Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
ES parama žmogaus teisių gynėjams

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

ES parama žmogaus teisių gynėjams

 

DOKUMENTAS, KURIO SANTRAUKA PATEIKIAMA:

ES gairės dėl paramos žmogaus teisių gynėjams

KOKS ŠIŲ GAIRIŲ TIKSLAS?

 • Gairėse išdėstytas ES požiūris į paramą žmogaus teisių gynėjams* ir jų gynimą ES nepriklausančiose šalyse siekiant užtikrinti, kad jie galėtų laisvai veikti.
 • Šių gairių veiklos dalis nustatyta pagal bendrąją užsienio ir saugumo politiką (BUSP).

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

 • Diplomatai ES atstovybėse* reguliariai susitiks su žmogaus teisių gynėjais, lankys sulaikytus aktyvistus, stebės jų teismo procesus ir propaguos jų apsaugą.
 • Žmogaus teisių darbo grupė (COHOM), remdamasi ES atstovybių vadovų, Jungtinių Tautų, Europos Tarybos ir nevyriausybinių organizacijų ataskaitomis, nustato aplinkybes, dėl kurių reikia ES veiksmų.
 • Aukšto rango ES pareigūnams (pavyzdžiui, Sąjungos vyriausiajam įgaliotiniui užsienio reikalams ir saugumo politikai) lankantis ES nepriklausančiose šalyse, susitikimai su žmogaus teisių gynėjais bus įtraukti į tų šalių vizito programas.
 • Žmogaus teisių gynėjų padėtis bus nagrinėjama politiniuose dialoguose su ES nepriklausančiomis šalimis ir regioninėmis organizacijomis.
 • Atstovybių vadovai primins ES nepriklausančių šalių valdžios institucijoms jų pareigą ginti žmogaus teisių gynėjus, kuriems gresia pavojus.
 • ES glaudžiai bendradarbiaus su ES nepriklausančiomis šalimis, turinčiomis panašų požiūrį į žmogaus teisių gynėjų apsaugą, ir su kitų regioninių organizacijų, kaip antai Afrikos Sąjungos, Amerikos valstybių organizacijos ir Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijos, žmogaus teisių gynimo struktūromis.
 • ES skatins esamų žmogaus teisių gynėjų apsaugos mechanizmų stiprinimą ir naujų regioninių mechanizmų steigimą.
 • ES įsipareigojimą remti žmogaus teisių gynėjus papildo Europos demokratijos ir žmogaus teisių rėmimo priemonė (EDŽTRP), pagal kurią teikiama finansinė pagalba organizacijoms, remiančioms žmogaus teisių aktyvistus.

KONTEKSTAS

Žmogaus teisių gynėjai:

 • teikia pažeidimus patvirtinančius dokumentus;
 • teikia asmenims, kurių žmogaus teisės pažeidžiamos, teisinę, psichologinę, medicininę ar kitokią pagalbą;
 • kovoja su asmenų, atsakingų už žmogaus teisių pažeidimus, nebaudžiamumu;
 • gerina informuotumą apie žmogaus teises ir jų gynėjus nacionaliniu, regioniniu ir tarptautiniu lygmenimis.

Beje, patys žmogaus teisių gynėjai tampa išpuolių ir grasinimų aukomis, todėl būtina užtikrinti jų saugumą ir ginti jų teises.

Daugiau informacijos žr.:

* SVARBIAUSIOS SĄVOKOS

Žmogaus teisių gynėjai: Asmenys, grupės ir organizacijos, kurie remia ir taikiai gina visuotinai pripažintas žmogaus teises: pilietines, politines, ekonomines, socialines, kultūrines ir vietos bendruomenių narių.

ES atstovybės: ES šalių ambasados bei konsulatai ir ES delegacijos.

PAGRINDINIS DOKUMENTAS

Apsaugos užtikrinimas: Europos Sąjungos gairės dėl žmogaus teisių gynėjų, ES Taryba (užsienio reikalai), 2008 m.

SUSIJĘ DOKUMENTAI

2014 m. kovo 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 235/2014, kuriuo nustatoma demokratijos ir žmogaus teisių rėmimo visame pasaulyje finansavimo priemonė (OL L 77, 2014 3 15, p. 85–94)

paskutinis atnaujinimas 04.07.2016

Top