Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Kolektyvinių pensijų sistemų valdymas: profesinių pensijų fondai

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
Multilingual display
Text

Kolektyvinių pensijų sistemų valdymas: profesinių pensijų fondai

Profesinių pensijų fondai ES naudojasi laisvo kapitalo judėjimo ir laisvo paslaugų teikimo principais, tačiau ši laisvė turi derėti su griežtomis taisyklėmis, siekiant užtikrinti, kad pensijų fondo nariai ir išmokų gavėjai būtų tinkamai apsaugoti.

DOKUMENTAS

2003 m. birželio 3 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2003/41/EB dėl įstaigų, atsakingų už profesinių pensijų skyrimą, veiklos ir priežiūros.

SANTRAUKA

Profesinių pensijų fondai ES naudojasi laisvo kapitalo judėjimo ir laisvo paslaugų teikimo principais, tačiau ši laisvė turi derėti su griežtomis taisyklėmis, siekiant užtikrinti, kad pensijų fondo nariai ir išmokų gavėjai būtų tinkamai apsaugoti.

KAM SKIRTA ŠI DIREKTYVA?

Šia direktyva nustatomos įstaigų, atsakingų už profesinių pensijų skyrimą (ĮAPPS)*, arba pensijų fondų veiklos reglamentavimo ir priežiūros taisyklės visose ES šalyse.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

Direktyva siekiama užtikrinti aukštą būsimų pensininkų (t. y. pensijų fondų narių ir išmokų gavėjų) apsaugos lygį, garantuojant veiksmingas investicijas. Direktyvoje pateikiamos šios trys taisyklių grupės:

  • 1.

    griežtos rizikos ribojimo taisyklės, skirtos apsaugoti ĮAPPS narius ir išmokų gavėjus, kurie privalo turėti pakankamai informacijos apie pensijų sistemos taisykles**, įstaigų finansinę padėtį ir savo teises;

  • 2.

    investavimo taisyklės, pritaikytos ĮAPPS ypatybėms ir skirtos veiksmingai valdyti santaupas. Šių taisyklių reikia todėl, kad ĮAPPS investuoja ilgam laikui ir turi diversifikuoti savo turtą taip, kad pasinaudotų visais ES bendrosios rinkos ir euro teikiamais privalumais. Jeigu kiekviena įstaiga turi nustatyti saugiausią ir veiksmingiausią investicijų politiką, investavimo taisyklės, visų pirma investavimo į akcijas taisyklės, neturi būti pernelyg ribojančios;

  • 3.

    tarpvalstybinį profesinių pensijų sistemų valdymą leidžiančios taisyklės. Tarpvalstybiniam valdymui reikia abipusio ES šalyse galiojančių priežiūros metodų pripažinimo.

Ši direktyva netaikoma įstaigoms, kurioms taikoma Direktyva dėl gyvybės draudimo ir Direktyva dėl alternatyvaus investavimo fondų valdytojų.

Europos draudimo ir profesinių pensijų institucija (EIOPA) privalo rinkti ES šalių teikiamą informaciją apie tarpvalstybinių susitarimų dėl ĮAPPS raidą ir skelbti šią informaciją savo svetainėje.

EIOPA gali parengti reguliavimo bei įgyvendinimo standartų projektus ir pateikti rekomendacijas dėl tinkamos už profesinių pensijų skyrimą atsakingų įstaigų priežiūros. EIOPA glaudžiai bendradarbiauja su ES šalimis ir Europos Komisija.

NUO KADA TAIKOMA ŠI DIREKTYVA?

Direktyva taikoma nuo 2003 m. rugsėjo 23 d.

SVARBIAUSIOS SĄVOKOS

*Įstaigos, atsakingos už profesinių pensijų skyrimą (ĮAPPS) - finansų įstaigos, kurios valdo darbdavių kolektyvines pensijų sistemas, skirtas teikti ištarnauto laiko išmokas savo darbuotojams (t. y. sistemos nariams ir išmokų gavėjams).

**Pensijų sistema - sutartis, susitarimas, patikos dokumentas arba taisyklės, kuriuose nustatoma, kokios ir kokiomis sąlygomis skiriamos ištarnauto laiko išmokos.

Daugiau informacijos žr. Europos Komisijos interneto svetainės skiltyje apie įstaigas, atsakingas už profesinių pensijų skyrimą (ĮAPPS).

NUORODOS

Dokumentas

Įsigaliojimo data

Perkėlimo į valstybių narių teisę terminas

Oficialusis leidinys

Direktyva 2003/41/EB

2003 9 23

2005 9 22

OL L 235, 2003 9 23, p. 10-21

Iš dalies keičiantis (-ys) aktas (-ai)

Įsigaliojimo data

Perkėlimo į valstybių narių teisę terminas

Oficialusis leidinys

Direktyva 2009/138/EB

2010 1 6

2015 3 31

OL L 335, 2009 12 17, p. 1-155

Direktyva 2010/78/ES

2011 1 4

2011 12 31

OL L 331, 2010 12 15, p. 120-161

Direktyva 2011/61/ES

2011 07 21

2013 7 22

OL L 174, 2011 7 1, p. 1-73

Direktyva 2013/14/ES

2013 6 20

2014 12 21

OL L 145, 2013 5 31, p. 1-3

Paskesni direktyvos 2003/41/EB daliniai pakeitimai ir pataisos buvo įterpti į pagrindinį tekstą. Šis konsoliduotas tekstas yra tik informacinio pobūdžio.

SUSIJĘ DOKUMENTAI

Komisijos ataskaita „Tam tikri pagrindiniai direktyvos 2003/41/EB dėl įstaigų, atsakingų už profesinių pensijų skyrimą, veiklos ir priežiūros aspektai“ (KOM (2009) 203, galutinis, 2009 4 30).

2014 m. balandžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/50/ES dėl būtiniausių reikalavimų darbuotojų judumui tarp valstybių narių didinti gerinant teisių į papildomą pensiją įgijimą ir išsaugojimą (Oficialusis leidinys L 128, 2014 4 30, p. 1-7).

paskutinis atnaujinimas 26.06.2015

Top