Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Miesto nuotekų valymas

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
Multilingual display
Text

Miesto nuotekų valymas

Šiuo Europos Sąjungos (ES) teisės aktu siekiama užtikrinti tinkamą nuotekų valymą ir taip apsaugoti žmonių sveikatą bei aplinką.

DOKUMENTAS

1991 m. gegužės 21 d. Tarybos direktyva 91/271/EEB dėl miesto nuotekų valymo

SANTRAUKA

Šiuo Europos Sąjungos (ES) teisės aktu siekiama užtikrinti tinkamą nuotekų valymą ir taip apsaugoti žmonių sveikatą bei aplinką.

KAM SKIRTA ŠI DIREKTYVA?

Šios direktyvos tikslas - apsaugoti vandens aplinką nuo miesto nuotekų žalingo poveikio (pavyzdžiui, eutrofikacijos*). Joje nustatytos ES mastu taikomos nuotekų surinkimo, valymo ir išleidimo taisyklės. Ji taip pat taikoma įvairių pramonės šakų, kaip antai žemės ūkio produktų perdirbimo (pavyzdžiui, maisto produktų perdirbimo ir alaus darymo), nuotekoms.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

ES šalys turi:

  • rinkti ir valyti nuotekas miestų gyvenvietėse, kuriose gyvena ne mažiau kaip 2 000 gyventojų, ir surinktoms nuotekoms taikyti antrinį valymą*;
  • naudoti pažangesnius valymo būdus miestų gyvenvietėse, kuriose gyvena daugiau kaip 10 000 gyventojų ir kurios yra nurodytose jautriose zonose*;
  • užtikrinti, kad valymo įrenginiai būtų tinkamai prižiūrimi, užtikrinant pakankamai gerus veiklos rezultatus ir darbą įprastinėmis oro sąlygomis;
  • reikalauti leidimų miesto nuotekų išleidimui iš žemės ūkio produktų perdirbimo pramonės ir gamybinių nuotekų išleidimui į nuotekų surinkimo sistemas;
  • imtis priemonių, kad būtų ribojama priimančiųjų vandenų tarša, atsirandanti dėl liūčių sukeliamų potvynių esant ekstremalioms situacijoms, kaip antai ypač smarkioms liūtims;
  • stebėti valymo įrenginių veiklos rezultatus ir priimančiuosius vandenis;
  • stebėti nuotekų dumblo šalinimą ir pakartotinį panaudojimą.

I priede yra nustatyti rezultatų stebėsenos ir vertinimo metodai, taip pat bendrieji reikalavimai:

  • surinkimo sistemoms;
  • nuotekų išleidimui iš miesto nuotekų valymo įrenginių, įskaitant išmetamų teršalų ribines vertes;
  • gamybinėms nuotekoms, išleistoms į miestų surinkimo sistemas.

II priede aprašomi jautrių zonų ir mažiau jautrių zonų nustatymo kriterijai.

2013 m. Europos Komisijos ataskaitoje pažymima, kad nepaisant jau atliktų patobulinimų įgyvendinant šį teisės aktą vis dar kyla sunkumų, daugiausia susijusių su didelėmis investicijomis į infrastruktūrą.

NUO KADA TAIKOMA ŠI DIREKTYVA?

Direktyva taikoma nuo 1991 m. gegužės 29 d., tačiau reikalavimams yra nustatyti skirtingi terminai. Dėl direktyvos skirtingo aiškinimo ES šalyse 1998 m. Komisija priėmė direktyvą 98/15/EB, kuria siekta paaiškinti tam tikras taisykles. Ši direktyva įsigaliojo 1998 m. kovo 27 d. Šalims, kurios įstojo į ES 2004 m. arba vėliau, yra taikomi kiti terminai. Jie nustatyti kiekvienos susijusios šalies stojimo sutartyje.

SVARBIAUSIOS SĄVOKOS

Eutrofikacija - tai vandens pagerinimas maistingomis medžiagomis, ypač fosforo ir azoto junginiais, kuris sutrikdo organizmų pusiausvyrą vandenyje ir turi įtakos tokio vandens kokybei.

Antrinis valymas - tai nuotekų valymas, paprastai taikant biologinį būdą (naudojant aerobines bakterijas, fermentus ir pan.) kartu su antriniu nusėsdinimu arba kitokį procesą, kai yra laikomasi direktyvos I priede nurodytų reikalavimų.

Jautrios zonos: i) vandens telkiniai, kuriems gresia eutrofikacija, ii) paviršinio vandens telkiniai, iš kurių imamas geriamasis vanduo ir kurių sudėtyje yra daugiau kaip 50 mg/l nitratų, ir iii) zonos, kuriose reikia atlikti papildomą valymą, kad būtų užtikrinta atitiktis ES teisės aktams, pavyzdžiui, vandens, maudyklų vandens, vandenų, kuriuose veisiasi vėžiagyviai, ir buveinių bei paukščių išsaugojimo srityse.

KONTEKSTAS

Daugiau informacijos pateikiama Europos Komisijos interneto svetainės skiltyje„Miesto nuotekų direktyvos apžvalga“ .

NUORODOS

Dokumentas

Įsigaliojimo data

Perkėlimo į valstybių narių teisę terminas

Oficialusis leidinys

Direktyva 91/271/EEB

1991 6 19

1993 6 30

OL L 135, 1991 5 30, p. 40-52

Iš dalies keičiantis (-ys) aktas (-ai)

Įsigaliojimo data

Perkėlimo į valstybių narių teisę terminas

Oficialusis leidinys

Direktyva 98/15/EB

1998 3 27

1998 9 30

OL L 67, 1998 3 7, p. 29-30

SUSIJĘ DOKUMENTAI

2014 m. birželio 26 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas 2014/431/ES dėl Tarybos direktyvos 91/271/EEB įgyvendinimo nacionalinių programų ataskaitų formų (Oficialusis leidinys L 197, 2014 7 4, p. 77-86).

Komisijos ataskaita „1991 m. gegužės 21 d. Tarybos direktyvos 91/271/EEB dėl miesto nuotekų valymo, iš dalies pakeistos 1998 m. vasario 27 d. Komisijos direktyva 98/15/EB, įgyvendinimas. Valstybių narių įgyvendintų priemonių ir informacijos, gautos pagal direktyvos 17 ir 13 straipsnius, vertinimo santrauka“ (COM(98) 775 galutinis, 1999 1 15).

Komisijos ataskaita „1991 m. gegužės 21 d. Tarybos direktyvos 91/271/EEB dėl miesto nuotekų valymo, iš dalies pakeistos 1998 m. vasario 27 d. Komisijos direktyva 98/15/EB, įgyvendinimas“ (COM(2001) 685galutinis, 2001 11 21).

Komisijos ataskaita Tarybai, Europos Parlamentui, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui „1991 m. gegužės 21 d. Tarybos direktyvos 91/271/EEB dėl miesto nuotekų valymo, iš dalies pakeistos 1998 m. vasario 27 d. Komisijos direktyva 98/15/EB, įgyvendinimas“ (COM(2004) 248galutinis, 2004 4 23).

Komisijos ataskaita Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui „Septintoji Miesto nuotekų valymo direktyvos (91/271/EEB) įgyvendinimo ataskaita“ (COM(2013) 574 final, 2013 8 7).

Komisijos tarnybų darbo dokumentas, pridėtas prie Komisijos komunikato Europos Parlamentui ir Tarybai „Siekiant tausiojo vandens valdymo Europos Sąjungoje - Pirmasis Vandens pagrindų direktyvos 2000/60/EB įgyvendinimo etapas“ (COM(2007) 128 galutinis) (SEK(2007) 363) (SEK(2007) 362 galutinis, 2007 3 22).

Komisijos tarnybų darbo dokumentas „5-oji Komisijos Miesto nuotekų valymo direktyvos įgyvendinimo santrauka“ (SEK(2009) 1114 galutinis, 2009 8 3).

Komisijos tarnybų darbo dokumentas „6-oji Komisijos Miesto nuotekų valymo direktyvos įgyvendinimo santrauka“ (SEK(2011) 1561 galutinis, 2011 12 7).

paskutinis atnaujinimas 20.04.2015

Top