Help Print this page 
Title and reference
Uosto įrenginiai laivuose susidarančioms atliekoms ir krovinių likučiams

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Uosto įrenginiai laivuose susidarančioms atliekoms ir krovinių likučiams

Jūros aplinkos apsaugą galima sustiprinti mažinant laivuose susidarančių atliekų ir krovinių likučių išmetimą į jūrą.

DOKUMENTAS

2000 m. lapkričio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2000/59/EB dėl uosto priėmimo įrenginių, skirtų laivuose susidarančioms atliekoms ir krovinių likučiams.

SANTRAUKA

Jūros aplinkos apsaugą galima sustiprinti mažinant laivuose susidarančių atliekų ir krovinių likučių išmetimą į jūrą.

KAM SKIRTA ŠI DIREKTYVA?

Direktyva gerinamas uosto priėmimo įrenginių, skirtų laivuose susidarančioms atliekoms ir laivų krovinių likučiams, prieinamumas ir naudojimas. Ja taip pat nustatoma įgyvendinimo tvarka, įskaitant patikrinimų ir keitimosi informacija sistemą.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

Direktyva taikoma:

visiems laivams, nepriklausomai nuo jų vėliavos, užsukantiems į Europos Sąjungos (ES) šalies uostą, išskyrus visus karo laivus ar kitus laivus, kurie šiuo metu priklauso valstybei arba kuriuos ji eksploatuoja nekomerciniais tikslais;

visiems ES šalių uostams, į kuriuos paprastai užsuka laivai.

ES šalys privalo užtikrinti, kad uosto priėmimo įrenginiai:

patenkintų uostu besinaudojančių laivų reikmes ir negaišintų jais besinaudojančių laivų;

atitiktų uosto dydį ir į uostą užsukančių laivų kategorijas, nes didesniuose uostuose dažniausiai būna intensyvesnis eismas ir didesni laivai.

Atliekų priėmimas ir tvarkymas

Kiekvienas uostas privalo turėti atliekų priėmimo ir tvarkymo planą, kurį tvirtina ir vertina atitinkama ES šalis. Planai iš naujo tvirtinami kas trejus metus.

Pranešimas

Į ES esantį uostą plaukiančio laivo (išskyrus žvejybos arba pramoginius laivus, kuriais leidžiama plaukti ne daugiau kaip 12 keleivių) kapitonas turi pranešti tam tikrą informaciją, visų pirma:

datą ir paskutinį uostą, į kurį buvo pristatytos laive susidariusios atliekos;

pristatomų ir (arba) laive paliekamų atliekų ir likučių tipą bei kiekį, taip pat didžiausios talpos dalį.

Pristatymas

Prieš išplaukiant iš ES uosto laivuose susidarančias atliekas reikia pristatyti uosto priėmimo institucijai, nebent kapitonas gali įrodyti, kad laive esanti atliekoms skirta talpykla yra pakankama iki pristatymo uosto. Tačiau tokiu atveju ES šalis gali reikalauti, kad prieš išplaukdami iš uosto laivai pristatytų savo atliekas, jei ji turi pakankamai pagrindo manyti, kad:

numatomame pristatymo uoste tinkami įrenginiai neprieinami arba

tas uostas nežinomas

ir dėl to yra pavojus, jog atliekos gali būti išmestos į jūrą.

Patikrinimai

Nustatytas reikalavimas, kad tikrinama ne mažiau kaip 25 % visų ES uoste eksploatuojamų laivų. ES šalys turi skirti ypatingą dėmesį laivams, kurie:

nesilaikė pranešimo reikalavimo;

įtariama, kad nepristatė savo atliekų pagal direktyvos nuostatas.

Atliekų mokestis

Uostai gali sukurti išlaidų padengimo sistemas, kuriomis būtų skatinama pristatyti atliekas sausumoje ir atgrasoma nuo jų išmetimo į jūrą. Visi į ES uostą užsukantys laivai, nepaisant to, ar jie naudojasi įrenginiais, turi didžia dalimi prisidėti padengiant išlaidas (Europos Komisija yra nustačiusi 30 % dalį). Mokestis gali skirtis, priklausomai nuo laivo kategorijos, tipo ir dydžio. Mokestį galima sumažinti, jeigu laivo vadyba pagal aplinkos apsaugos reikalavimą, jo konstrukcija, įranga ir eksploatavimas yra tokie, kad laivo kapitonas gali įrodyti, kad laive susidaro mažesni atliekų kiekiai.

Įgyvendinimas

2015 m. Komisijos paskelbtoje galutinėje direktyvos įgyvendinimo įvertinimo ataskaitoje nustatyta, kad direktyvos įgyvendinimas buvo iš dalies veiksmingas, efektyvus ir nuoseklus. Joje taip pat nustatytos problemos, kurias būtų galima išspręsti peržiūrint direktyvą.

NUO KADA TAIKOMA ŠI DIREKTYVA?

Direktyva taikoma nuo 2000 m. gruodžio 28 d.

NUORODOS

Dokumentas

Įsigaliojimo data

Perkėlimo į valstybių narių teisę terminas

Oficialusis leidinys

Direktyva 2000/59/EB

2000 12 28

2002 12 28

OL L 332, 2000 12 28, p. 81-90

Iš dalies keičiantis (-ys) aktas (-ai)

Įsigaliojimo data

Perkėlimo į valstybių narių teisę terminas

Oficialusis leidinys

Direktyva 2002/84/EB

2002 11 29

2003 11 23

OL L 324, 2002 11 29, p. 53-58

Reglamentas (EB) Nr. 1137/2008

2008 12 11

-

OL L 311, 2008 11 21, p. 1-54

Paskesni direktyvos 2000/59/EB daliniai pakeitimai buvo įterpti į pradinį tekstą. Ši konsoliduota versija yra skirta tik informacijai.

Paskutinį kartą atnaujinta: 25.08.2015

Top