Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
ES medaus ženklinimo taisyklės

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

ES medaus ženklinimo taisyklės

Europos Sąjunga nustato konkrečias taisykles dėl medaus, taip papildydama maisto produktus reglamentuojančius teisės aktus.

DOKUMENTAS

2001 m. gruodžio 20 d. Tarybos direktyva 2001/110/EB dėl medaus.

SANTRAUKA

Europos Sąjunga nustato konkrečias taisykles dėl medaus, taip papildydama maisto produktus reglamentuojančius teisės aktus.

KAM SKIRTA ŠI DIREKTYVA?

Be taisyklių dėl medaus sudėties ir sąvokų apibrėžimo, direktyvoje nurodoma, kokiais medaus produktais galima prekiauti nurodant tam tikrus pavadinimus, ir nustatomos ženklinimo, pateikimo bei informavimo apie kilmę taisyklės.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

Direktyva papildomos bendrosios ES taisyklės, reglamentuojančios maisto ženklinimą, kaip nustatyta Reglamente (ES) Nr. 1169/2011. Etiketėse turi būti pateikta svarbiausia informacija, visų pirma medaus kilmės šalis ir produkto pavadinimas, kaip nurodyta I priede.

Sąvokos apibrėžimas

Medus yra natūralus saldus produktas, pagamintas Apis mellifera bičių iš augalų nektaro arba iš augalų gyvųjų dalių išskyrų, arba augalais mintančių vabzdžių išskyrų, likusių ant augalų gyvųjų dalių, kurias bitės surenka, perdirba papildydamos specifinėmis savo medžiagomis, supila į korius, išgarina drėgmę, subrandina.

Sudėtis

Medus, parduodamas kaip medus arba naudojamas žmogaus vartojimui skirtame produkte, turi atitikti sudėties reikalavimus, nustatytus direktyvos II priede.

Direktyvoje 2014/63/ES išaiškinama, kad žiedadulkės yra natūrali sudedamoji dalis, o ne medaus pridėtinė sudedamoji dalis.

Etiketės

Direktyvoje 2014/63/ES taip pat išaiškinami ženklinimo reikalavimai, jei medus yra kilęs iš daugiau nei vienos ES šalies arba ne ES šalies. Tokiais atvejais kilmės šalies nuorodą galima pakeisti atitinkamai vienu iš šių žymenų:

  • „ES medaus mišinys“;
  • „ne ES medaus mišinys“;
  • „ES ir ne ES medaus mišinys“.

Tam tikrais atvejais šie pavadinimai gali būti pakeisti paprastu produkto pavadinimu „medus“ (išskyrus atvejus, kai tai yra filtruotas medus*, korinis medus**, medus su korio gabalais*** arba konditerinis medus****).

Etiketėje (išskyrus filtruoto ir konditerinio medaus atveju) taip pat gali būti nurodyta informacija apie regioninį, teritorinį ar topografinį regiono pavadinimą, biologinę ar augalinę kilmę ir konkrečius kokybės kriterijus.

Direktyva 2014/63/ES sudaromos sąlygos Europos Komisijai priimti tolesnius teisės aktus (deleguotuosius aktus), kuriais ji nustatytų kriterijaus „daugiausia“, kai nurodoma biologinė ar augalinė medaus kilmė, ir minimalaus žiedadulkių kiekio filtruoto medaus sudėtyje pašalinus organines ar neorganines priemaišas du parametrus.

NUO KADA TAIKOMA ŠI DIREKTYVA?

Direktyva 2001/110/EB taikoma nuo 2002 m. vasario 1 d, o direktyva 2014/63/ES - nuo 2014 m. birželio 23 d. Medumi, kurs yra pateiktas rinkai arba paženklintas anksčiau nei 2015 m. birželio 24 d., ir toliau gali būti prekiaujama, kol pasibaigs atsargos.

SVARBIAUSIOS SĄVOKOS

*Filtruotas medus - medus, gautas filtru pašalinus neorganines arba organines priemaišas tokiu būdu, kad pasišalintų ir didelė dalis žiedadulkių.

**Korinis medus - bičių medus, sukauptas koriuose arba tik iš bičių vaško pagamintų plonų dirbtinių korių akelėse ir parduodamas užakuotas visame koryje ar tokių korių sekcijose.

***Medus su korio gabalais - medus, kuriame yra vienas ar keli gabalai korinio medaus.

****Konditerinis medus - medus, kurio etiketėje prie pavadinimo užrašomi žodžiai „skirtas tik konditeriniams gaminiams“.

NUORODOS

Dokumentas

Įsigaliojimo data

Perkėlimo į valstybių narių teisę terminas

Oficialusis leidinys

Direktyva 2001/110/EB

2002 2 1

2003 7 31

OL L 10, 2002 1 12, p. 47-52

Iš dalies keičiantis (-ys) aktas (-ai)

Įsigaliojimo data

Perkėlimo į valstybių narių teisę terminas

Oficialusis leidinys

Direktyva 2014/63/ES

2014 6 23

2015 6 24

OL L 164, 2014 6 3, p. 1-5

SUSIJĘ DOKUMENTAI

2011 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1169/2011 dėl informacijos apie maistą teikimo vartotojams, kuriuo iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai (EB) Nr. 1924/2006 ir (EB) Nr. 1925/2006 bei kuriuo panaikinami Komisijos direktyva 87/250/EEB, Tarybos direktyva 90/496/EEB, Komisijos direktyva 1999/10/EB, Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2000/13/EB, Komisijos direktyvos 2002/67/EB ir 2008/5/EB bei Komisijos reglamentas (EB) Nr. 608/2004 (Oficialusis leidinys L 304, 2011 11 22, p. 18-63).

paskutinis atnaujinimas 20.02.2015

Top