Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Finansinės atskaitomybės prievolės ribotosios atsakomybės bendrovėms

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Finansinės atskaitomybės prievolės ribotosios atsakomybės bendrovėms

Šia direktyva atnaujinamos finansinės atskaitomybės prievolės ir mažinamos išlaidos, ypač MVĮ. Sukuriama sistema, kurioje įmonės ir vyriausybės turi atskleisti pajamas, gautas iš gamtinių išteklių, taip prisidedant prie kovos su mokestiniu sukčiavimu ir korupcija. Direktyva apjungia ir patobulina du esančius teisės aktus: Direktyvą 78/660/EEB dėl atskirų finansinių atskaitomybių ir Direktyvą 83/349/EEB dėl konsoliduotos atskaitomybės.

DOKUMENTAS

2006 m. gegužės 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2006/43/EB dėl teisės aktų nustatyto metinės finansinės atskaitomybės ir konsoliduotos finansinės atskaitomybės audito, iš dalies keičianti Tarybos direktyvas 78/660/EEB ir 83/349/EEB bei panaikinanti Tarybos direktyvą 84/253/EEB.

SANTRAUKA

Direktyva supaprastinamas finansinių ataskaitų rengimas mažosioms įmonėms bei reikalaujama, kad valstybės narės atskirtų mažąsias įmones nuo stambių.

Tam, kad atitiktų norminius reikalavimus, mažosios įmonės turi parengti tik balansą ir pelno (nuostolių) ataskaitą bei aiškinamąjį raštą. Valstybės narės gali leisti mažosioms įmonėms pateikti tik sutrumpintus dokumentus, taip užtikrinant, kad jos turi pateikti informaciją, kuri yra labiau proporcinga jų dydžiui. ES nėra nustačiusi reikalavimo atlikti mažųjų įmonių auditus.

Įmonių kategorijos

Direktyvoje apibrėžiamos labai mažos, mažosios ir didžiosios įmonės:

  • Labai mažos įmonės turi iki 10 darbuotojų, jų apyvarta yra ne didesnė kaip 0,7 mln. EUR ir (arba) bendra balanso suma - ne didesnė kaip 0,35 mln. EUR.
  • Mažosios įmonės turi iki 50 darbuotojų, jų apyvarta yra ne didesnė kaip 8 mln. EUR ir (arba) bendra balanso suma - ne didesnė kaip 4 mln. EUR. Valstybės narės gali nustatyti didesnes ribas: 12 mln. EUR apyvartą ir 6 mln. EUR bendrą balanso sumą.
  • Didžiosios bendrovės turi ne mažiau kaip 250 darbuotojų, jų apyvarta yra 40 mln. EUR, o bendra balanso suma - 20 mln. EUR.

Daugiau kaip 90 % ES įmonių patenka į mažųjų įmonių kategoriją apskaitos tikslais. Tai yra daugiau nei anksčiau, tačiau geriau atspindi dabartinę Europos verslo struktūrą. Jų pateikiamuose aiškinamuosiuose raštuose turi būti pateikiama nuo 8 iki 13 straipsnių, palyginti su anksčiau reikalautais 14-24 straipsniais.

Direktyva padeda stiprinti bendrąją rinką. Joje reikalaujamos palyginamos, aiškios ir lengvai suprantamos finansinės ataskaitos gali palengvinti tarpvalstybinę veiklą ir padėti įmonėms lengviau rasti finansavimą ne savo šalyje.

Ataskaitų teikimas pagal šalis

Direktyvoje reikalaujama, kad didžiosios įmonės ir viešojo intereso įmonės, kurios yra gavybos pramonės arba neliestų miškų medienos ruošos įmonės, atskleistų reikšmingus mokėjimus, viršijančius 100 000 EUR per finansinius metus, atliktus šalių, kuriose jos veikia, valdžios institucijoms pagal kiekvieną šalį ir projektą.

Būtina pranešti apie šiuos mokėjimus: gamybos teises; mokesčius, kuriais apmokestinamos įmonių pajamos, gamyba ar pelnas; autorinius atlyginimus; dividendus; pasirašymo, atradimo ir gamybos priedus; licencijų mokesčius, nuomos mokesčius, startinius mokesčius ir kitus atlygius už licencijas ir (arba) koncesijas; mokėjimus už infrastruktūros gerinimą.

Detalus suskirstymas padidins gavybos ir medienos ruošos pramonių mokėjimų įvairių pasaulio valstybių vyriausybėms skaidrumą. Tai taip pat suteiks pilietinei visuomenei daugiau informacijos apie ES įmonių mokėjimus priimančiosioms vyriausybėms už gamtinių išteklių gavybą.

Direktyvos nuostatos bus pirmą kartą taikomos ataskaitoms už finansinius metus, prasidėjusius 2016 m. sausio 1 d. ar vėliau.

NUORODOS

Dokumentas

Įsigaliojimo data. Galiojimo pabaigos data

Perkėlimo į valstybių narių teisę terminas

Oficialusis leidinys

Direktyva 2006/43/EB

2006 6 29

2008 6 29

OL L 157, 2006 9 6

Iš dalies keičiantis aktas

Įsigaliojimo data. Galiojimo pabaigos data

Perkėlimo į valstybių narių teisę terminas

Oficialusis leidinys

Direktyva 2013/34/ES

2013 7 19

2015 7 20

OL L 182, 2013 6 29

Paskutinį kartą atnaujinta: 10.03.2014

Top