Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Jūrų aplinkos strategija

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Jūrų aplinkos strategija

Europos jūrų aplinkai kenkia įvairūs veiksniai, darantys žalą jūrų ekosistemos gerovei. Šia direktyva nustatoma bendra sistema ir tikslai, kuriais siekiama apsaugoti bei išsaugoti jūrų aplinką ir neleisti blogėti jos būklei dėl žalingos žmogaus veiklos.

DOKUMENTAS

2008 m. birželio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2008/56/EB, nustatanti Bendrijos veiksmų jūrų aplinkos politikos srityje pagrindus (Jūrų strategijos pagrindų direktyva).

SANTRAUKA

Europos jūrų aplinkai kenkia įvairūs veiksniai, darantys žalą jūrų ekosistemos gerovei. Šia direktyva nustatoma bendra sistema ir tikslai, kuriais siekiama apsaugoti bei išsaugoti jūrų aplinką ir neleisti blogėti jos būklei dėl žalingos žmogaus veiklos.

KAM SKIRTA ŠI DIREKTYVA?

 • Nustatomi būtiniausi reikalavimai ES šalims rengiant strategijas, kurios padėtų apsaugoti jūrų ekosistemą ir užtikrinti tvarią su jūrų aplinka susijusią ekonominę veiklą.
 • Užtikrinamas jūrų regionų (šiaurės rytų Atlanto vandenyno, Baltijos jūros, Viduržemio jūros ir Juodosios jūros) bendradarbiavimas rengiant tarpvalstybines programas, kuriose nustatomi veiksmai, kaip siekti sutartų tikslų, kad iki 2020 m. būtų pasiekta gera aplinkos būklė*.
 • Prisidedama prie saugomų jūrų teritorijų tinklų kūrimo ir sudaromos sąlygos pradėti dialogą su ES nepriklausančiomis šalimis.

NAUJAUSI POKYČIAI

 • 2014 m. Komisija peržiūrėjo pirmuosius veiksmus įgyvendinant direktyvą. Nuo tada ES šalys yra parengusios savo stebėsenos programas.
 • Jūrų strategijos pagrindų direktyvoje yra nustatytos ekologinės gairės, skirtos 2014 m. paskelbtai Jūrinių teritorijų planavimo direktyvai.
 • Pastaroji yra integruotos jūrų politikos (IJP), kuria siekiama užtikrinti optimalų vandenynų ir jūrų valdymą, dalis. IJP tikslas - paremti ir palengvinti Europos pažangaus, tvaraus ir integracinio augimo strategijos „Europa 2020“ įgyvendinimą.
 • ES šalių institucijos turėtų organizuoti veiklą jūrų teritorijose, kad būtų įvykdyti aplinkos, ekonominiai ir socialiniai tikslai.
 • ES šalys turi parengti priemonių, kurių bus imtasi, programas, nustatydamos teritoriją, kurioje tos priemonės bus taikomos, ir esamų bei būsimų veiksmų, kuriais siekiama tvariai valdyti jūrų veiklą, terminus.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

 • ES šalys turi įvertinti savo jūrų vandenų aplinkos būklę ir žmogaus veiklos poveikį (įskaitant atlikti socialinę ir ekonominę analizę). Po to jos turi nustatyti tikslus, kaip iki 2020 m. pasiekti gerą aplinkos būklę, numatyti aplinkos apsaugos tikslus, sukurti stebėsenos tinklus ir parengti priemonių programas.
 • Pradiniai įvertinimai pagal įvairias programas, kaip antai „Žinios apie jūrą“ , „INSPIRE“ ar „Copernicus“ , gali padėti sustiprinti žinias apie Europos jūrų vandenis.
 • Europos jūros yra suskirstytos į keturis jūrų regionus: Baltijos jūra, šiaurės rytų Atlanto vandenynas, Viduržemio jūra ir Juodoji jūra. Tuose pačiuose jūrų regionuose veikiančios šalys turi derinti savo veiksmus.
 • Stebėsenos programos yra rengiamos tam, kad būtų galima išmatuoti ir įvertinti pažangą, padarytą siekiant tikslų. Tam tikrų tikslų nepasiekusios ES šalys turi pasiaiškinti, kodėl taip atsitiko, ir, prireikus, gali taikyti tam tikras išimtis.

PAGRINDINĖS SĄVOKOS

Gera aplinkos būklė - tai ekologiniu požiūriu įvairūs ir dinamiški vandenynai bei jūros, kurie yra švarūs, sveiki ir produktyvūs. Pagrindinis tikslas - užtikrinti, kad jūrų aplinka būtų išsaugota dabartinei ir ateities kartoms.

Daugiau informacijos žr. Europos Komisijos interneto svetainės skiltyje apie mūsų vandenynus, jūras ir pakrantes.

NUORODOS

Dokumentas

Įsigaliojimo data

Perkėlimo į valstybių narių teisę terminas

Oficialusis leidinys

Direktyva 2008/56/EB

2008 7 15

2010 7 15

OL L 164, 2008 6 25, p. 19-40

SUSIJĘ DOKUMENTAI

2014 m. liepos 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/89/ES, kuria nustatoma jūrinių teritorijų planavimo sistema (Oficialusis leidinys L 257, 2014 8 28, p. 135-145).

Komisijos ataskaita Tarybai ir Europos Parlamentui „Jūrų strategijos pagrindų direktyvos (2008/56/EB) pirmasis įgyvendinimo etapas. Europos Komisijos vertinimas ir gairės“ (COM(2014) 97 final, 2014 2 20).

paskutinis atnaujinimas 19.12.2014

Top