Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Polichlorintų bifenilų (PCB) ir polichlorintų terfenilų (PCT) šalinimas

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Polichlorintų bifenilų (PCB) ir polichlorintų terfenilų (PCT) šalinimas

DOKUMENTAS, KURIO SANTRAUKA PATEIKIAMA:

Direktyva 96/59/EB dėl polichlorintų bifenilų ir polichlorintų terfenilų (PCB/PCT) šalinimo

SANTRAUKA

KAM SKIRTA ŠI DIREKTYVA?

Ši direktyva skirta suderinti teisę dėl polichlorintų bifenilų ir polichlorintų terfenilų (PCB/PCT)* šalinimo ir jais užterštos įrangos nukenksminimo arba šalinimo.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

ES šalys privalo užtikrinti, kad:

 • panaudoti PCB ir PCT, taip pat įranga, kurioje jų yra, būtų pašalinti kaip galima greičiau;
 • būtų sudaryti įrangos, kurioje yra daugiau kaip penki litrai PCB ir PCT, inventoriniai sąrašai ir tokie apibendrinti sąrašai būtų siunčiami Europos Komisijai per trejus metus nuo šio teisės akto priėmimo;
 • PCB ir PCT šalinančios įmonės turėtų leidimus ir registruotų gaunamų naudotų PCB ir PCT kiekį, kilmę, pobūdį bei koncentraciją;
 • būtų imtasi visų atsargos priemonių PCB ir PCT arba jais užterštos įrangos gaisro pavojui išvengti;
 • PCB arba PCT nebūtų deginami laivuose;
 • transformatoriai nebūtų pripildomi PCB arba PCT;
 • transformatoriai, kuriuose PCB arba PCT sudaro daugiau kaip 0,05 % svorio, būtų nukenksminami pagal teisės akte nurodytas sąlygas;
 • įranga, kurioje yra daugiau kaip penki litrai PCB ir PCT, būtų nukenksminta ir (arba) pašalinta vėliausiai iki 2010 m. pabaigos, išskyrus transformatorius, kuriuose PCB arba PCT sudaro nuo 0,05 % iki 0,005 % svorio ir kurie gali būti šalinami pasibaigus jų naudojimo laikui.

Inventoriniuose sąrašuose turi būti nurodyta:

 • įrangos turėtojo pavardė / pavadinimas ir adresas;
 • įrangos vieta ir aprašas;
 • įrangoje esančių PCB ar PCT kiekis;
 • atlikto ar numatomo atlikti tvarkymo ar pakeitimo būdai ir datos;
 • deklaravimo data.

Komisija:

 • nurodo matavimo atskaitinius metodus PCB ir PCT kiekiui užterštose medžiagose nustatyti;
 • gali nustatyti techninius reikalavimus kitiems PCB ir PCT šalinimo būdams;
 • privalo turėti elektros įrangos, t. y. kondensatorių, rezistorių ir indukcinių ričių, užterštų PCB ir PCT, gamyklinių pavadinimų sąrašą;
 • turi, jei būtina, nustatyti kitus mažiau pavojingus PCB ir PCT pakaitalus.

NUO KADA TAIKOMA ŠI DIREKTYVA?

Direktyva taikoma nuo 1996 m. rugsėjo 16 d. ES šalys turėjo ją perkelti į savo nacionalinę teisę ne vėliau kaip 1998 m. kovo 16 d.

SVARBIAUSIA SĄVOKA

* Polichlorinti bifenilai (PCB) ir polichlorinti terfenilai (PCT) – anksčiau plačiai naudota, visų pirma elektros įrangoje, žmogaus sukurtų junginių grupė. XX a. 8-ojo dešimtmečio pabaigoje jie buvo uždrausti daugelyje šalių dėl galimos žalos aplinkai.

DOKUMENTAS

1996 m. rugsėjo 16 d. Tarybos direktyva 96/59/EB dėl polichlorintų bifenilų ir polichlorintų terfenilų šalinimo (PCB/PCT) (OL L 243, 1996 9 24, p. 31–35)

Paskesni Direktyvos 96/59/EB daliniai pakeitimai buvo įterpti į pagrindinį tekstą. Ši konsoliduota versija yra skirta tik informacijai.

SUSIJĘ DOKUMENTAI

2001 m. sausio 16 d. Komisijos sprendimas 2001/68/EB, nustatantis du PCB kiekio matavimo etaloninius metodus pagal Tarybos direktyvos 96/59/EB dėl polichlorintų bifenilų ir polichlorintų terfenilų šalinimo (PCB/PCT) 10 straipsnio a punktą (pranešta dokumentu Nr. C(2001) 107) (OL L 23, 2001 1 25, p. 31)

paskutinis atnaujinimas 24.05.2016

Top