Help Print this page 
Title and reference
Mokėjimo paslaugos Europos Sąjungoje

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Mokėjimo paslaugos Europos Sąjungoje

Vartotojai turi būti tikri, kad jie gali lengvai, veiksmingai ir saugiai atlikti mokėjimus visoje Europos Sąjungoje (ES). Tam ES sukūrė bendrą mokėjimo paslaugų* sistemą, kuria keičiamos ES šalių nacionalinės taisyklės.

DOKUMENTAS

2007 m. lapkričio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2007/64/EB dėl mokėjimo paslaugų vidaus rinkoje, iš dalies keičianti direktyvas 97/7/EB, 2002/65/EB, 2005/60/EB ir 2006/48/EB ir panaikinanti Direktyvą 97/5/EB.

SANTRAUKA

Vartotojai turi būti tikri, kad jie gali lengvai, veiksmingai ir saugiai atlikti mokėjimus visoje Europos Sąjungoje (ES). Tam ES sukūrė bendrą mokėjimo paslaugų* sistemą, kuria keičiamos ES šalių nacionalinės taisyklės.

KAM SKIRTA ŠI DIREKTYVA?

Direktyva nustatomos mokėjimo paslaugų, kaip antai kredito pervedimų, tiesioginio debeto pervedimų ir mokėjimų kortelėmis, taisyklės, kuriose numatyti informavimo apie mokėjimo paslaugas reikalavimai, taip pat su mokėjimo paslaugų naudojimu susijusios teisės ir pareigos.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

Leidimų išdavimas

Mokėjimo paslaugas siūlanti institucija turi gauti leidimą vykdyti mokėjimo veiklą visoje ES. Kiekviena ES šalis turi nacionalinę įstaigą, kuri atsako už tokių leidimų išdavimą. Leidimai išduodami tik institucijoms, kurios turi tvirtą veiklos valdymo tvarką ir tam tikrą kapitalą.

Informavimo reikalavimai

Mokėjimo paslaugų teikėjai turi aiškiai pateikti informaciją savo paslaugų naudotojams.

Prieš suteikdami mokėjimo paslaugą jie turi lengvai suprantamu būdu informuoti apie įkainius, skundų procedūras ir visus mokamus mokesčius.

Po mokėjimo operacijos įvykdymo mokėjimo paslaugų teikėjas turi pateikti mokėtojui informaciją apie:

mokėjimo operacijos ir gavėjo nuorodos numerius;

mokėjimo sumą;

su operacija susijusius mokesčius ir komisinius.

Ši informacija turi būti pateikta gavėjui po operacijos įvykdymo.

Teisės akte taip pat nustatytos specialios taisyklės dėl informacijos, kurią mokėjimo paslaugų teikėjai turi pateikti, kai operacijoms taikoma sutartis, reglamentuojanti būsimą paskesnių mokėjimo operacijų įvykdymą.

Teisės ir pareigos

Mokėjimo operacija eurais arba kita ES šalies, kuri nepriklauso euro zonai, valiuta įvykdoma per vieną darbo dieną.

Mokėjimo paslaugų teikėjai visiškai atsako mokėtojams už tinkamą mokėjimo operacijų įvykdymą. Jei mokėjimo operacija neįvykdoma arba įvykdoma netinkamai, mokėjimo paslaugų teikėjas turi pasitaisyti arba grąžinti mokėtojui atitinkamą sumą. Netinkamo mokėjimo priemonės, kaip antai kreditinės kortelės, panaudojimo atveju (kai ją panaudoja ne mokėtojas) mokėtojo nuostoliai neviršija 150 EUR sumos.

Teisės akte taip pat nustatytos pinigų grąžinimo taisyklės, kai mokėjimo operacijoms buvo netinkamai išduotas leidimas.

NUO KADA TAIKOMA ŠI DIREKTYVA?

Direktyva taikoma nuo 2007 m. gruodžio 25 d.

SVARBIAUSIA SĄVOKA

Mokėjimo paslaugos - tai:

paslaugos, sudarančios sąlygas grynuosius pinigus įmokėti į mokėjimo sąskaitą arba iš jos išimti, taip pat su mokėjimo sąskaitos tvarkymu susijusios operacijos;

mokėjimo operacijų (pvz., periodinių pervedimų, tiesioginio debeto pervedimų ir pan.) vykdymas mokėjimo sąskaitose arba elektroninėmis priemonėmis;

mokėjimo priemonių išdavimas ir (arba) priėmimas;

piniginės perlaidos.

Daugiau informacijos žr. Europos Komisijos interneto svetainės skiltyje apie mokėjimo paslaugas.

NUORODOS

Dokumentas

Įsigaliojimo data

Perkėlimo į valstybių narių teisę terminas

Oficialusis leidinys

Direktyva 2007/64/EB

2007 12 25

2009 11 1

OL L 319, 2007 12 5, p. 1-36

Klaidų ištaisymas

-

-

OL L 187, 2009 7 18, p. 5-5

Iš dalies keičiantis (-ys) aktas (-ai)

Įsigaliojimo data

Perkėlimo į valstybių narių teisę terminas

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

Direktyva 2009/111/EB

2009 12 7

2010 10 31

OL L 302, 2009 11 17

SUSIJĘ DOKUMENTAI

2014 m. liepos 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/92/ES dėl mokesčių, susijusių su mokėjimo sąskaitomis, palyginamumo, mokėjimo sąskaitų perkėlimo ir galimybės naudotis būtiniausias savybes turinčiomis mokėjimo sąskaitomis (OL L 257, 2014 8 28, p. 214-246).

Paskutinį kartą atnaujinta: 15.04.2015

Top