Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Euro apsaugos nuo padirbinėjimo sistema

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
Multilingual display
Text

Euro apsaugos nuo padirbinėjimo sistema

DOKUMENTAS, KURIO SANTRAUKA PATEIKIAMA:

Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1338/2001 - euro apsauga nuo padirbinėjimo

SANTRAUKA

Europos Sąjunga (ES) įdiegė euro apsaugos nuo padirbinėjimo sistemą.

KAM REIKALINGAS ŠIS REGLAMENTAS?

Jis nustato sistemą, leidžiančią ES šalims rinkti ir keistis informacija apie padirbtus banknotus ir monetas tarpusavyje, su Europos Centriniu Banku (ECB), Europos Komisija ir trečiosiomis šalimis, jei taikytina.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

Taikymo sritis

Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1339/2001 išplečia reglamento veikimą neprisijungusioms prie euro zonos ES šalims.

Pagrindinės euro apsaugos sistemos savybės:

sistemingas ES šalių valdžios institucijų (nacionalinių centrinių bankų) techninių duomenų apie padirbtus euro banknotus ir monetas perdavimas ECB, kuris yra atsakingas už šių duomenų laikymą ir tvarkymą;

ES šalių valdžios institucijų prievolė leisti savo Nacionaliniam analizės centrui tirti įtariamus esant padirbtais banknotus, o Nacionaliniam monetų analizės centrui - tirti įtariamas esant padirbtomis monetas. Šie centrai siunčia visus naujus padirbto banknoto tipus ECB, o visus naujus padirbtos monetos tipus - Europos techniniam ir moksliniam centrui;

kredito įstaigoms, mokėjimo paslaugų teikėjams ir kitoms įstaigoms, kurių veikla susijusi su banknotų ir monetų rūšiavimu bei platinimu visuomenėje, yra numatytos tam tikros pareigos. ES šalys privalo taikyti veiksmingas, proporcingas ir atgrasančias sankcijas savo pareigų nevykdančioms įstaigoms;

atitinkamų ES šalių valdžios institucijų bendradarbiavimas (visų pirma nacionalinių centrinių biurų, įsteigtų pagal Tarptautinę konvenciją dėl kovos su pinigų padirbinėjimu) su ECB, Komisija ir Europos policijos biuru (Europolu);

informacijos apie padirbtus euro banknotus ir monetas centralizavimas nacionaliniu lygmeniu ir šios informacijos perdavimas Europolui;

bendradarbiavimas su trečiosiomis šalimis ir tarptautinėmis organizacijomis (įskaitant Interpolą).

ES šalys Komisijai ir ECB siunčia savo paskirtų kompetentingų nacionalinių institucijų padirbtiems banknotams ir monetoms nustatyti sąrašą.

KONTEKSTAS

Reglamentu (EB) Nr. 1338/2001, kuris buvo priimtas prieš 2002 m. įvedant eurą, siekiama apsaugoti euro banknotus ir monetas nuo padirbinėjimo.

Jis papildo anksčiau priimtus sprendimus:

įsteigti Nacionalinius analizės centrus;

ECB ir Europos techniniam ir moksliniam centrui, atsakingam už euro monetų analizę, rinkti techninę informaciją apie euro padirbinėjimą;

numatyti baudžiamąsias sankcijas dėl euro padirbinėjimo.

Daugiau informacijos žr.:

DOKUMENTAS

2001 m. birželio 28 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1338/2001, nustatantis priemones, būtinas euro apsaugai nuo padirbinėjimo

NUORODOS

Dokumentas

Įsigaliojimo data

Perkėlimo į valstybių narių teisę terminas

Oficialusis leidinys

Reglamentas (EB) Nr. 1338/2001

2001 7 4

-

OL L 181, 2001 7 4, p. 6-10

Reglamentas (EB) Nr. 1339/2001 (išplečiantis Tarybos reglamento (EB) Nr. 1338/2001 veikimą euro zonai nepriklausančioms šalims)

2002 1 1

-

OL L 181, 2001 7 4, p. 11Žr. konsoliduotą versiją

Iš dalies keičiantis (-ys) aktas (-ai)

Įsigaliojimo data

Perkėlimo į valstybių narių teisę terminas

Oficialusis leidinys

Reglamentas (EB) Nr. 44/2009

2009 1 23

-

OL L 17, 2009 1 22, p. 1-3

Reglamentas (EB) Nr. 45/2009

2009 2 9

-

OL L 17, 2009 1 22, p. 4

SUSIJĘ DOKUMENTAI

2001 m. gruodžio 6 d. Tarybos sprendimas 2001/887/TVR dėl euro apsaugos nuo klastojimo (OL L 329, 2001 12 14, p. 1-2)

2001/912/EB: 2001 m. lapkričio 8 d. Europos Centrinio Banko sprendimas dėl tam tikrų sąlygų, susijusių su prieiga prie Padirbtų pinigų stebėjimo sistemos (PPSS) (ECB/2001/11) (OL L 337, 2001 12 20, p. 49-51)

2003 m. gruodžio 8 d. Tarybos sprendimas 2003/861/EB dėl analizės ir bendradarbiavimo dėl padirbtų euro monetų (OL L 325, 2003 12 12, p. 44)

2010/597/ES: 2010 m. rugsėjo 16 d. Europos Centrinio Banko sprendimas dėl eurų banknotų autentiškumo ir tinkamumo apyvartai tikrinimo bei pakartotinio išleidimo į apyvartą (ECB/2010/14) (OL L 267, 2010 10 9, p. 1-20)

2010 m. gruodžio 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1210/2010 dėl euro monetų autentiškumo tikrinimo ir apyvartai netinkamų euro monetų tvarkymo (OL L 339, 2010 12 22, p. 1-5)

2013/211/ES: 2013 m. balandžio 19 d. Europos Centrinio Banko sprendimas dėl eurų banknotų nominalų, specifikacijų, atkūrimo, keitimo ir išėmimo iš apyvartos (ECB/2013/10) (OL L 118, 2013 4 30, p. 37-42)

2014 m. kovo 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 331/2014, kuriuo nustatoma mainų, pagalbos ir mokymo programa, skirta euro apsaugai nuo padirbinėjimo (programa „Pericles 2020“), ir panaikinami Tarybos sprendimai 2001/923/EB, 2001/924/EB, 2006/75/EB, 2006/76/EB, 2006/849/EB ir 2006/850/EB (OL L 103, 2014 4 5, p. 1-9)

2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/62/ES dėl euro ir kitų valiutų apsaugos nuo padirbinėjimo baudžiamosios teisės priemonėmis, kuria pakeičiamas Tarybos pamatinis sprendimas 2000/383/TVR (OL L 151, 2014 5 21, p. 1-8)

Europos policijos biuro (Europolo) ir Europos Centrinio Banko (ECB) susitarimas (OL C 123, 2015 4 17, p. 1-5)

paskutinis atnaujinimas 06.10.2015

Top