Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Inspektavimas ES paramos gavėjų patalpose

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Inspektavimas ES paramos gavėjų patalpose

 

DOKUMENTAS, KURIO SANTRAUKA PATEIKIAMA:

Tarybos reglamentas (Euratomas, EB) Nr. 2185/96 dėl Komisijos atliekamų patikrinimų ir inspektavimų vietoje siekiant apsaugoti ES finansinius interesus nuo sukčiavimo ir kitų pažeidimų

KOKS ŠIO REGLAMENTO TIKSLAS?

Šis reglamentas nustato Europos Komisijos atliekamų patikrinimų ir inspektavimų vietoje taisykles ir tvarką siekiant išaiškinti sukčiavimą ir kitus pažeidimus, visų pirma įtariant, kad pažeidimus* įvykdė ekonominės veiklos vykdytojai*, gaunantys finansinę paramą iš ES biudžeto.

Šis reglamentas taikomas visoms ES veiklos sritims. Jis neturi įtakos ES šalių įgaliojimams traukti baudžiamojon atsakomybėn už nusikaltimus pagal nacionalinę teisę.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

Patikrinimai ir inspektavimai vietoje

Komisija gali atlikti patikrinimus ir inspektavimus ekonominės veiklos vykdytojų patalpose:

 • siekdama nustatyti galimus šiurkščius tarpvalstybinius pažeidimus ar su keliose ES šalyse veikiančiais ekonominės veiklos vykdytojais susijusius pažeidimus;
 • siekdama nustatyti pažeidimus tais atvejais, kai padėtis ES šalyje reikalauja ypač kruopščiai atlikti patikrinimus ir inspektavimus vietoje, kad būtų pagerintas ES finansinių interesų apsaugos veiksmingumas ir užtikrintas lygiavertis apsaugos lygis visoje ES;
 • ES šalies prašymu.

Sąlygos

 • Komisija iš anksto praneša ES šaliai (šalims) apie patikrinimus ir inspektavimus, kad gautų visą reikalingą pagalbą.
 • Patikrinimus ir inspektavimus parengia ir atlieka Komisija glaudžiai bendradarbiaudama su atitinkamos ES šalies kompetentingomis institucijomis.
 • Juos atlieka Komisijos inspektoriai, t. y. tinkamai įgalioti pareigūnai ar kiti tarnautojai, kurie privalo laikytis atitinkamos ES šalies nustatytų taisyklių ir tvarkos.
 • Ekonominės veiklos vykdytojai privalo suteikti inspektoriams galimybę patekti į jų patalpas, žemę, transporto priemones arba kitas verslo reikmėms naudojamas teritorijas.
 • Jeigu ekonominės veiklos vykdytojai prieštarauja, kad būtų atliktas patikrinimas ar inspektavimas vietoje, atitinkama ES šalis suteikia inspektoriams tokią pagalbą, kurios jiems reikia, kad galėtų atlikti savo pareigas.
 • Komisija atsižvelgia į ES šalies pagal savo teisės aktus atliekamus arba jau atliktus atitinkamų ekonominės veiklos vykdytojų inspektavimus.

Galimybė naudotis duomenimis ir dokumentais pagal nacionalinę teisę

 • Komisijos inspektoriai, laikydamiesi nacionalinių teisės aktų ir tokiomis pat sąlygomis kaip ir nacionalinės administracijos inspektoriai, gali naudotis visais duomenimis ir dokumentais, kurie būtini, kad būtų tinkamai atlikti patikrinimai ir inspektavimai vietoje.
 • Jie gali naudotis tokiomis pat inspektavimo priemonėmis kaip ir nacionalinės administracijos inspektoriai, pirmiausia kopijuoti tam tikrus dokumentus.

Aprėptis

Atliekant patikrinimus ir inspektavimus vietoje pirmiausia gali būti tikrinami šie dalykai:

 • verslo apskaitos knygos ir dokumentai, kaip antai sąskaitos faktūros, sutarčių sąlygos, atlyginimo lapeliai, panaudotų medžiagų ir atlikto darbo ataskaitos bei banko sąskaitų išrašai;
 • kompiuterių duomenys;
 • gamybos, pakavimo ir išsiuntimo sistemos ir būdai;
 • fiziškas prekių pobūdžio ir kiekio arba įvykdytų operacijų patikrinimas;
 • bandinių ėmimas ir tikrinimas;
 • finansuojamų darbų ir investicijų eiga bei investicijų panaudojimas;
 • biudžeto ir buhalterinės apskaitos dokumentai;
 • finansinis ir techninis subsidijuojamų projektų įgyvendinimas.

Įrodymai

 • Komisijos prašymu ES šalys imasi tinkamų nacionaliniuose teisės aktuose numatytų atsargumo priemonių, visų pirma siekiant saugoti įrodymus.
 • Patikrinimų ir inspektavimų vietoje metu gautai informacijai taikomi profesinės paslapties reikalavimai ir ES nuostatos dėl duomenų apsaugos.
 • Komisijos inspektorių parengtos ataskaitos laikomos priimtinais įrodymais administracine ir teismo tvarka nagrinėjant bylas ES šalyje, kai nustatoma, kad tai yra būtina.

NUO KADA TAIKOMAS ŠIS REGLAMENTAS?

Reglamentas taikomas nuo 1997 m. sausio 1 d.

KONTEKSTAS

Daugiau informacijos žr.:

* SVARBIAUSIOS SĄVOKOS

Pažeidimas: ES teisės aktų nuostatų pažeidimas, susijęs su ekonominės veiklos vykdytojo veiksmu ar neveikimu, dėl kurio ES bendrajam biudžetui padaroma žala.

Ekonominės veiklos vykdytojai: Fizinis ir juridinis asmuo ar kitas subjektas, vykdantis ekonominę veiklą ir turintis teisinį statusą pagal nacionalinę teisę.

PAGRINDINIS DOKUMENTAS

1996 m. lapkričio 11 d. Tarybos reglamentas (Euratomas, EB) Nr. 2185/96 dėl Komisijos atliekamų patikrinimų ir inspektavimų vietoje siekiant apsaugoti Europos Bendrijų finansinius interesus nuo sukčiavimo ir kitų pažeidimų (OL L 292, 1996 11 15, p. 2–5)

SUSIJĘ DOKUMENTAI

1995 m. gruodžio 18 d. Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 2988/95 dėl Europos Bendrijų finansinių interesų apsaugos (OL L 312, 1995 12 23, p. 1–4)

paskutinis atnaujinimas 04.07.2016

Top