Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Lengvųjų transporto priemonių išmetamųjų teršalų mažinimas

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
Multilingual display
Text

Lengvųjų transporto priemonių išmetamųjų teršalų mažinimas

Lengvosios transporto priemonės - automobiliai ir furgonai - yra vienas pagrindinių oro taršos šaltinių. Jos sudaro apie 15 % Europos Sąjungos (ES) išmetamo anglies dioksido (CO2) kiekio. ES siekia sumažinti kelių transporto poveikį aplinkai ir padėti pereiti prie mažo anglies dioksido kiekio technologijų ekonomikos.

DOKUMENTAS

2007 m. birželio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 715/2007 dėl variklinių transporto priemonių tipo patvirtinimo atsižvelgiant į išmetamųjų teršalų kiekį iš lengvųjų keleivinių ir komercinių transporto priemonių (Euro 5 ir Euro 6) ir dėl transporto priemonių remonto ir priežiūros informacijos prieigos.

SANTRAUKA

Lengvosios transporto priemonės - automobiliai ir furgonai - yra vienas pagrindinių oro taršos šaltinių. Jos sudaro apie 15 % Europos Sąjungos (ES) išmetamo anglies dioksido (CO2) kiekio. ES siekia sumažinti kelių transporto poveikį aplinkai ir padėti pereiti prie mažo anglies dioksido kiekio technologijų ekonomikos.

KAM SKIRTAS ŠIS REGLAMENTAS?

Reglamentu suderinami techniniai reikalavimai dėl išmetamųjų teršalų (vadinamasis EB tipo patvirtinimas), skirti variklinėms transporto priemonėms ir pakaitinėms dalims, užtikrinant, kad visoje ES būtų taikomi vienodi reikalavimai, ir užkertant kelią bendrosios rinkos sutrikimams. Juo nustatomi konkretūs gamintojų įsipareigojimai ir suteikiama prieiga prie remonto ir priežiūros informacijos.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

Gamintojai privalo:

įrodyti, kad visos naujos transporto priemonės, kurios buvo parduotos, registruotos ar pradėtos eksploatuoti, atitinka reglamente nustatytus išmetamųjų teršalų standartus;

pateikti pirkėjams CO2 išmetimo ir degalų suvartojimo duomenis pirkimo metu;

užtikrinti, kad transporto priemonėje įmontuoti taršos kontrolės įtaisai aprėptų 160 000 km ir būtų tikrinami kas penkerius metus arba per 100 000 km ridą (kas pasibaigia pirmiau);

suteikti nepriklausomiems operatoriams neribotą ir standartizuotos formos prieigą prie transporto priemonių remonto ir priežiūros informacijos tinklavietėse. Gamintojai gali imti pagrįstą mokestį už šią paslaugą.

Kitos sąlygos

Nacionalinės institucijos negali atsisakyti suteikti EB tipo patvirtinimą, jeigu ta transporto priemonė atitinka visas šio reglamento sąlygas.

Nacionalinės finansinės lengvatos gali būti skiriamos siekiant paskatinti anksčiau pradėti naudoti išmetamuosius teršalus mažinančius įtaisus.

Už šio reglamento nuostatų pažeidimus gali būti taikomos sankcijos.

Skirtingiems teršalams, kaip antai anglies monoksidui ir azoto oksidams, ir skirtingiems transporto priemonių tipams yra nustatytos išmetamųjų teršalų ribinės vertės.

Reglamentu (EB) Nr. 443/2009 nustatomi išmetamo CO2 kiekio techniniai reikalavimai naujiems keleiviniams automobiliams - 130 g CO2/km. Nuo 2020 m. šis kiekis sumažinamas iki 95 g CO2/km.

2014 m. Europos Komisija pateikė pasiūlymą dėl reglamento, kuriuo būtų suteikiama daugiau įgaliojimų imtis priemonių, skirtų mažinti išmetamą teršalų kiekį.

NUO KADA TAIKOMAS ŠIS REGLAMENTAS?

Reglamentas taikomas nuo 2007 m. liepos 2 d.

Daugiau informacijos žr. Europos Komisijos interneto svetainės skiltyje apie transporto priemonių išmetamo CO2kiekio mažinimą.

NUORODOS

Dokumentas

Įsigaliojimo data

Perkėlimo į valstybių narių teisę terminas

Oficialusis leidinys

Reglamentas (EB) Nr. 715/2007

2007 7 2

-

OL L 171, 2007 6 29, p. 1-16

Iš dalies keičiantis (-ys) aktas (-ai)

Įsigaliojimo data

Perkėlimo į valstybių narių teisę terminas

Oficialusis leidinys

Reglamentas (EB) Nr. 692/2008

2008 7 31

-

OL L 199, 2008 7 28, p. 1-136

Reglamentas (EB) Nr. 595/2009

2009 8 7

-

OL L 188, 2009 7 18, p. 1-13

Reglamentas (ES) Nr. 566/2011

2011 6 19

-

OL L 158, 2011 6 16, p. 1-24

Reglamentas (ES) Nr. 459/2012

2012 6 4

-

OL L 142, 2012 6 1, p. 16-24

SUSIJĘ DOKUMENTAI

2009 m. balandžio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 443/2009, nustatantis naujų keleivinių automobilių išmetamų teršalų normas pagal Bendrijos integruotą principą mažinti lengvųjų transporto priemonių išmetamo CO2 kiekį (Oficialusis leidinys L 140, 2009 6 5, p. 1-15).

2007 m. rugsėjo 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2007/46/EB, nustatanti motorinių transporto priemonių ir jų priekabų bei tokioms transporto priemonėms skirtų sistemų, sudėtinių dalių ir atskirų techninių mazgų patvirtinimo pagrindus (Pagrindų direktyva) (Oficialusis leidinys L 263, 2007 10 9, p. 1-160).

Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamos reglamentų (EB) Nr. 715/2007 ir (EB) Nr. 595/2009 nuostatos dėl kelių transporto priemonių išmetamųjų teršalų kiekio mažinimo (COM(2014) 28 final, 2014 1 31).

Paskutinį kartą atnaujinta: 23.07.2015

Top