Help Print this page 
Title and reference
Civilinė aviacija ir Europos aviacijos saugos agentūra

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Civilinė aviacija ir Europos aviacijos saugos agentūra

Bendrosios saugos taisyklės sudaro Europos Sąjungos (ES) aviacijos saugos pagrindą. Jomis nustatomi vienodi reikalavimai naudotojams*, gamintojams ir aviacijos personalui. Tai sudaro sąlygas laisvam prekių, asmenų bei paslaugų judėjimui ES vidaus rinkoje ir ES šalių pažymėjimų* abipusiam pripažinimui. Be to, šios taisyklės padeda sumažinti administracinę naštą ir darbo krūvį nacionalinės valdžios institucijoms bei pramonei.

DOKUMENTAS

2008 m. vasario 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 216/2008 dėl bendrųjų taisyklių civilinės aviacijos srityje ir įsteigiantis Europos aviacijos saugos agentūrą, panaikinantis Tarybos direktyvą 91/670/EEB, Reglamentą (EB) Nr. 1592/2002 ir Direktyvą 2004/36/EB.

SANTRAUKA

Bendrosios saugos taisyklės sudaro Europos Sąjungos (ES) aviacijos saugos pagrindą. Jomis nustatomi vienodi reikalavimai naudotojams*, gamintojams ir aviacijos personalui. Tai sudaro sąlygas laisvam prekių, asmenų bei paslaugų judėjimui ES vidaus rinkoje ir ES šalių pažymėjimų* abipusiam pripažinimui. Be to, šios taisyklės padeda sumažinti administracinę naštą ir darbo krūvį nacionalinės valdžios institucijoms bei pramonei.

KAM SKIRTAS ŠIS REGLAMENTAS?

Reglamento pagrindinis tikslas - nustatyti pagrindines taisykles ir principus, skirtus pasiekti ir išlaikyti aukštą vienodą civilinės aviacijos saugos lygį Europoje, įskaitant Europos aviacijos saugos agentūros (EASA) įsteigimą.

Kiti reglamento tikslai:

užtikrinti aukštą aplinkos apsaugos lygį;

sudaryti palankesnes sąlygas laisvam prekių, asmenų ir paslaugų judėjimui;

skatinti reguliavimo ir sertifikavimo* procesų rentabilumą.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

Šis ES teisės aktas yra taikomas aviacijos produktų, dalių ir prietaisų projektavimui, gamybai, techninei priežiūrai ir naudojimui, taip pat darbuotojams ir organizacijoms, užsiimančioms šia veikla.

Vienas iš būdų pirmiau minėtiems tikslams pasiekti yra EASA įsteigimas. Teisės akte išdėstomos agentūros užduotys, darbo metodai ir finansiniai reikalavimai.

Pagrindinės EASA užduotys:

rengti nuomones dėl civilinės aviacijos saugos Europoje;

padėti Europos Komisijai dėl priemonių, kurių turi būti imtasi šiam teisės aktui įgyvendinti, įskaitant priemones, susijusias su techniniais aspektais, kaip antai konstrukcija ir projektavimu;

atlikti patikrinimus, būtinus savo užduotims vykdyti.

Teisės aktu nustatomos pagrindinės agentūros taisyklės dėl vidaus struktūros, įskaitant dėl agentūros teisinio statuso, valdančiosios tarybos įgaliojimų bei sudėties ir vykdančiojo direktoriaus įgaliojimų bei funkcijų.

Be EASA, teisės aktu nustatomos bendrosios aviacijos saugos taisyklės, įskaitant taisykles dėl:

tinkamumo skraidyti. Reikalaujama, kad orlaivis turėtų galiojantį tinkamumo skraidyti pažymėjimą, įskaitant specialius produktų, dalių ir orlaivio konstrukcijos pažymėjimus;

aplinkos apsaugos. Reikalaujama, kad orlaivio produktai, dalys ir prietaisai atitiktų ES ir pasaulio nuostatas dėl aplinkos apsaugos;

skrydžio įgulos sertifikavimo. Reikalaujama, kad pilotai turėtų atitinkamą licenciją ir sveikatos pažymėjimą, o mokymo organizacijos - atitinkamus pažymėjimus;

aerodromų ir oro eismo kontrolės. Reikalaujama, kad būtų aerodromų* saugą garantuojantys sertifikatai, o oro eismo kontrolieriai turėtų atitinkamus pažymėjimus.

Teisės akte taip pat aptariami įvairūs kiti klausimai, įskaitant priežiūrą ir vykdymą, pažymėjimų pripažinimą ir ne ES šalių išduotų pažymėjimų pripažinimą.

NUO KADA TAIKOMAS ŠIS REGLAMENTAS?

Reglamentas taikomas nuo 2008 m. balandžio 8 d.

SVARBIAUSIOS SĄVOKOS

*Naudotojas - juridinis ar fizinis asmuo, naudojantis ar ketinantis naudoti vieną ar daugiau orlaivių.

*Pažymėjimas - patvirtinimas, licencija ar kitas dokumentas, išduotas atlikus sertifikavimą.

*Sertifikavimas - pripažinimas bet kokia forma, kad produktas, dalis, prietaisas, organizacija ar asmuo atitinka taikytinus reikalavimus; taip pat atitinkamo pažymėjimo, patvirtinančio atitiktį reikalavimams ar jų laikymąsi, išdavimas.

*Aerodromas - bet kokia vieta, kurioje galima vykdyti skrydžius: nuo tūpimo takų iki didelių tarptautinių oro uostų.

Daugiau informacijos žr.:

NUORODOS

Dokumentas

Įsigaliojimo data

Perkėlimo į valstybių narių teisę terminas

Oficialusis leidinys

Reglamentas (EB) Nr. 216/2008

2008 4 8

-

OL L 79, 2008 3 19, p. 1-49

Iš dalies keičiantis (-ys) aktas (-ai)

Įsigaliojimo data

Perkėlimo į valstybių narių teisę terminas

Oficialusis leidinys

Reglamentas (EB) Nr. 1108/2009

2009 12 14

-

OL L 309, 2009 11 24, p. 51-70

Reglamentas (ES) Nr. 6/2013

2013 1 29

-

OL L 4, 2013 1 9, p. 34-35

SUSIJĘ DOKUMENTAI

2008 m. kovo 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 300/2008 dėl civilinės aviacijos saugumo bendrųjų taisyklių ir panaikinantis Reglamentą (EB) Nr. 2320/2002 (OL L 97, 2008 4 9, p. 72-84).

Paskutinį kartą atnaujinta: 10.06.2015

Top