Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
ES turizmo statistika

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
Multilingual display
Text

ES turizmo statistika

Turizmo, pagrindinio Europos Sąjungos (ES) ekonomikos sektoriaus, statistika renkama, kad padėtų politikos formuotojams bei dirbantiems arba vykdantiems veiklą šiame sektoriuje.

DOKUMENTAS

2011 m. liepos 6 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 692/2011 dėl Europos turizmo statistikos, kuriuo panaikinama Tarybos direktyva 95/57/EB

SANTRAUKA

Turizmo, pagrindinio Europos Sąjungos (ES) ekonomikos sektoriaus, statistika renkama, kad padėtų politikos formuotojams bei dirbantiems arba vykdantiems veiklą šiame sektoriuje.

KAM REIKALINGAS ŠIS REGLAMENTAS?

Šiuo reglamentu nustatomos bendros taisyklės ir metodai Europos turizmo statistikos tobulinimui, rengimui ir sklaidai. Jis glaudžiai susijęs su Reglamentu (EB) Nr. 223/2009 dėl Europos statistikos.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

ES šalys privalo rinkti, rengti, apdoroti ir teikti suderintą statistiką apie turizmo pasiūlą ir paklausą.

Renkami duomenys

ES šalys turi rinkti duomenis apie vidaus (t. y. vietinį ir atvykstamąjį) turizmą atsižvelgiant į turistų apgyvendinimo įstaigų (t. y. teikiančių mokamas trumpalaikio apgyvendinimo paslaugas) pajėgumą. Surinkta informacija apima:

  • įstaigų,
  • vietų ir
  • kambarių skaičių.

Kai kurie šie kintamieji renkami tiek nacionaliniu, tiek regioniniu lygiu (Teritorinių statistinių vienetų nomenklatūra(NUTS) 2 lygis) ir tai taikoma:

  • apgyvendinimo įstaigos tipui (viešbučiai, turistų apgyvendinimo įstaigos ir stovyklavietės);
  • vietovės tipui (tankiai apgyvendinta, vidutiniškai arba retai apgyvendinta vietovė, pajūrio pakrantės arba žemyninės vietovės);
  • dydžiui (mažos, vidutinės arba didelės įstaigos).

ES šalys taip pat turi rinkti duomenis apie įstaigas, turinčias kambarių, kuriais gali naudotis riboto judumo asmenys, įskaitant neįgaliųjų vežimėlių naudotojus.

Taip pat renkama informacija apie įstaigų užimtumą (atvykusių rezidentų ir nerezidentų skaičių bei nakvynių skaičių), kambarių ir vietų užimtumą. Kaip ir pajėgumo atveju, kai kurie iš šių kintamųjų taip pat renkami regioniniu NUTS 2 lygiu.

ES šalys renka duomenis apie nacionalinį turizmą (vietinį ir išvykstamąjį turizmą). Tai susiję su dalyvavimo turizmo veikloje paklausa ir kelionių požymiais. Šie duomenys pagrįsti kintamaisiais, kaip antai kelionių dėl asmeninių priežasčių trukmė ir tikslas, bei socialiniais demografiniais kintamaisiais, kaip antai amžiaus grupė, išsilavinimo lygis (neprivaloma), užimtumas (neprivaloma) ir t. t.

Kas treji metai ES šalys taip pat renka duomenis, rodančius pagrindines nedalyvavimo turizmo dėl asmeninių priežasčių veikloje priežastis (finansinės priežastys, laiko trūkumas, sveikatos priežastys ir t. t.).

Galiausiai, ES šalys renka duomenis apie turizmo paklausą, susijusią su vienadienėmis kelionėmis savo šalyje arba užsienyje. Šie duomenys pagrįsti kintamaisiais, susijusiais su:

  • vienadienių kelionių skaičiumi (dėl asmeninių arba profesinių priežasčių);
  • išlaidomis;
  • kelionės šalimi (kelionėms į užsienį);
  • socialiniais demografiniais kintamaisiais.

Kartą per metus ES šalys siunčia Eurostatui ataskaitą apie surinktų duomenų kokybę. Tada Eurostatas rengia ir atnaujina savo metodinį vadovą, kuriame pateikiamos gairės dėl gautos statistikos.

Duomenų šaltiniai

ES šalys gali rengti reikalingus statistinius duomenis derindamos šiuos įvairius šaltinius: apklausas, kitus tinkamus šaltinius (taip pat administracinių šaltinių duomenis) ir atitinkamas statistikos vertinimo procedūras.

NUO KADA TAIKOMAS ŠIS REGLAMENTAS?

Reglamentas taikomas nuo 2011 m. rugpjūčio 11 d.

Daugiau informacijos žr.:

NUORODOS

Dokumentas

Įsigaliojimo data

Perkėlimo į valstybių narių teisę terminas

Oficialusis leidinys

Reglamentas (ES) Nr. 692/2011

2011 8 11

-

OL L 192, 2011 7 22, p. 17-32

Iš dalies keičiantis (-ys) aktas (-ai)

Įsigaliojimo data

Perkėlimo į valstybių narių teisę terminas

Oficialusis leidinys

Reglamentas (ES) Nr. 253/2013

2013 4 10

-

OL L 79, 2013 7 22, p. 5-6

paskutinis atnaujinimas 06.08.2015

Top