Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Atliekų tvarkymo statistika

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
Multilingual display
Text

Atliekų tvarkymo statistika

Europos Sąjunga sukūrė statistikos apie atliekų susidarymą, panaudojimą ir šalinimą pateikimo sistemą.

DOKUMENTAS

2002 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2150/2002 dėl atliekų statistikos.

SANTRAUKA

Europos Sąjunga sukūrė statistikos apie atliekų susidarymą, panaudojimą ir šalinimą pateikimo sistemą.

KAM REIKALINGAS ŠIS REGLAMENTAS?

Šiuo teisės aktu leidžiama rinkti reguliarius bei palyginamus duomenis ES šalyse ir juos perduoti Eurostatui. Surinkti statistiniai duomenys sudaro galimybę stebėti ir vertinti ES atliekų politikos įgyvendinimą.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

Taikymo sritis

Šis teisės aktas taikomas ES šalių ir Komisijos statistikos rengimui savo kompetencijos srityse:

  • atliekų susidarymo (reglamento I priedas);
  • atliekų panaudojimo ir šalinimo (reglamento II priedas).

Nomenklatūra

ES šalys ir Komisija, pateikdamos savo statistiką, turi naudoti I-III prieduose nustatytas nomenklatūras (kategorijas). Šios nomenklatūros nurodo atliekų kategorijas (pvz., panaudoti tirpikliai, mineralinės ir metalų atliekos), ekonominės veiklos rūšis (nuo kasybos iki maisto ar tekstilės gamybos) ir atliekų tvarkymo operacijas (pvz., kanalizacija, pramoninių atliekų apdorojimas ar medžiagų panaudojimas).

Duomenų rinkimas

Duomenys yra gaunami iš tyrimų, statistinio vertinimo procedūrų arba administracinių ar kitų šaltinių. Įmonėms, turinčioms mažiau nei 10 darbuotojų, leidžiama neatlikti tyrimų, nebent jose susidaro didelis atliekų kiekis.

Statistikos perdavimas Eurostatui

ES šalys turi perduoti statistinius duomenis (įskaitant konfidencialius duomenis) Eurostatui per 18 mėnesių nuo ataskaitinių laikotarpių pabaigos, kaip nustatyta I ir II prieduose. Duomenys perduodami kas dveji metai.

Komisija gali priimti priemones, kurių reikia reglamentui taikyti arba keisti. Šios priemonės yra susijusios su:

  • atitinkamu ES šalių rezultatų perdavimo formatu;
  • prisiderinimo prie ekonomikos ir technikos plėtros renkant duomenis, juos apdorojant ir perduodant rezultatus;
  • I, II ir III prieduose išvardytų specifikacijų pritaikymu;
  • tinkamų kokybės vertinimo kriterijų apibrėžimu;
  • bandomųjų tyrimų rezultatų įgyvendinimu.

Kas trejus metus Komisija teikia ataskaitą Europos Parlamentui ir Tarybai apie pagal šį reglamentą parengtą statistiką, jos kokybę ir naštą įmonėms.

NUO KADA TAIKOMAS ŠIS REGLAMENTAS?

Šis reglamentas taikomas nuo 2002 m. gruodžio 29 d.

Daugiau informacijos pateikiama:

NUORODOS

Dokumentas

Įsigaliojimo data

Perkėlimo į valstybių narių teisę terminas

Oficialusis leidinys

Reglamentas (EB) Nr. 2150/2002

2002 12 29

-

OL L 332, 2002 12 9, p. 1-36

Iš dalies keičiantis (-ys) aktas (-ai)

Įsigaliojimo data

Perkėlimo į valstybių narių teisę terminas

Oficialusis leidinys

Reglamentas (EB) Nr. 574/2004

2004 4 16

-

OL L 90, 2004 3 27, p. 15-47

Reglamentas (EB) Nr. 783/2005

2005 6 14

-

OL L 131, 2005 5 25, p. 38-41

Reglamentas (EB) Nr. 221/2009

2009 4 20

-

OL L 87, 2009 3 31, p. 157-159

Reglamentas (ES) Nr. 849/2010

2010 10 18

-

OL L 253, 2010 9 28, p. 2-41

Paskesni Reglamento (EB) Nr. 2150/2002 daliniai pakeitimai ir pataisos buvo įterpti į pagrindinį tekstą. Ši konsoliduota versija yra skirta tik informacijai .

SUSIJĘ DOKUMENTAI

2005 m. rugsėjo 5 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1445/2005, nustatantis atitinkamus kokybės vertinimo kriterijus ir atliekų statistikos ataskaitų kokybės turinį Europos Parlamento ir Tarybos reglamentui (EB) Nr. 2150/2002 įgyvendinti (Oficialusis leidinys L 229, 2005 9 6, p. 6-12).

2005 m. gegužės 24 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 782/2005, nustatantis atliekų statistikos rezultatų perdavimo formą (Oficialusis leidinys L 131, 2005 5 25, p. 26-37).

paskutinis atnaujinimas 20.05.2015

Top