Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Saugumas tarptautinio masto futbolo rungtynėse

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Saugumas tarptautinio masto futbolo rungtynėse

DOKUMENTAS, KURIO SANTRAUKA PATEIKIAMA:

Tarybos sprendimas 2002/348/TVR dėl saugumo tarptautinio masto futbolo rungtynėse

SANTRAUKA

KAM SKIRTAS ŠIS SPRENDIMAS?

 • Šiuo sprendimu siekiama užkirsti kelią dėl futbolo kylančiam smurtui ir jį pažaboti, nustatant tarptautinio policijos bendradarbiavimo metodus futbolo rungtynėse, kad būtų užtikrintas ES piliečių saugumas.
 • Juo įsteigiami nacionaliniai futbolo informacijos centrai, kad būtų lengviau dalytis informacija, bendradarbiauti tarptautiniu mastu, o policijai būtų sudarytos palankesnės sąlygos kontroliuoti tarptautines futbolo rungtynes.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

ES šalys turi įsteigti nacionalinius futbolo informacijos centrus, skirtus policijos darbui tarptautinio masto futbolo rungtynėse. Jų uždaviniai:

 • koordinuoti ir stiprinti tarptautinį policijos bendradarbiavimą ir keitimąsi informacija;
 • dalytis informacija apie didelę riziką keliančius sirgalius;
 • teikti pagalbą nacionalinėms institucijoms;
 • atlikti savo šalies klubų ir nacionalinės komandos rizikos įvertinimą, o rezultatus paskelbti kitoms ES šalims.

Prieš futbolo rungtynes, per jas ir po jų keičiamasi šia informacija:

 • strategine informacija, apibūdinančia visus renginio aspektus, ypatingą dėmesį skiriant saugumo grėsmei;
 • operatyvia informacija, kuri leidžia susidaryti tikslų renginio įvykių vaizdą;
 • taktine informacija, leidžiančia imtis reikiamų veiksmų palaikant tvarką bei saugumą ir pateikti atsiliepimą po renginio.

Informacija yra konfidenciali ir turi būti pateikiama laiku, naudojant keitimosi asmens duomenimis apsaugos priemones, kaip reikalaujama pagal taikytinus vidaus ir tarptautinius teisės aktus.

2003 m. Tarybos rezoliucija ES šalys kviečiamos svarstyti galimybę į futbolo stadionus neįleisti asmenų, kurie anksčiau smurtavo futbolo rungtynėse, su galimybe perkelti draudimą ir į kitas ES šalis, taip pat taikyti sankcijas už taisyklių nesilaikymą.

1999 m. Tarptautiniame policijos bendradarbiavimo vadove, kuris buvo atnaujintas 2006 m. Tarybos rezoliucija, pateikiamas šablonas šiems informacijos mainams. Vadove išsamiai paaiškinami susitarimai dėl:

 • žvalgybinės informacijos rinkimo;
 • išžvalgymo;
 • stebėjimo;
 • minios valdymo;
 • ryšio su sirgaliais ir žiniasklaida palaikymo.

Jame taip pat pateikiamos sąlygos, pagal kurias policijos pareigūnai gali teikti tiesioginę pagalbą kitose šalyse.

2014 m. sprendimu Europos Komisija ir Europos futbolo asociacijų sąjunga susitarė stiprinti bendradarbiavimą ir dialogą, taip pat veiksmus kovojant su smurtu futbolo stadionuose. Abi šalys bent kartą per metus rengia aukšto lygio dvišalius susitikimus, kuriuose apžvelgia pažangą.

NUO KADA TAIKOMAS ŠIS SPRENDIMAS?

Sprendimas taikomas nuo 2002 m. gegužės 9 d.

KONTEKSTAS

Daugiau informacijos žr. Europos Komisijos interneto svetainės skiltyje „Sąžiningo žaidimo skatinimas ir bendradarbiavimas sporto srityje“.

DOKUMENTAS

2002 m. balandžio 25 d. Tarybos sprendimas 2002/348/TVR dėl saugumo tarptautinio masto futbolo rungtynėse (OL L 121, 2002 5 8, p. 1–3)

Paskesni Sprendimo 2002/348/TVR daliniai pakeitimai buvo įterpti į pagrindinį tekstą. Ši konsoliduota versija yra skirta tik informacijai.

SUSIJĘ DOKUMENTAI

2003 m. lapkričio 17 d. Tarybos rezoliucija dėl valstybių narių draudimo patekti į tarptautinio masto futbolo rungtynių vietas (OL C 281, 2003 11 22, p. 1–2)

2006 m. gruodžio 4 d. Tarybos rezoliucija dėl atnaujinto vadovo, pateikiančio tarptautinio policijos bendradarbiavimo rekomendacijas ir priemones, skirtas smurto ir neramumų tarptautinio masto futbolo rungtynėse, kuriose dalyvauja bent viena valstybė narė, prevencijai ir kontrolei (OL C 322, 2006 12 29, p. 1–39)

2014 m. spalio 14 d. Komisijos sprendimas dėl susitarimo dėl Europos Komisijos ir Europos futbolo asociacijų sąjungos (UEFA) bendradarbiavimo (C(2014) 7378 final, 2014 10 14)

paskutinis atnaujinimas 25.05.2016

Top