Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Kokybiškas vanduo Europoje (ES vandens direktyva)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
Multilingual display
Text

Kokybiškas vanduo Europoje (ES vandens direktyva)

Europos Sąjungoje (ES) pakankamai geros kokybės vandens poreikiai įvairiems tikslams nuolat auga. Šia direktyva siekiama apsaugoti ir gerinti vandens kokybę.

DOKUMENTAS

2000 m. spalio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2000/60/EB, nustatanti Bendrijos veiksmų vandens politikos srityje pagrindus.

SANTRAUKA

Europos Sąjungoje (ES) pakankamai geros kokybės vandens poreikiai įvairiems tikslams nuolat auga. Šia direktyva siekiama apsaugoti ir gerinti vandens kokybę.

KAM SKIRTA ŠI DIREKTYVA?

Direktyva nustatomos taisyklės, skirtos užtikrinti, kad ES vandens telkinių būklė neprastėtų ir iki 2015 m. Europos upės, ežerai ir požeminis vanduo taptų geros būklės.

Visų pirma reikia:

 • saugoti visus vandenis (vidaus*, paviršinius*, tarpinius*, pakrančių ir požeminius*);
 • atnaujinti ekosistemas šiuose vandens telkiniuose ir aplink juos;
 • mažinti vandens telkinių taršą;
 • užtikrinti, kad asmenys ir įmonės naudotų vandenį subalansuotai.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

Teisės aktu nustatomos aiškios nacionalinių institucijų pareigos. Jos turi:

 • nurodyti atskirus jų teritorijoje esančius upių baseinus, t. y. aplinkinius žemės plotus, kurių vanduo patenka į konkrečias upių sistemas;
 • paskirti institucijas, kurios valdytų šiuos baseinus pagal ES taisykles;
 • analizuoti kiekvieno upių baseino ypatybes, įskaitant žmogaus veiklos poveikį, ir atlikti ekonominę vandens naudojimo analizę;
 • stebėti kiekvieno baseino vandens būklę;
 • registruoti saugomas teritorijas, kaip antai teritorijas, kurios naudojamos geriamajam vandeniui ir kurioms reikia ypatingos priežiūros;
 • rengti ir įgyvendinti upių baseinų valdymo planus, užtikrinti, kad neprastėtų paviršinio vandens būklė, apsaugoti bei gerinti požeminį vandenį ir saugoti saugomas teritorijas;
 • užtikrinti vandens paslaugų sąnaudų susigrąžinimą, kad ištekliai būtų veiksmingai naudojami, o teršėjai sumokėtų;
 • teikti viešą informaciją ir konsultacijas dėl upių baseinų valdymo planų.

NUO KADA TAIKOMA ŠI DIREKTYVA?

Direktyva taikoma nuo 2000 m. spalio 22 d.

SVARBIAUSIOS SĄVOKOS

*Paviršinis vanduo - visi vidaus vandenys, išskyrus požeminius, tarpinius ir pakrančių vandenis.

*Požeminis vanduo - visoks vanduo, kuris yra žemiau žemės paviršiaus.

*Vidaus vanduo - visoks stovintis ar tekantis vanduo žemės paviršiuje.

*Tarpiniai vandenys - vandenys aplink upių žiotis, kurie yra iš dalies sūrūs, bet kuriems didelę įtaką turi įtekantis gėlas vanduo.

Vandens direktyva: informacija

NUORODOS

Dokumentas

Įsigaliojimo data

Perkėlimo į valstybių narių teisę terminas

Oficialusis leidinys

Direktyva 2000/60/EB

2000 12 22

2003 12 22

OL L 327, 2000 12 22, p. 1-73

Iš dalies keičiantis (-ys) aktas (-ai)

Įsigaliojimo data

Perkėlimo į valstybių narių teisę terminas

Oficialusis leidinys

Sprendimas 2455/2001/EB

2001 12 16

-

OL L 331, 2001 12 15, p. 1-5

Direktyva 2008/32/EB

2008 3 21

-

OL L 81, 2008 3 20, p. 60-61

Direktyva 2009/31/EB

2009 6 25

2011 6 25

OL L 140, 2009 6 5, p. 114-135

Direktyva 2013/39/ES

2013 9 13

2015 11 14

L 226, 2013 8 24, p. 1-17

Direktyva 2013/64/ES

2014 1 1

Skiriasi, priklausomai nuo straipsnio

OL L 353, 2013 12 28, p. 8-12

Paskesni direktyvos 2000/60/EB daliniai pakeitimai ir pataisos buvo įterpti į pradinį tekstą. Ši konsoliduota versija yra skirta tik informacijai.

SUSIJĘ DOKUMENTAI

2006 m. gruodžio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2006/118/EB dėl požeminio vandens apsaugos nuo taršos ir jo būklės blogėjimo (OL L 372, 2006 12 27, p. 19-31).

2007 m. spalio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2007/60/EB dėl potvynių rizikos įvertinimo ir valdymo (OL L 288, 2007 11 6, p. 27-34).

Komisijos komunikatas Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui „Europos vandens išteklių išsaugojimo metmenys“ (COM(2012) 673 final, 2012 m. lapkričio 14 d.).

Komisijos komunikatas Europos Parlamentui ir Tarybai „Vandens pagrindų direktyva ir Potvynių direktyva: priemonės gerai ES vandens būklei užtikrinti ir potvynių rizikai sumažinti“ (COM(2015) 120 final, 2015 3 9).

paskutinis atnaujinimas 30.07.2015

Top