskesni Reglamento (EB) Nr. 1007/2011 daliniai pakeitimai buvo įterpti į pagrindinį tekstą. Ši konsoliduota versija yra skirta tik informacijai.

Paskutinį kartą atnaujinta: 23.04.2015

Top