Help Print this page 
Title and reference
Produktų sauga: bendrosios taisyklės

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Produktų sauga: bendrosios taisyklės

Europos teisės aktai užtikrina vienodą aukšto lygio vartotojų saugos ir sveikatos apsaugą. Gaminiams, kuriais prekiaujama vidaus rinkoje, galioja bendrieji saugos reikalavimai. Europos Sąjunga (ES) taip pat sukūrė skubaus informavimo apie pavojingus vartotojų sveikatai ir saugai gaminius sistemą RAPEX.

DOKUMENTAS

2001 m. gruodžio 3 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2001/95/EB dėl bendros gaminių saugos [Oficialusis leidinys L 11, 2002 1 15].

SANTRAUKA

Ši direktyva taikoma tais atvejais, kai Europos teisės aktuose nėra jokių atitinkamų gaminių saugą reglamentuojančių konkrečių nuostatų arba kai esamose tam tikriems sektoriams skirtose nuostatose yra spragų. Be to, ši direktyva taikoma nepažeidžiant Direktyvos 85/374/EEB dėl atsakomybės už gaminius su trūkumais.

Bendrasis saugos reikalavimas

Direktyva nustato bendrąjį saugos reikalavimą kiekvienam į rinką išleidžiamam gaminiui, kuris skirtas vartotojams ar gali būti vartotojų vartojamas, įskaitant ir tuos gaminius, kurie gali būti vartotojų vartojami gaunant paslaugas. Šis reikalavimas netaikomas naudotiems gaminiams, kurie teikiami kaip antikvarinės prekės, arba gaminiams, kuriuos prieš vartojant reikia suremontuoti.

Saugus gaminys – tai gaminys, kuris nekelia jokios rizikos arba kelia tik minimalią riziką, kuri suderinama su gaminio vartojimu ir laikoma priimtina bei atitinkančia aukštą žmonių saugos ir sveikatos apsaugos lygį.

Gaminys laikomas saugiu, jei atitinka Europos teisės aktuose nustatytus saugumo reikalavimus, o nesant tarptautinių saugumo reikalavimų – jei atitinka valstybės narės, kurioje gaminiu prekiaujama, nacionalinius standartus. Gaminys taip pat laikomas saugiu, jei atitinka Europos standartą, priimtą šioje direktyvoje numatyta tvarka. Jei išvardytų reikalavimų ar standartų nėra, gaminio atitiktis nustatoma pagal:

 • nacionalinius neprivalomuosius standartus (perimančius atitinkamus Europos standartus); Komisijos rekomendacijas (nustatančias gaminių saugos vertinimo gaires);
 • valstybės narės, kurioje gaminys gaminamas arba juo prekiaujama, taikomus standartus;
 • gaminių saugos arba poveikio sveikatai geros praktikos kodeksus;
 • mokslo ir technologijų pažangą;
 • saugą, kurios vartotojai gali pagrįstai tikėtis.

Gamintojų ir platintojų pareigos

Gamintojai privalo išleisti į rinką tik bendrąjį saugos reikalavimą atitinkančius gaminius. Be to, jie privalo:

 • suteikti vartotojams reikiamos informacijos, leidžiančios įvertinti su gaminiu susijusią riziką, kai tokia rizika nėra tiesiogiai akivaizdi;
 • imtis atitinkamų priemonių išvengti šios rizikos (pvz.: pašalinti gaminius iš rinkos, įspėti vartotojus, organizuoti jau pateiktų gaminių sugrąžinimą iš vartotojų ir pan.).

Platintojai privalo pasirūpinti:

 • tiekti bendrąjį saugos reikalavimą atitinkančius gaminius;
 • prižiūrėti į rinką išleistų gaminių saugą;
 • pateikti gaminių atsekamumą užtikrinančius dokumentus.

Gamintojams arba platintojams nustačius, kad gaminys yra pavojingas, jie privalo apie tai įspėti kompetentingas institucijas ir prireikus su jomis bendradarbiauti. Pareiga teikti informaciją detaliau aptariama direktyvos I priede.

Valstybių narių pareigos

Valstybės narės tikrina, ar gamintojai ir platintojai laikosi savo pareigų. Jos sukuria įstaigas, atsakingas už:

 • gaminių atitikties saugos reikalavimui kontrolę;
 • atitinkamų veiksmų, kai gaminiai kelia riziką, pradėjimą (pvz., uždrausti prekybą) ir Komisijos informavimą apie tai.

Valstybės narės nustato taisykles, kaip bausti už nusižengimus, ir užtikrina, kad vartotojai naudotųsi skundų priežiūros sistema.

Komisijos vaidmuo

Pagal bendrąjį saugos reikalavimą Komisija nustato Europos standartizacijos įstaigos įgaliojimus ir Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje skelbia Europos standartų nuorodas, kuriomis remiantis galima nustatyti atitiktį bendrajam saugos reikalavimui. Komisija administruoja skubaus informavimo sistemą RAPEX ir, bendradarbiaudama su valstybėmis narėmis, gali taikyti skubos priemones.

RAPEX sistema: skubi intervencija, jei gaminys kelia didelį pavojų

Gaminį, kuris kelia didelį pavojų vartotojo saugai ir sveikatai, identifikuoja valstybės narės. Jos imasi skubios intervencijos priemonių, kad apsaugotų vartotojus. Tokiu atveju valstybės narės nedelsdamos informuoja Komisiją per RAPEX sistemą (EN). Ši sistema yra skubių informacinių mainų tarp valstybių narių ir Komisijos priemonė. Ji leidžia sumažinti arba sutrukdyti pavojingų gaminių sklidimą. RAPEX sistemos veikimo tvarka aprašyta direktyvos II priede.

Maisto produktams ir vaistams taikomos kitos intervencijos sistemos.

Naudodamosi RAPEX sistema, valstybės narės Komisijai privalo pateikti bent šią informaciją:

 • informaciją, pagal kurią galima identifikuoti gaminį;
 • gaminio keliamos rizikos apibūdinimą ir visus dokumentus, padedančius ją įvertinti;
 • nurodyti priemones, kurių jau buvo imtasi;
 • informaciją apie gaminio platinimą.

Gavusi informaciją apie gaminio keliamą didelį pavojų, Komisija gali pradėti skubius veiksmus ir visos Europos lygiu. Pakonsultavusi valstybes nares, Komisija gali priimti vienus metus galiojančius sprendimus su galimybe juos atnaujinti tokios pačios trukmės laikotarpiui. Šiais sprendimais galima:

 • reikalauti specifinio saugos reglamentavimo;
 • uždrausti tam tikrų medžiagų vartojimą ir
 • priversti gamintojus paženklinti savo gaminius atitinkamais įspėjimais.

Komitologija

Imantis skubos priemonių ir su standartizacija susijusių sprendimų, Komisijai padeda Vartotojų gaminių saugos reglamentavimo komitetas.

Dėl kitų šios direktyvos taikymo aspektų Komisijai padeda vartotojų gaminių saugos klausimais konsultuojantis komitetas.

Skaidrumas

Informacija apie gaminių keliamą riziką turi būti pateikiama visuomenei. Tinkamai pagrįstais atvejais profesinės paslapties galima nesilaikyti.

Kontekstas

Ši direktyva pratęsia 2000 m. kovo 29 d. Komisijos ataskaitą Europos Parlamentui ir Tarybai, kurioje buvo pristatyta Direktyvos 92/59/EEB dėl bendros gaminių saugos taikymo patirtis. Nuo 2004 m. sausio 15 d. šia direktyva panaikinama Direktyva 92/59/EEB dėl bendros gaminių saugos.

NUORODOS

Dokumentas

Įsigaliojimo data

Perkėlimas į valstybių narių teisės aktus

Oficialusis leidinys

Direktyva 2001/95/EB [priimta: bendras sprendimas COD/2000/0073]

2002 1 15

2004 1 15

OL L 11, 2002 1 15

Iš dalies keičiantis (-ys) aktas (-ai)

Įsigaliojimo data

Perkėlimas į valstybių narių teisės aktus

Oficialusis leidinys

Reglamentas (ES) Nr. 765/2008

2010 1 1

-

OL L 218, 2008 8 13

Reglamentas (ES) Nr. 596/2009

2009 8 7

-

OL L 188, 2009 7 18

SUSIJĘ DOKUMENTAI

Komisijos komunikatas dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2001/95/EB dėl bendros gaminių saugos įgyvendinimo (tekstas svarbus EEE) [Oficialusis leidinys C 38, 2009 2 17].

Komisija skelbia standartų pavadinimus ir nuorodas, suvienodintas Direktyvoje 2001/95/EB.

2009 m. sausio 14 d. Komisijos ataskaita Europos Parlamentui ir Tarybai dėl 2001 m. gruodžio 3 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2001/95/EB dėl bendros gaminių saugos įgyvendinimo [ KOM(2008) 905 galutinis – Neskelbta Oficialiajame leidinyje].

Gaminių saugai skirtų Bendrijos teisės aktų veiksmingumas įgyvendinus Direktyvą 2001/95/EB padidėjo. Europinė informavimo ir perspėjimo sistema leido iš rinkos pašalinti daug pavojingų gaminių. Vis dėlto, siekiant užtikrinti visišką vartotojų apsaugą, kai kuriuos dalykus įmanoma patobulinti. Šioje ataskaitoje įvardytos tokios pirmenybės sritys:

 • vartotojų gaminių sauga, ypač gaminių atsekamumas, stiprinant gamintojo arba platintojo prievolę identifikuoti gaminius;
 • viena vertus, stebėti rinką, geriau koordinuojant valstybių narių veiklą per informacinius mainus ir keitimąsi gera praktika (įskaitant ir muitinių bendradarbiavimą); kita vertus, atverti RAPEX sistemą dalyvauti tarptautinėms, regioninėms arba nacionalinėms trečiųjų šalių organizacijoms;
 • standartizavimas, supaprastinant tam tikrų gaminių kategorijų priežiūros tvarką ir kuriant standartų atitikties bendram saugos reikalavimui prielaidas;
 • tiksliai apibrėžti skubaus perspėjimo sistemoje taikomas skubaus veikimo priemones, siekiant pašalinti pavojingus gaminius.

Direktyvos 2001/95/EB taikymo sritis apima ir vartotojams teikiamas paslaugas. Direktyvos perkėlimas į nacionalinę teisės sistemą įgyvendintas visose valstybėse narėse.

RAPEX

2009 m. gruodžio 16 d. Komisijos sprendimas 2010/15 , kuriuo nustatomos Bendrijos skubaus keitimosi informacija sistemos (RAPEX), nustatytos pagal Direktyvos 2001/95/EB (Bendrosios gaminių saugos direktyvos) 12 straipsnį, ir pranešimo tvarkos, nustatytos pagal tos direktyvos 11 straipsnį, naudojimo gairės [Oficialusis leidinys L 22, 2010 1 26].

Komisija, siekdama palengvinti RAPEX sistemos administravimą ir supaprastinti pranešimo apie pavojingus gaminius tvarką, priima naujas gaires. Šios gairės skiriamos nacionalinėms institucijoms, įpareigotoms stebėti rinką.

NEŠIOJAMIEJI MUZIKOS GROTUVAI

2009 m. birželio 23 d. Komisijos sprendimas 2009/490/EB dėl nešiojamųjų muzikos grotuvų Europos standartų atitikties saugos reikalavimams remiantis Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2001/95/EB (tekstas svarbus EEE) [Oficialusis leidinys L 161, 2009 6 24]

Komisija priėmė saugos reikalavimą, kuriuo siekiama užtikrinti, kad normaliomis naudojimo sąlygomis nešiojamųjų muzikos grotuvų skleidžiamas garsas vartotojui nesukeltų klausos pablogėjimo. Būtina atsižvelgti į šį reikalavimą tiek projektuojant, tiek gaminant nešiojamuosius muzikos grotuvus. Vadovaudamosi šiuo reikalavimu standartizavimo įstaigos turi apibrėžti atitinkamus standartus. Įspėjant vartotojus apie egzistuojantį pavojų gaminius privaloma atitinkamai ženklinti.

ŽIEBTUVĖLIAI

2009 m. kovo 26 d. Komisijos sprendimas 2009/298/EB , pratęsiantis Sprendimo 2006/502/EB, reikalaujančio, kad valstybės narės imtųsi priemonių, siekdamos užtikrinti, kad rinkoje būtų platinami tik apsaugą nuo vaikų turintys žiebtuvėliai, ir uždrausti pateikti į rinką suvenyrinius žiebtuvėlius, galiojimą [pranešta dokumentu C(2009) 2078] (tekstas svarbus EEE).

2006 m. gegužės 11 d. Komisijos sprendimas 2006/502/EB (pakeistas sprendimais 2007/231/EB ir 2008/322/EB), reikalaujantis, kad valstybės narės imtųsi priemonių, siekdamos užtikrinti, kad rinkoje būtų platinami tik apsaugą nuo vaikų turintys žiebtuvėliai, ir uždrausti pateikti į rinką suvenyrinius žiebtuvėlius (tekstas svarbus EEE) [Oficialusis leidinys L 198, 2006 7 20]

Netinkamas mažų vaikų naudojimasis, t. y. žaidimas, žiebtuvėliais ES kasmet tampa nuo 1 500 iki 1 900 sužalojimų ir nuo 34 iki 40 mirčių priežastimi. Siekiant išvengti tokių nelaimių, sukurtos specialios žiebtuvėlių apsaugos nuo vaikų priemonės, kurių naudojimas JAV, Kanadoje, Australijoje ir Naujojoje Zelandijoje privalomas jau daugiau nei dešimtmetį. Priėmus apsaugos nuo vaikų reikalavimą JAV 60 proc. sumažėjo su žiebtuvėliais susijusių nelaimingų atsitikimų.

Siekdama išvengti naujų nelaimingų atsitikimų, 2006 m. gegužės 11 d. Komisija priėmė sprendimą 2006/502/EB, kuriuo reikalaujama, kad valstybės narės imtųsi priemonių, siekdamos užtikrinti, kad rinkoje būtų platinami tik apsaugą nuo vaikų turintys žiebtuvėliai, ir uždrausti pateikti į rinką suvenyrinius žiebtuvėlius.

2008 m. balandžio 23 d. Komisijos sprendimas 2008/357/EB dėl Europos žiebtuvėlių standartų ir specialių vaikų saugumo reikalavimų atitikimo, reikalingas papildyti žiebtuvėliams skirtais Europos standartais pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2001/95/EB [Oficialusis leidinys L 120, 2008 5 07].

Žiebtuvėliams skirti specialūs vaikų saugos reikalavimai turi būti nustatyti pagal Direktyvos 2001/95/EB 4 straipsnyje išdėstytas nuostatas, vėliau kreipiantis į standartizacijos įstaigas su prašymu peržiūrėti standartą EN 13869 ir paskelbti naują standarto redakciją Oficialiajame leidinyje.

Šis sprendimas nustato saugos reikalavimus, kuriais remiantis Europos standartizacijos įstaiga CEN (Europos standartizacijos komitetas) privalo peržvelgti standartą EN 13869, skirtą žiebtuvėlių saugai ir bandymo metodams.

CIGARETĖS

2008 m. kovo 25 d. Komisijos sprendimas 2008/264/EB dėl Europos cigarečių standartų atitikties priešgaisrinės saugos reikalavimams turi atitikti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2001/95/EB [Oficialusis leidinys L 83, 2008 3 26] cigaretėms nustatytus standartus.

Uždegtos ir be priežiūros paliktos cigaretės kelia didelį pavojų vartotojų saugumui. Apskaičiuota, kad dėl to Bendrijoje kasmet žūsta apie 1000 žmonių. Sustabdyti visišką cigaretės sudegimą arba net priversti ją užgesti leidžia techniniai sprendimai – cigarečių popieriuje yra specialių įvairiu atstumu išdėstytų popieriaus juostų. Dėl tokio techninio sprendimo palikta be priežiūros deganti cigaretė dažniausiai savaime užgęsta pritrūkusi deguonies.

Šis sprendimas nustato saugos reikalavimus, kuriais remdamasi Europos standartizacijos įstaiga CEN (Europos standartizacijos komitetas) įvykdo prašymą priimti atitinkamą standartą dėl cigarečių degumo sumažinimo. Šis saugos reikalavimas paremtas Direktyva 2001/95/EB.

Standarto veiksmingumas bus patikrintas paėmus rinkoje cirkuliuojančių cigarečių mėginį. Tikslas – pasiekti, kad iš cigarečių, su kuriomis atliekamas bandymas, imties visiškai sudegtų ne daugiau kaip 25 %.

KŪDIKIAI IR MAŽI VAIKAI

2010 m. sausio 6 d. Komisijos sprendimas 2010/9/EB dėl kūdikiams ir mažiems vaikams skirtų vonios kėdučių, pagalbinių maudymosi reikmenų, vonelių ir stovų Europos standartų atitikties saugos reikalavimams pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2001/95/EB (pranešta dokumentu C(2009) 10290) (tekstas svarbus EEE).

Kūdikių ir mažų vaikų maudymuisi skirti gaminiai privalo atitikti bendrąjį gaminių saugos reikalavimą. Todėl Europos standartizacijos įstaigos privalo nustatyti saugumo standartus:

 • vonios kėdutėms: skirtoms naudoti tik vaikui, kuris pats gali sėdėti tiesiai, bet nemoka stovėti;
 • pagalbiniams maudymosi reikmenims: gaminiams, kuriuos naudojant maudomas vaikas gali gulėti pusiausėda arba gulėti, naudotiniems nuo gimimo iki tol, kol vaikas pats galės sėdėti tiesiai;
 • vonelėms, skirtoms vaikams nuo gimimo iki 12 mėnesių: t. y. gaminiams, dedamiems į įprastą vonią ar ant jos kraštų arba ant grindų, arba naudojamiems kaip gaminiai su stovais.

2010 m. sausio 7 d. Komisijos sprendimas 2010/11/EB dėl vartotojų montuojamų vaikams neįveikiamų langų ir balkonų durų užraktų Europos standartų atitikties saugos reikalavimams remiantis Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2001/95/EB [pranešta dokumentu C(2009) 10298] (tekstas svarbus EEE).

Dalis gaminių, skirtų langų ir balkonų durų atidarymui arba vaikų praėjimo per juos galimybei blokuoti, pardavinėjami kaip sudedamųjų dalių rinkinys, kurį montuoja pats vartotojas. Šiems įtaisams, skirtiems jaunesnių nei 51 mėnesio amžiaus vaikų apsaugai, turi būti nustatyti specialūs Europos saugos standartai.

BIOCIDINIAI PRODUKTAI

2009 m. kovo 17 d. Komisijos sprendimas 2009/251/EB reikalauti, kad valstybės narės užtikrintų, kad rinkai nebūtų pateikiami arba tiekiami gaminiai, kurių sudėtyje yra biocido dimetilfumarato (tekstas svarbus EEE) [Oficialusis leidinys L 74, 2009.3.20].

Dimetilfumaratas (DMF) yra biocidinis produktas, skirtas apsaugoti kai kuriems sandėliuojamiems arba transportuojamiems gaminiams (baldams, avalynei, odiniams drabužiams ir pan.) nuo pelėsių. Dimetilfumaratas gali sukelti pavojingų odos alerginių reakcijų (susilietus gresia dermatitas). Jo keliami pavojai sveikatai nustatyti klinikiniais tyrimais.

Nuo 2009 m. gegužės 1 d. valstybės narės užtikrina, kad būtų draudžiama rinkai pateikti arba tiekti gaminius, kuriuose yra dimetilfumarato. Rinkai jau pateikti arba tiekiami gaminiai privalo būti iš jos pašalinti, o vartotojams turi būti pranešta apie minėtų gaminių keliamą pavojų. Gaminys, kuriame yra dimetilfumarato, – tai bet koks gaminys arba jo dalis, kuriuose dimetilfumarato koncentracija yra didesnė nei 0,1 mg gaminio arba jo dalies masės kilograme.

Sprendimas taikomas iki 2010 m. kovo 15 d. ir prireikus gali būti pratęstas.

PASIŪLYMAS

Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl vartojimo gaminių saugos, kuriuo panaikinama Tarybos direktyva 87/357/EEB ir Direktyva 2001/95/EB. [ COM(2013)78 - neskelbta Oficialiajame leidinyje].

Šio pasiūlymo tikslas yra pakeisti Direktyvą 87/357/EEB dėl maistą imituojančių produktų ir Direktyvą 2001/95/EB dėl bendros gaminių saugos naujuoju Vartojimo gaminių saugos reglamentu. Pasiūlytame reglamente išsaugomas esamo teisės akto pagrindinis principas, kad visi į rinką patenkantys vartojimo gaminiai turi būti saugūs. Tačiau jame labiau akcentuojama geresnė gaminio identifikacija ir atsekamumas. Procedūros, skirtos sukurti naujus arba atnaujinti esamus standartus yra žymiai supaprastintos, padidinant standartų vaidmenį vartojimo gaminių saugos srityje.

Šis pasiūlymas yra Gaminių saugos ir rinkos priežiūros dokumentų rinkinio dalis, taip pat apimanti pasiūlymą sukurti bendrą rinkos priežiūros reglamentą ir daugiametį veiksmų planą rinkos priežiūrai, skirtus 2013-2015 m. laikotarpiui. 2012 m. priimtu Bendrosios rinkos aktu II patvirtinamas Gaminių saugos ir rinkos priežiūros dokumentų rinkinys kaip pagrindinis veiksmas siekiant ES esančių gaminių saugos gerinimo.

Paskutinį kartą atnaujinta: 21.01.2014

Top