Help Print this page 
Title and reference
Europos sisteminė rizikos valdyba

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Europos sisteminė rizikos valdyba

2008 m. finansų krizė atskleidė daug finansų priežiūros sistemos trūkumų. Siekdama atsverti šiuos trūkumus, Europos Komisija nustatė įstatymines priemones, kuriomis dabartinė sistema keičiama Europos finansų priežiūros institucijų sistema (EFPIS). Naujosios sistemos tikslas - atkurti Europos piliečių pasitikėjimą ir apsisaugoti nuo pasaulinės finansų sistemos destabilizavimo rizikos.

DOKUMENTAS

2010 m. lapkričio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1092/2010 dėl Europos Sąjungos finansų sistemos makrolygio rizikos ribojimo priežiūros ir Europos sisteminės rizikos valdybos įsteigimo.

SANTRAUKA

Šiuo reglamentu įsteigiama Europos sisteminė rizikos valdyba (ESRV). Ji yra priemonių, kuriomis siekiama reformuoti Europos finansų priežiūros institucijų sistemą (EFPIS), paketo dalis. EFPIS sudaro trys institucijos, kurios prižiūri finansinę veiklą:

Šiame pakete esančia Direktyva Omnibus taip pat reformuojami teisės aktai dėl finansinių reikalų. Į paketą įeina ir Reglamentas dėl Europos centriniam bankui pavedamų konkrečių uždavinių.

Europos Sąjungos (ES) finansų sistemos priežiūrą dar labiau stiprina:

 • Europos priežiūros institucijų jungtinis komitetas;
 • valstybių narių kompetentingos arba priežiūros institucijos.

ESRV tikslai

ESRV atsako už ES finansų sistemos makrolygio rizikos ribojimo priežiūrą. Vienas iš jos pagrindinių tikslų - sisteminės rizikos, kuri kyla ES finansiniam stabilumui, prevencija ar mažinimas. Tam ESRV turi visų pirma:

 • nustatyti ir rinkti informaciją, reikalingą jos veiklai;
 • nustatyti sisteminę riziką ir suklasifikuoti ją pagal prioritetus;
 • teikti įspėjimus ir, prireikus, skelbti tuos įspėjimus viešai;
 • teikti rekomendacijas dėl veiksmų reaguodama į nustatytą riziką.

ESRV organizacija

ESRV sudaro:

 • bendroji valdyba, kuri užtikrina užduočių įgyvendinimą;
 • valdymo komitetas, kuris padeda priimti sprendimus;
 • sekretoriatas, kuris atsako už kasdienę veiklą;
 • patariamasis mokslinis komitetas ir patariamasis techninis komitetas, kurie teikia konsultacijas ir pagalbą.

ESRV penkerių metų kadencijai pirmininkauja Europos centrinio banko (ECB) pirmininkas. Pirmininkas atlieka savo pareigas, padedamas dviejų pirmininko pavaduotojų. Pirmąjį pirmininko pavaduotoją iš savo narių renka ECB bendrosios tarybos nariai, antrasis yra Jungtinio komiteto pirmininkas.

ESRV nariai, vykdydami savo pareigas ir net nustoję jas eiti, privalo laikytis nešališkumo ir profesinės paslapties principų.

Bendrosios valdybos posėdžiai vyksta keturis kartus per metus, prieš valdymo komiteto posėdžius. ESRV pirmininkas gali sušaukti neeilinius posėdžius.

Prireikus, ESRV taip pat gali kreiptis pagalbos į privatųjį sektorių.

Įspėjimai ir rekomendacijos

ESRV gali teikti įspėjimus ir rekomendacijas dėl taisomųjų veiksmų, kurių reikia imtis, ar net teisėkūros iniciatyvų. Rekomendacijos gali būti skirtos:

 • ES;
 • vienai ar kelioms valstybėms narėms;
 • vienai ar daugiau Europos priežiūros institucijų;
 • vienai ar daugiau nacionalinių priežiūros institucijų.

Rekomendacijos dėl priemonių, kurių reikia imtis, teikiamos pagal spalvino kodo, kuris priklauso nuo rizikos lygio, sistemą. ESRV, pastebėjusi, kad jos rekomendacijų nėra laikomasi, konfidencialiai informuoja apie tai adresatus, Tarybą ir, atitinkamais atvejais, - atitinkamą Europos priežiūros instituciją.

NUORODOS

Dokumentas

Įsigaliojimo data

Perkėlimo į valstybių narių teisę terminas

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

Reglamentas (ES) Nr. 1092/2010

2010 12 16

-

OL L 331, 2010 12 15

SUSIJĘ DOKUMENTAI

2010 m. lapkričio 17 d. Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1096/2010, kuriuo Europos centriniam bankui pavedami konkretūs uždaviniai, susiję su Europos sisteminės rizikos valdybos veikla [Oficialusis leidinys L 331, 2010 12 15].

2010 m. lapkričio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2010/78/ES, kuria iš dalies keičiamos direktyvos 98/26/EB, 2002/87/EB, 2003/6/EB, 2003/41/EB, 2003/71/EB, 2004/39/EB, 2004/109/EB, 2005/60/EB, 2006/48/EB, 2006/49/EB ir 2009/65/EB dėl Europos priežiūros institucijos (Europos bankininkystės institucijos), Europos priežiūros institucijos (Europos draudimo ir profesinių pensijų institucijos) ir Europos priežiūros institucijos (Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijos) įgaliojimų. Tekstas svarbus EEE [OL L 331, 2010 12 15].

Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2010/78/ES, kuria iš dalies keičiamos direktyvos 98/26/EB, 2002/87/EB, 2003/6/EB, 2003/41/EB, 2003/71/EB, 2004/39/EB, 2004/109/EB, 2005/60/EB, 2006/48/EB, 2006/49/EB ir 2009/65/EB dėl Europos priežiūros institucijos (Europos bankininkystės institucijos), Europos priežiūros institucijos (Europos draudimo ir profesinių pensijų institucijos) ir Europos priežiūros institucijos (Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijos) įgaliojimų, klaidų ištaisymas [Oficialusis leidinys L 54, 2014 2 22].

Paskutinį kartą atnaujinta: 20.05.2014

Top