Help Print this page 
Title and reference
Europos investicijų fondų - KIPVPS - konkurencingumo pasaulyje stiprinimas

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Europos investicijų fondų - KIPVPS - konkurencingumo pasaulyje stiprinimas

Tarp smulkių investuotojų ir fondų valdytojų populiarūs KIPVPS (kolektyvinio investavimo į perleidžiamuosius vertybinius popierius subjektai) bus toliau vystomi, atnaujinus šių fondų taisykles pagal ES direktyvą 2009/65.

DOKUMENTAS

2009 m. liepos 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/65/EB dėl įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su kolektyvinio investavimo į perleidžiamus vertybinius popierius subjektais (KIPVPS), derinimo (Tekstas svarbus EEE) [Žr. iš dalies keičiančius aktus].

SANTRAUKA

ES direktyva 2009/65 dėl KIPVPS buvo priimta 2009 m. liepos 13 d. ir taikoma nuo 2011 m. liepos 1 d. Joje išdėstytos visoje ES galiojančios taisyklės dėl Europos investicijų fondų steigimo ir veikimo.

Investicijų fondai kuriami taip, kad investuotojų kapitalas būtų investuojamas kolektyviniu būdu, naudojant finansinių priemonių, pavyzdžiui, akcijų, obligacijų ir kitų vertybinių popierių, portfelius. KIPVPS, pristatyti XX a. 9-ajame dešimtmetyje, yra Europos investicijų fondo, kurio turtą 2009 m. sudarė virš 5 trln. eurų, t. y. pusė ES bendrojo vidaus produkto, forma.

Šioje direktyvoje atnaujinamos KIPVPS taisyklės. Pagrindiniai tikslai:

 • pasiūlyti investuotojams platesnį produktų už mažesnę kainą pasirinkimą, užtikrinant našesnę KIPVPS rinką ES, geresnį investuotojų informavimą ir veiksmingesnę lėšų priežiūrą;
 • išlaikyti Europos investicijų sektoriaus konkurencingumą, pritaikant taisykles rinkos pokyčiams.

Tekste įtvirtinami šie pakeitimai:

 • geresnis investuotojų informavimas naudojant standartizuotas informacijos santraukas. Pagrindinė informacija investuotojams užtikrina investuotojams reikalingos informacijos skaitomumo ir kiekio pusiausvyrą.
 • autentiškas KIPVPS valdymo įmonių Europos pasas, kuriuo siekiama mažinti biurokratizmą, leidžia ES šalyje esančiai valdymo įmonei valdyti fondus kitose šalyse;
 • lengvesnė KIPVPS rinkodara kitose šalyse dėl supaprastintos administracinės tvarkos;
 • lengvesnis KIPVPS susijungimas kitose šalyse, suteikiantis galimybę padidinti Europos fondų vidutinį dydį;
 • lengvesnis turto telkimas, kuris padeda, pavyzdžiui, užtikrinti geresnę investuotojo apsaugą, sukuriant finansuojančiųjų ir finansuojamųjų fondų sistemą, kai fondas investuoja į kitą fondą daugiau kaip 85 % savo lėšų;
 • didesnė KIPVPS ir juos valdančių įmonių priežiūra, kurią užtikrina glaudesnis priežiūros institucijų bendradarbiavimas.

ES direktyva 2009/65 yra ketvirtoji KIPVPS teisės akto redakcija, keičianti KIPVPS direktyvą 85/611/EEB.

KIPVPS direktyva buvo atnaujinta 2010 m. liepos 1 d., Komisijai priėmus keturis įgyvendinimo aktus. Naujais pakeitimais siekiama toliau gerinti investuotojų apsaugą, mažinti biurokratizmą ir didinti ES investicijų fondų konkurencingumą.

KIPVPS direktyvą iš dalies pakeitė 2013 m. gegužės 21 d. ES direktyva 2013/14/ES. Pakeitimais siekiama apsaugoti investuotojus šiose kolektyvinio investavimo schemose nuo pernelyg didelio kliovimosi kredito reitingais. Pavyzdžiui, investicinių įmonių vadovų prašoma patiems įvertinti įmonių kreditingumą ir išimtinai arba mechaniškai nesikliauti išoriniais kredito reitingais.

NUORODOS

Dokumentas

Įsigaliojimo data

Perkėlimo į valstybių narių teisę terminas

Oficialusis leidinys

Direktyva 2009/65/EB

2009 12 07

2011 06 30

OL L 302, 2009 11 17

Iš dalies keičiantis (-ys) aktas (-ai)

Įsigaliojimo data

Perkėlimo į valstybių narių teisę terminas

Oficialusis leidinys

Direktyva 2010/78/ES

2011 01 04

2011 12 31

OL L 331, 2010 12 15

Direktyva 2011/61/ES

2011 07 21

2013 07 22

OL L 174, 2011 07 01

Direktyva2013/14/ES

2013 06 20

2014 12 21

OL L 145, 2013 05 31

Paskesni direktyvos 2009/65/EB daliniai pakeitimai ir pataisos buvo įterpti į pagrindinį tekstą. Šis konsoliduotas tekstas yra tik dokumentinio pobūdžio.

SUSIJĘ DOKUMENTAI

Įgyvendinantys reglamentai

2010 m. liepos 1 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 583/2010 dėl pagrindinės informacijos / prospektų investuotojams pateikimo popierinėje versijoje sąlygų [ Oficialusis leidinys L 176, 2010 7 10 ].

Šiuo Reglamentu siekiama standartizuoti informaciją pagrindiniams investuotojams, nustatant taisykles dėl:

 • informacijos, kuri privalo būti pateikta apie investavimo politikos tikslus;
 • rizikos ir atlygio pristatymo (nustatant reikalavimą naudoti skalę nuo 1 iki 7);
 • mokesčių pristatymo ir paaiškinimo.

Jis taip pat taikomas konkrečioms KIPVPS struktūroms, kurias sudaro ne mažiau kaip du investiciniai padaliniai.

2010 m. liepos 1 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 584/2010 dėl standartinio pranešimo ir KIPVPS pažymos, kompetentingų institucijų elektroninių ryšių naudojimo taikant pranešimų teikimo tvarką, patikrų vietoje ir tyrimų tvarkos ir kompetentingų institucijų keitimosi informacija tvarkos [ Oficialusis leidinys L 176, 2010 7 10 ].

Šiuo reglamentu siekiama suderinti pranešimo apie KIPVPS investicinių vienetų prekybą kitoje valstybėje narėje tvarką.

Jame apibrėžiama standartinio pranešimo, kurį turi naudoti KIPVPS, forma bei turinys, taip pat pažymos, kurią turi naudoti valstybių narių kompetentingos institucijos siekdamos patvirtinti, kad KIPVPS atitinka Direktyvoje 2009/65/EB nustatytas sąlygas, forma bei turinys. Reglamente nustatoma išsami kompetentingų institucijų pranešimo bylos perdavimo elektroniniu būdu tvarka

bei fondo valdytojų pasienio veiklos priežiūros tvarka.

Direktyvos

2010 m. liepos 1 d. ES direktyva 2010/43/ES dėl organizacinių reikalavimų, interesų konfliktų, veiklos vykdymo, rizikos valdymo ir dėl depozitoriumo ir valdymo įmonės susitarimo turinio [ Oficialusis leidinys L 176, 2010 7 10 ].

2010 m. liepos 1 d. ES direktyva 2010/44/ES dėl tam tikrų nuostatų dėl fondų jungimo, finansuojamųjų ir finansuojančiųjų subjektų struktūrų ir pranešimų teikimo tvarkos [ Oficialusis leidinys L 176, 2010 7 10 ].

Pasiūlymai

Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiamos Direktyvos 2009/65/EB dėl KIPVPS nuostatos, susijusios su depozitoriumo funkcijomis, atlyginimų politika ir sankcijomis. [COM(2012)350 final - neskelbta Oficialiajame leidinyje].

Paskutinį kartą atnaujinta: 21.01.2014

Top