Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
ES investicinių fondų pasaulinio konkurencingumo stiprinimas

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
Multilingual display
Text

ES investicinių fondų pasaulinio konkurencingumo stiprinimas

Direktyva 2009/65: ES investicinių fondų pasaulinio konkurencingumo stiprinimas (KIPVPS)

DOKUMENTAS

2009 m. liepos 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/65/EB dėl įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su kolektyvinio investavimo į perleidžiamus vertybinius popierius subjektais (KIPVPS), derinimo

SANTRAUKA

Kolektyvinio investavimo į perleidžiamus vertybinius popierius subjektai (KIPVPS) yra Europos Sąjungos lygiu reguliuojami investiciniai fondai*. Šia direktyva nustatoma pagrindinė reguliavimo sistema, reglamentuojanti KIPVPS.

KAM SKIRTA ŠI DIREKTYVA?

Ji nustato bendras taisykles dėl investicinių fondų Europos Sąjungoje, tokiu būdu palengvindama tarpvalstybinius KIPVPS pasiūlymus.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

Svarbiausi direktyvos tikslai yra šie:

  • pasiūlyti investuotojams platesnį produktų už mažesnę kainą pasirinkimą, užtikrinant našesnę KIPVPS rinką ES, geresnį investuotojų informavimą ir veiksmingesnę lėšų priežiūrą,
  • išlaikyti Europos investicijų sektoriaus konkurencingumą, pritaikant taisykles rinkos pokyčiams.

Šioje direktyvoje nustatomos taisyklės dėl:

  • informacijos investuotojams, naudojant standartinį dokumentą, kuriame pateikiama apibendrinta informacija, kad vartotojui būtų lengviau suprasti produktą,
  • autentiško KIPVPS valdymo įmonių Europos paso, leidžiančio ES šalyje esančiai valdymo įmonei valdyti fondus kitose šalyse,
  • KIPVPS rinkodaros kitose šalyse, pvz., dėl supaprastintos administracinės tvarkos,
  • KIPVPS jungimo kitose šalyse,
  • didesnės KIPVPS ir juos valdančių įmonių priežiūros, pvz., užtikrinant glaudesnį priežiūros institucijų bendradarbiavimą.

Direktyva 2009/65 yra ketvirtoji KIPVPS teisės akto redakcija, keičianti KIPVPS direktyvą 85/611/EEB.

Direktyvą 2009/65 iš dalies pakeitė Direktyva 2014/91/ES (KIPVPS V), kuria buvo įvestos naujos taisyklės dėl KIPVPS depozitoriumų (turtą saugančio subjekto), pvz., nustatyta, kokie subjektai gali atlikti šį vaidmenį, kokios yra jų užduotys, delegavimo tvarka ir depozitoriumų atsakomybė.

NUO KADA TAIKOMA ŠI DIREKTYVA?

Nuo 2009 m. gruodžio 7 d.

Daugiau informacijos žr.:

SVARBIAUSIOS SĄVOKOS

*Investicijų fondai: investicijų fondai kuriami turint vienintelį tikslą surinkti investuotojų kapitalą ir investuojant tą kapitalą kolektyviniu būdu, naudojant finansinių priemonių, pavyzdžiui, akcijų, obligacijų ir kitų vertybinių popierių, portfelius.

NUORODOS

Dokumentas

Įsigaliojimo data

Perkėlimo į valstybių narių teisę terminas

Oficialusis leidinys

Direktyva 2009/65/EB

2009 12 7

2011 6 30

OL L 302, 2009 11 17, p. 32-96

Iš dalies keičiantis (-ys) aktas (-ai)

Įsigaliojimo data

Perkėlimo į valstybių narių teisę terminas

Oficialusis leidinys

Direktyva 2010/78/ES

2011 1 4

2011 12 31

OL L 331, 2010 12 15, p. 120-161

Direktyva 2011/61/ES

2011 7 21

2013 7 22

OL L 174, 2011 7 1, p. 1-73

Direktyva 2013/14/ES

2013 06 20

2014 12 21

OL L 145, 2013 5 31, p. 1-3

Direktyva 2014/91/ES

2014 9 17

2016 3 18

OL L 257, 2014 8 28, p. 186-213

Paskesni direktyvos 2009/65/EB daliniai pakeitimai ir pataisos buvo įterpti į pagrindinį tekstą. Šis konsoliduotas tekstas yra tik dokumentinio pobūdžio.

SUSIJĘ DOKUMENTAI

2010 m. liepos 1 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 583/2010, kuriuo įgyvendinamos Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2009/65/EB nuostatos dėl pagrindinės informacijos investuotojams ir dėl sąlygų, kurių reikia laikytis teikiant pagrindinę informaciją investuotojams ar prospektą patvariojoje laikmenoje, išskyrus popierių, arba svetainėje (OL L 176, 2010 7 10, p. 1-15).

2010 m. liepos 1 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 584/2010, kuriuo įgyvendinamos Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2009/65/EB nuostatos dėl standartinio pranešimo ir KIPVPS pažymos formos ir turinio, dėl kompetentingų institucijų elektroninių ryšių naudojimo taikant pranešimų teikimo tvarką, dėl patikrų vietoje ir tyrimų tvarkos ir dėl kompetentingų institucijų keitimosi informacija tvarkos (OL L 176, 2010 7 10, p. 16-27).

2010 m. liepos 1 d. Komisijos direktyva 2010/43/ES, kuria įgyvendinamos Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2009/65/EB nuostatos dėl organizacinių reikalavimų, interesų konfliktų, veiklos vykdymo, rizikos valdymo ir dėl depozitoriumo ir valdymo įmonės susitarimo turinio (OL L 176, 2010 7 10, p. 42-61).

2010 m. liepos 1 d. Komisijos direktyva 2010/42/ES, kuria įgyvendinamos tam tikros Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2009/65/EB nuostatos dėl fondų jungimo, finansuojamųjų ir finansuojančiųjų subjektų struktūrų ir pranešimų teikimo tvarkos (OL L 176, 2010 7 10, p. 28-41).

paskutinis atnaujinimas 15.09.2015

Top