Help Print this page 
Title and reference
Kovos su masinio naikinimo ginklų platinimu strategija

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Kovos su masinio naikinimo ginklų platinimu strategija

Europos Sąjungos (toliau - ES) kovos su masinio naikinimo ginklų platinimu strategija yra labai svarbi ES užsienio politikos dalis. Šios strategijos tikslas - apriboti ir galiausiai panaikinti šių ginklų bei juos pernešančių raketų platinimo programas.

DOKUMENTAS

2003 m. gruodžio 12 d. ES kovos su masinio naikinimo ginklų platinimu strategija (dok. Nr. 15708/03) (neskelbta Oficialiajame leidinyje).

SANTRAUKA

Masinio naikinimo ginklų, ypač branduolinių, cheminių ir biologinių ginklų, bei jų siuntimo į taikinį sistemų (vidutinio ir ilgo nuotolio raketų, sparnuotųjų raketų ir nepilotuojamų orlaivių) platinimas kelia vis didesnę grėsmę pasauliniu mastu. Rizika ypač padidėja, jeigu šiuos ginklus naudoja kai kurios valstybės arba juos įsigyja teroristų grupuotės.

Taigi minėtų ginklų neplatinimas yra esminis bendrosios užsienio ir saugumo politikos (toliau - BUSP) tikslas, ypač po to, kai 2003 m. buvo priimta ES kovos su masinio naikinimo ginklų platinimu strategija.

Taryba kelis kartus atnaujino šią strategiją, kurios tikslas yra užkirsti kelią, atgrasyti, sustabdyti ir, jei įmanoma, panaikinti tokių ginklų platinimo programas visame pasaulyje. Nepaisant to, bendrosios ES politikos gairės liko nepakitusios:

  • stiprinti daugiašališkumo veiksmingumą. Daugiašalių sutarčių sistema sudaro visų ES priemonių dėl ginklų neplatinimo teisinį pagrindą, o svarbiausias uždavinys yra universalus jų taikymas, apimantis mechanizmų, kuriais tikrinama, ar nepažeistos jose išdėstytos taisyklės, tobulinimą;
  • skatinti stabilią aplinką regioniniu ir tarptautiniu mastu. Tokia aplinka ypač susijusi su programų, kuriomis siekiama padėti nusiginklavimui ir įtraukti neplatinimo tikslą į visą ES politinę, diplomatinę ir ekonominę veiklą bei visas programas, įgyvendinimu;
  • glaudžiai bendradarbiauti su svarbiausiais partneriais, tokiais kaip JAV, Rusija, Jungtinė Karalystė ar NATO, kai kalbama apie šalis ir tarptautines organizacijas, kurioms neplatinimo srityje tenka svarbus vaidmuo.

Daugelis priemonių buvo įtrauktos į bendrosios užsienio ir saugumo politikos pagrindus, skirtus 2003 m. priimtos strategijos veiksmų plano įgyvendinimui. Išorinių santykių taryba kas pusę metų organizuoja diskusijas dėl ES masinio naikinimo ginklų neplatinimo strategijos ir kas šešis mėnesius skelbia pažangos ataskaitas.

SUSIJĘ DOKUMENTAI

Tarybos išvados ir naujos ES veiksmų kryptys kovojant su masinio naikinimo ginklų ir jų siuntimo į taikinį sistemų platinimu. Briuselis, 2008 m. gruodžio 17 d. (dok. Nr. 17172/08) (neskelbta Oficialiajame leidinyje).

2008 m. gruodžio 18 d. Tarybos sprendimas 2008/974/BUSP dėl paramos Hagos kovos su balistinių raketų platinimu elgesio kodekso įgyvendinimui, atsižvelgiant į ES kovos su masinio naikinimo ginklų platinimu strategiją (OL L 345, 2008 12 23).

2010 m. liepos 26 d. Tarybos sprendimas 2010/430/BUSP dėl Europos ginklų neplatinimo nepriklausomų mokslinių institutų tinklo sukūrimo remiant ES kovos su masinio naikinimo ginklų platinimu strategijos įgyvendinimą (OL L 202, 2010 8 4).

2012 m. liepos 23 d. Tarybos sprendimas 2012/423/BUSP dėl paramos balistinių raketų neplatinimui įgyvendinant ES kovos su masinio naikinimo ginklų platinimu strategiją ir Tarybos bendrąją poziciją 2003/805/BUSP (OL L 196, 2012 7 24).

Tarybos išvados dėl veiksmingos ES politikos sprendžiant naujus masinio naikinimo ginklų (MNG) ir jų siuntimo į taikinį platinimo keliamus uždavinius vykdymo. 2013 m. spalio 21 d. (dok. Nr. 15104/13) (neskelbta Oficialiajame leidinyje).

2013 m. lapkričio 18 d. Tarybos sprendimas 2013/668/BUSP dėl paramos Pasaulio sveikatos organizacijos veiklai biologinės saugos ir biologinio saugumo srityje, atsižvelgiant į Europos Sąjungos kovos su masinio naikinimo ginklų platinimu strategiją (OL L 310, 2013 11 20).

Pusmečio pažangos ataskaita dėl ES kovos su masinio naikinimo ginklų platinimu strategijos įgyvendinimo (2013/II) (OL C 54, 2014 2 25).

2014 m. kovo 10 d. Tarybos sprendimas 2014/129/BUSP dėl Europos ginklų neplatinimo nepriklausomų mokslinių institutų tinklo remiant ES kovos su masinio naikinimo ginklų platinimu strategijos įgyvendinimą, veiklos skatinimo (OL L 71, 2014 3 12).

Paskutinį kartą atnaujinta: 30.05.2014

Top