Help Print this page 
Title and reference
EB sutarties 81 ir 82 straipsnių taikymas

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

EB sutarties 81 ir 82 straipsnių taikymas

Siekiant užtikrinti veiksmingesnį Europos Sąjungos (ES) konkurencijos taisyklių taikymą vartotojų bei įmonių naudai ir palengvinti Europoje verslu užsiimančių bendrovių administracinę naštą, kuriami nauji susitarimai dėl antimonopolinės tvarkos, kuri buvo įvesta Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1/2003, taikymo. Įvesdamas decentralizuotą konkurencijos taisyklių taikymą ir sustiprindamas a posteriori kontrolę, šis reglamentas palengvins Komisijos administracinį darbo krūvį ir leis jai sutelkti savo išteklius į sunkiausius konkurencijos pažeidimus. Jis taip pat sustiprins nacionalinių konkurencijos institucijų ir nacionalinių teismų vaidmenį įgyvendinant ES konkurencijos įstatymus ir užtikrinant veiksmingą bei vienodą jų taikymą.

DOKUMENTAS

2002 m. gruodžio 16 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1/2003 dėl konkurencijos taisyklių, nustatytų Sutarties 81 ir 82 straipsniuose, įgyvendinimo [Žr. iš dalies keičiantį (-čius) aktą (-us)].

SANTRAUKA

Šis reglamentas, kurį Taryba priėmė 2002 m. gruodžio 16 d. ir kuris įgyvendina konkurencijos taisykles, nustatytas Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 101 ir 102 straipsniuose (buvusiuose Europos Bendrijos steigimo sutarties (EB sutarties) 81 ir 82 straipsniuose), nuo 2004 m. gegužės 1 d. pakeitė reglamentą (EEB) Nr. 17/62.

Reglamentu Nr. 17/62 buvo sukurta centralizuota stebėsenos sistema, pagal kurią sutartys, galinčios apriboti prekybą tarp ES valstybių arba daryti jai poveikį, turi teisę būti išimtinės tik informavus apie jas Komisiją. Suteikus Komisijai išimtinę teisę patvirtinti konkurenciją ribojančias, bet EB sutarties 81 straipsnio 3 dalies sąlygas atitinkančias sutartis, bendrovės užregistravo daug sutarčių – tai susilpnino argumentus įvesti griežtą ir decentralizuotą ES konkurencijos taisyklių taikymą.

Siekdama supaprastinti įmonėms taikomus administracinius formalumus ir įgyti galimybę veiksmingiau kovoti su konkurencijos taisyklių pažeidimais, Komisija paskelbė 1999 m. Baltąją knygą ir pradėjo ilgą reformavimo procesą, pasibaigusį patvirtinus šį reglamentą.

Šia reforma pereinama nuo išankstiniais pranešimais grįstos centralizuotos Komisijos patvirtinimo sistemos prie teisinių išimčių sistemos, pagrįstos decentralizuotu ES konkurencijos taisyklių taikymu bei a posteriori kontrolės stiprinimu ir palengvinančios Komisijos darbo krūvį bei didinančios nacionalinių konkurencijos institucijų ir teismų vaidmenį įgyvendinant ES konkurencijos įstatymus ir užtikrinant, kad jie taikomi veiksmingai ir vienodai.

Taikymo sritis

Šiame reglamente išdėstytos taisyklės, pagal kurias turi būti įgyvendinamos Sutarties dėl ES veikimo nuostatos dėl sutarčių, įmonių asociacijų sprendimų ir suderintų veiksmų, galinčių apriboti konkurenciją (Sutarties dėl ES veikimo 101 straipsnis) ir sukelti piktnaudžiavimą dominuojančia padėtimi (Sutarties dėl ES veikimo 102 straipsnis).

Komisijos ir ES valstybių konkurencijos institucijų bei teismų bendradarbiavimas

Šiuo reglamentu įkurtos teisinių išimčių sistemos tiesioginis poveikis yra didesnė įmonių atsakomybė, nes, turint omenyje tai, kad nebereikia teikti išankstinių pranešimų, įmonės privalo sąžiningai užtikrinti, kad susitarimai neturi poveikio laisvai konkurencijai ir nepažeidžia ES įstatymų šioje srityje. Tačiau siekiant išvengti piktnaudžiavimo, Europos konkurencijos institucijos, tarp jų ir Komisija, bei nacionaliniai teismai patys prisiims daugiau atsakomybės užtikrinant, kad būtų laikomasi ES konkurencijos taisyklių, ir koordinuojant atitinkamą savo veiklą. Todėl reikia stengtis skatinti įvairių institucijų keitimąsi informacija.

Siekiant palengvinti Europos konkurencijos institucijų keitimąsi informacija, reglamente numatyta įkurti Europos konkurencijos tinklą, kurį sudarytų nacionalinės konkurencijos institucijos ir Komisija. Šiame tinkle būtų galima keistis informacija, taip pat ir konfidencialia, taip palengvinant kovą su konkurencijos taisyklių pažeidimais. Komisija privalo perduoti svarbiausių dokumentų kopijas ir, konkurencijos institucijoms paprašius, pateikti visus dokumentus, reikiamus nagrinėjamam atvejui įvertinti. Nacionalinės konkurencijos institucijos savo ruožtu turi informuoti Komisiją apie draudimus arba sprendimus prisiimti įsipareigojimus, susijusius su Sutarties dėl ES veikimo 101 ir 102 straipsnių taikymu, ir apie sprendimus atšaukti bendrosios išimties reglamento privilegiją ne vėliau kaip likus 30 dienų iki sprendimo priėmimo.

Siekiant išvengti dvigubos veiklos ir užtikrinti vienodą ir nuoseklų Europos konkurencijos įstatymų taikymą, į reglamentą įtraukta taisyklė, kad jei atvejį ima nagrinėti Komisija, nacionalinės konkurencijos institucijos automatiškai atleidžiamos nuo kompetencijos. Tačiau Komisija įsipareigoja prieš imdamasi veiksmų konsultuotis su atitinkama nacionaline institucija. Be to, kai ES valstybės konkurencijos institucija arba Komisija gauna skundą dėl sutarties, įmonių asociacijos sprendimo arba suderintų veiksmų, kuriuos nagrinėja arba nagrinėjo kita konkurencijos institucija, ji gali sustabdyti jos nagrinėjimą arba atmesti skundą.

Prieš priimdama sprendimą nurodyti nutraukti pažeidimą, įmonių siūlomus įsipareigojimus paskelbti privalomais, pripažinti Sutarties dėl ES veikimo 101 straipsnio 1 dalį netaikytina arba paskirti įmonei vienkartinę arba periodinę baudą, Komisija privalo konsultuotis su Konkurenciją ribojančios veiklos ir dominavimo patariamuoju komitetu vieno iš jo susitikimų metu arba raštu. Šis komitetas, kurį sudaro nacionalinių konkurencijos institucijų atstovai, veikia kaip forumas, kuriame aptariami įvairių Europos konkurencijos institucijų nagrinėjami atvejai.

Galiausiai, dėl būtino Komisijos ir nacionalinių teismų bendradarbiavimo, reglamente teigiama, kad nacionaliniai teismai gali prašyti Komisijos perduoti jiems turimą informaciją arba pateikti savo nuomonę klausimais, susijusiais su ES konkurencijos taisyklių taikymu. Be to, ES valstybės narės įsipareigoja perduoti Komisijai visų nacionalinių teismų rašytinių nuosprendžių, susijusių su Sutarties dėl ES veikimo 101 ir 102 straipsnių taikymu, kopijas. Taip pat šiame reglamente numatyta, kad Komisija ir nacionalinės konkurencijos institucijos privalo teikti nacionaliniams teismams rašytines ir žodines pastabas, susijusias su Sutarties dėl ES veikimo 101 ir 102 straipsnių taikymu.

Europos Komisijos įgaliojimai

Siekiant užtikrinti, kad taisyklės dėl susitarimų, įmonių asociacijų sprendimų ir trukdančios praktikos (101 straipsnis), taip pat piktnaudžiavimo dominuojančia padėtimi (102 straipsnis), kuris gali daryti neigiamą poveikį konkurencijai, būtų taikomos, Komisija turi įgaliojimus priimti sprendimus, atlikti tyrimus ir skirti sankcijas. Šiais įgaliojimais ji naudojasi, jei, gavusi skundą arba savo iniciatyva, konkrečiu atveju mano, kad buvo pažeistas Sutarties dėl ES veikimo 101 arba 102 straipsnis.

Pagal šį reglamentą, Komisija gali priimti vieną iš šių sprendimų:

 • sprendimą nustatyti ir nutraukti pažeidimą: jei Komisija nustato, kad buvo pažeistas Sutarties dėl ES veikimo 101 arba 102 straipsnis, ji gali priimti sprendimą, reikalaujantį susijusių įmonių ir jų asociacijų nutraukti pažeidimą, arba nustatantį, kad pažeidimas nutrauktas;
 • sprendimą, nurodantį taikyti laikinąsias apsaugos priemones: skubiais atvejais, veikdama savo iniciatyva ir remdamasi pažeidimo prima facie faktais, Komisija gali priimti sprendimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo;
 • sprendimą padaryti įsipareigojimus privalomais: jei Komisija ketina priimti sprendimą, reikalaujantį, kad pažeidimas būtų nutrauktas, o atitinkamos įmonės pasiūlo savo įsipareigojimus dėl Komisijos iškeltų problemų, Komisija gali padaryti šiuos įsipareigojimus privalomus įmonėms. Komisija gali atnaujinti procesą, jei iš esmės pasikeitė bylos faktai, įmonės nesilaiko savo įsipareigojimų arba sprendimas buvo pagrįstas šalių pateikta neišsamia, neteisinga ar klaidinančia informacija;
 • sprendimą, kad Sutarties dėl ES veikimo 101 ir 102 straipsniai netaikytini: kai to reikalauja ES viešieji interesai, Komisija, remdamasi jai žinomais faktais, savo sprendime gali konstatuoti, kad tam tikram susitarimui, įmonių asociacijos sprendimui ar suderintiems veiksmams 101 straipsnis netaikytinas todėl, kad netenkinamos Sutarties 101 straipsnio 1 dalies sąlygos, arba todėl, kad tenkinamos 101 straipsnio 3 dalies sąlygos. Lygiai taip pat ji gali pasielgti ir 102 straipsnyje nurodytais dominuojančios padėties atvejais.

Siekdama užtikrinti tinkamą teisę į gynybą, Komisija, prieš priimdama sprendimą, suteikia atitinkamai įmonei arba įmonių asociacijai galimybę paaiškinti aspektus, dėl kurių ji prieštarauja. Taip pat susijusios šalys turi teisę susipažinti su Komisijos bylos medžiaga, jei dėl to nebus atskleistos verslo paslaptys. Tačiau, siekiant apsaugoti verslo paslaptis, visa gauta informacija gali būti naudojama tik tais tikslais, kuriais ji buvo surinkta. Taip pat Komisija ir nacionalinės konkurencijos institucijos neturi teisės atskleisti informacijos, kurią gavo ar kuria keitėsi.

Komisija turi šiuos įgaliojimus atlikti tyrimus:

 • sektorių tyrimai: jei ES valstybių tarpusavio prekybos tendencijos, kainų tvirtumas ar kitos aplinkybės rodo, kad konkurencija bendrojoje rinkoje gali būti ribojama ar iškraipoma, Komisija gali atlikti tam tikro ūkio sektoriaus ar tam tikros rūšies susitarimų įvairiuose sektoriuose tyrimus;
 • prašymai pateikti informaciją: Komisija gali paprastu prašymu ar sprendimu paprašyti įmones ir įmonių asociacijas pateikti visą informaciją, reikiamą atlikti šiuo reglamentu jai paskirtas pareigas. Visi fiziniai ir juridiniai asmenys, turintys naudingos informacijos, privalo pateikti visą prašomą informaciją. Informacijos, reikiamos atlikti jos pareigas, Komisija gali paprašyti ir iš vyriausybių bei nacionalinių konkurencijos institucijų;
 • įgaliojimas paimti paaiškinimus: Komisija gali apklausti bet kurį fizinį ar juridinį asmenį, sutinkantį būti apklaustą;
 • patikrinimai: Komisija gali atlikti visus reikiamus įmonių ir įmonių asociacijų patikrinimus, o šios privalo leisti atlikti minėtus patikrinimus. Tam pareigūnai turi teisę:

Pareigūnai, Komisijos įgalioti atlikti patikrinimus, naudojasi savo teisėmis pateikę raštišką įgaliojimą, kuriame nurodytas patikrinimo objektas bei tikslas ir galimos nuobaudos. Komisija pakankamai iš anksto informuoja apie patikrinimą ES valstybės, kurios teritorijoje jis bus atliekamas, konkurencijos instituciją. ES valstybės konkurencijos institucija gali kitos ES valstybės konkurencijos institucijos vardu savo teritorijoje imtis visų pagal nacionalinius įstatymus numatytų priemonių arba Komisijos prašymu atlikti patikrinimą, siekiant nustatyti, ar buvo pažeistas Sutarties dėl ES veikimo 101 arba 102 straipsnis.

Komisija gali skirti įmonėms ir įmonių asociacijoms šias nuobaudas:

 • Baudos:Komisija savo sprendimu gali skirti įmonėms ir įmonių asociacijoms baudas, neviršijančias 1 % bendrosios apyvartos praėjusiais ūkiniais metais, jei įmonė ar asociacija tyčia ar dėl neatsargumo: Taip pat Komisija gali skirti įmonėms ir įmonių asociacijoms baudas, neviršijančias kiekvienos pažeidime dalyvavusios įmonės 10 % bendrosios apyvartos praėjusiais ūkiniais metais, jei jos pažeidė Sutarties dėl ES veikimo 101 arba 102 straipsnį, nesilaiko sprendimo, nustatančio laikinųjų apsaugos priemonių taikymą, arba nesilaiko įsipareigojimo, kuris Komisijos sprendimu tapo privalomas.Nustatydama baudos dydį, Komisija privalo atsižvelgti į pažeidimo sunkumą ir trukmę. Jei bauda skiriama įmonių asociacijai ir asociacija yra nemoki, Komisija gali pareikalauti įmokų iš įmonių, kurios buvo asociacijos narėmis pažeidimo metu. Kiekvienos įmonės finansinė prievolė sumokėti baudą neviršija 10 % jos bendrosios apyvartos praėjusiais ūkiniais metais. Sprendimai skirti baudą nėra baudžiamosios teisės pobūdžio.
 • Periodinės baudos: Komisija gali skirti įmonėms ar įmonių asociacijoms periodines baudas, kurių dydis neviršija 5 % vidutinės dienos apyvartos praėjusiais ūkiniais metais ir kurios skaičiuojamos nuo sprendime nurodytos dienos, siekiant priversti jas: Įmonėms ar įmonių asociacijoms įvykdžius įsipareigojimą, kurį siekta priversti vykdyti periodinėmis baudomis, Komisija gali sumažinti periodinių baudų dydį.

Komisijai suteiktiems įgaliojimams skirti vienkartines ir periodines baudas taikomi nuo trejų iki penkerių metų senaties terminai, priklausomai nuo padaryto pažeidimo. Senaties terminas skaičiuojamas nuo dienos, kurią padarytas pažeidimas, ir baigiasi kai Komisija ar valstybės narės konkurencijos institucija imasi kokių nors veiksmų, susijusių su atlikto pažeidimo tyrimu. Senaties terminas sustabdomas laikotarpiui, kurį Komisijos sprendimas yra peržiūrimas Teisingumo Teisme. Nuobaudų vykdymo senaties terminas yra penkeri metai.

Teisingumo Teismas peržiūri Komisijos sprendimus ir gali atšaukti Komisijos sprendimą skirti vienkartinę arba periodinę baudą.

Bendrųjų išimčių reglamentai

Remdamasi įvairiais reglamentas, juose nurodytais atvejais Komisija turi įgaliojimus taikyti reglamentus, skelbiančius Sutarties dėl ES veikimo 101 straipsnio 1 dalį netaikytina tam tikroms susitarimų, įmonių asociacijų sprendimų ar suderintos veiklos rūšims (bendrosios išimties reglamentas). Tarp šių reglamentų yra:

 • Reglamentas (EEB) Nr. 19/65 (LV) dėl Sutarties 81 straipsnio 3 dalies taikymo tam tikroms susitarimų ir suderintų veiksmų rūšims;
 • Reglamentas (EEB) Nr. 2821/71 dėl Sutarties 81 straipsnio 3 dalies taikymo tam tikroms susitarimų, sprendimų ir suderintų veiksmų rūšims;
 • 2009 m. gegužės 25 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 487/2009 dėl Sutarties 81 straipsnio 3 dalies taikymo tam tikrų grupių susitarimams ir suderintiems veiksmams oro transporto sektoriuje;
 • Reglamentas (EEB) Nr. 1534/91 dėl Sutarties 81 straipsnio 3 dalies taikymo tam tikrų grupių susitarimams, sprendimams ir suderintiems veiksmams draudimo sektoriuje;
 • 2009 m. vasario 26 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 246/2009 dėl Sutarties 81 straipsnio 3 dalies taikymo tam tikroms susitarimų, sprendimų ir suderintų veiksmų tarp linijinės laivybos kompanijų (konsorciumų) rūšims.

Jei kurio nors susitarimo, sprendimo ar suderintų veiksmų, kuriems taikomos bendrosios išimtys, poveikis yra neigiamas ir nesuderinamas su Sutarties dėl ES veikimo 101 straipsnio 3 dalimi, Komisija ir nacionalinės konkurencijos institucijos gali savo iniciatyva arba remdamosi skundu panaikinti teisę konkrečiu atveju naudotis bendrosios išimties reglamentu.

Keičiamosios nuostatos

Šis reglamentas keičia šiuos reglamentus:

 • Reglamentą (EEB) Nr. 1017/68 dėl konkurencijos taisyklių taikymo geležinkelių, kelių ir vidaus vandenų transportui;
 • Reglamentą (EEB) Nr. 2988/74 dėl teisinių procedūrų ir sankcijų, taikomų pagal Europos ekonominės bendrijos taisykles dėl transporto ir konkurencijos, taikymo terminų;
 • Reglamentą (EEB) Nr. 4056/86, nustatantį išsamias Sutarties 81 ir 82 straipsnių taikymo jūrų transportui taisykles;
 • Reglamentą (EEB) Nr. 3975/87, nustatantį konkurencijos taisyklių taikymo oro transporto sektoriaus įmonėms tvarką;
 • Reglamentą (EEB) Nr. 19/65 (LV), 2821/71 ir 1534/91 dėl Sutarties 81 straipsnio 3 dalies taikymo grupių susitarimams, sprendimams ir suderintiems veiksmams;
 • Reglamentą (EEB) Nr. 17/62 dėl Sutarties 81 ir 82 straipsnių įgyvendinimo.

Šis reglamentas anuliuoja šiuos reglamentus:

 • Regulation (EEC) No 141/62 exempting transport from the application of Council Regulation No 17 (Reglamentą (EEB) Nr. 141/62, kuriuo transportui netaikomos Tarybos reglamento Nr. 17 nuostatos).

Nuorodos

Dokumentas

Įsigaliojimo data

Perkėlimo į valstybių narių teisę terminas

Oficialusis leidinys

Reglamentas (EB) Nr. 1/2003

2003 1 24

-

OL L 1, 2003 1 4

Iš dalies keičiantis (-ys) aktas (-ai)

Įsigaliojimo data

Perkėlimo į valstybių narių teisę terminas

Oficialusis leidinys

Reglamentas (EB) Nr. 411/2004

2004 3 9

-

OL L 68, 2004 3 6

Reglamentas (EB) Nr. 1419/2006

2006 10 18

-

OL L 269, 2006 9 28

Paskesni reglamento (EB) Nr. 1/2003 daliniai pakeitimai ir pataisos buvo įterpti į pagrindinį tekstą. Šis jungtinis tekstas yra tiktai dokumentinio pobūdžio.

SUSIJĘ DOKUMENTAI

2004 m. balandžio 7 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 773/2004 dėl bylų nagrinėjimo Komisijoje pagal Sutarties 81 ir 82 straipsnius tvarkos (tekstas svarbus EEE) [Oficialusis leidinys L 123, 2004 4 27]. Šiame reglamente nustatytos išsamios taisyklės, susijusios su svarbiais Komisijos inicijuotais procesiniais veiksmais, kaip antai bylų bei skundų nagrinėjimu ir galimybe susipažinti su bylos medžiaga. Jis pakeičia 1998 m. gruodžio 22 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 2842/98 dėl šalių išklausymo nagrinėjant tam tikras bylas pagal EB steigimo sutarties 85 ir 86 straipsnius (dabar Sutarties dėl ES veikimo 101 ir 102 straipsniai).

Žr. jungtinį tekstą.

Paskutinį kartą atnaujinta: 14.03.2011

Top