Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Europos ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūra

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
Multilingual display
Text

Europos ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūra

Europos Sąjungos (ES) ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūra taikoma tarpvalstybinio pobūdžio civilinėse ir komercinėse bylose, kai ieškinio suma neviršija 2 000 eurų. Ši procedūra taikoma nuo 2009 m. visose ES šalyse, išskyrus Daniją, kaip alternatyva nacionalinėms procedūroms.

DOKUMENTAS

2007 m. liepos 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 861/2007, nustatantis Europos ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūrą

SANTRAUKA

Europos ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūra siekiama supaprastinti ir pagreitinti ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimą tarpvalstybinio pobūdžio civilinėse ir komercinėse bylose ir sumažinti išlaidas. Ieškinio (gauto teisme) vertė negali viršyti 2 000 eurų. Teismo sprendimai pripažįstami ir vykdomi kitose ES šalyse, nereikalaujant jo pripažinimo vykdytinu. Europos ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūra yra papildoma pasirenkama priemonė be ES šalių įstatymais nustatytų galimybių.

Taikymo sritis

Europos ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūra taikoma tuomet, kai bent vienos iš šalių nuolatinė gyvenamoji vieta ar nuolatinio buvimo vieta arba įprastinė gyvenamoji vieta yra kitoje ES šalyje nei ta, kurioje kreipiamasi į teismą.

Ji netaikoma mokesčių, muitų ar administracinėms byloms arba valstybės atsakomybei už veiksmus ir neveikimą vykdant valstybės įgaliojimus (acta jure imperii) arba, pavyzdžiui, byloms dėl:

fizinių asmenų statuso arba teisnumo ar veiksnumo,

šeimos teisės klausimų,

bankroto,

socialinės apsaugos,

arbitražo,

darbo teisės,

nekilnojamojo turto nuomos, išskyrus bylas dėl piniginių reikalavimų,

privataus gyvenimo teisių ir teisių, susijusių su asmeniu, pažeidimo (pvz., šmeižto).

Procedūra

Europos ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūra, kurią vykdant teisininkas nėra reikalingas, veikia kaip toliau nurodyta.

Ieškinio pareiškimas

Ieškinys pareiškiamas kompetentingam teismui užpildant formą (A ieškinio forma, esanti reglamento prieduose), kurioje pateikiama informacija apie ieškinį, reikalaujamą sumą ir pan. Jeigu ieškinys yra nepriimtinas (žr. toliau), teismas apie tai informuoja ieškovą. Jeigu ieškinys nėra atsiimamas, teismas pradeda jį nagrinėti pagal atitinkamą proceso teisę, taikomą ES šalyje, kurioje vykdoma procedūra.

Ieškinio formos taisymas ir (arba) pildymas

Jeigu ieškovas nepateikė pakankamai informacijos, antra forma (B ieškinio forma) yra siunčiama, prašant užpildyti trūkstamą informaciją iki nurodytos datos. Ieškinys yra atmetamas, jeigu ieškovas vėluoja, ieškinys yra aiškiai nepagrįstas arba nepriimtinas.

Atsakovo informavimas

Gavęs užpildytą ieškinio formą, teismas parengia standartinę atsiliepimo formą (C forma), kuri išsiunčiama atsakovui per 14 dienų kartu su ieškinio kopija ir pagrindžiančiais dokumentais. Dokumentai įteikiami paštu, gaunant patvirtinimą apie jų gavimą, įskaitant gavimo datą; jeigu tai neįmanoma - dokumentai įteikiami kitu būdu.

Atsakovo atsakymas

Atsakovas pateikia atsakymą per 30 dienų nuo atsiliepimo formos įteikimo. Gavus atsakovo atsakymą, per 14 dienų teismas išsiunčia kopiją ir susijusius pagrindžiančius dokumentus ieškovui.

Atsakovo priešieškinis (pateiktinas naudojant A formą) įteikiamas ieškovui. Ieškovas atsako į priešieškinį per 30 dienų nuo įteikimo. Jei priešieškinis viršija 2 000 eurų ribą, pagrindinis ieškinys ir priešieškinis yra nagrinėjami pagal atitinkamą teisę, taikomą toje ES šalyje, kurioje vykdoma procedūra.

Sprendimas ir terminai

Teismas turi priimti sprendimą per 30 dienų nuo atsakovo (arba ieškovo, jeigu pateikiamas priešieškinis) atsiliepimo formos gavimo. Teismas gali paprašyti pateikti daugiau informacijos, kurią reikia pateikti per 30 dienų, ir (arba) rinkti įrodymus arba sušaukti šalis į posėdį (žr. toliau), kuris taip pat turi įvykti per 30 dienų nuo sušaukimo. Tokiais atvejais teismas priima sprendimą per 30 dienų po to, kai gavo visą reikalingą informaciją arba surengė posėdį.

Šalims neatsakius laiku, teismas vis tiek priima sprendimą. Sprendimas negali būti iš esmės peržiūrimas vykdymo vietos ES šalyje. Bylos šalies prašymu teismas, naudodamas D formą, be papildomų išlaidų gali išduoti pažymą dėl sprendimo.

Nagrinėjimas

Nagrinėjimas yra rengiamas tik tuomet, kai tai yra būtina arba prašoma vienos iš šalių. Prašymas gali būti atmestas, jeigu nagrinėjimas teisingam bylos nagrinėjimui akivaizdžiai nėra būtinas. Teismas gali surengti nagrinėjimą naudodamas vaizdo konferenciją arba panašias technologijas.

Įrodymų rinkimas

Teismas nustato ir įrodymų, reikalingų sprendimui priimti, apimtį ir rinkimo priemones, naudodamasis paprasčiausiu ir mažiausiai ribojančiu metodu.

Sprendimo vykdymas

Vadovaujantis šalies, kurioje sprendimas yra vykdomas, teise, vykdymo siekianti šalis pateikia sprendimo ir pažymos (D forma) originalus, išverstus į šalies, kurioje bus vykdomas sprendimas, kalbą. Iš ieškovo nereikalaujama jokios garantijos, įsipareigojimo ar užstato, remiantis tuo, kad asmuo yra užsienio pilietis arba tuo, kad jo nuolatinė gyvenamoji vieta ar nuolatinio buvimo vieta arba įprastinė gyvenamoji vieta yra ne vykdymo vietos ES šalyje. Ieškovas neprivalo turėti įgalioto atstovo ar adreso vykdymo vietos šalyje, išskyrus atstovus, turinčius įgaliojimus veikti vykdymo procedūroje.

Atsisakymas vykdyti

Atsakovo prašymu, vykdymo vietos šalies teismas gali atsisakyti vykdyti teismo sprendimą, jeigu:

jis yra nesuderinamas su ankstesniu teismo sprendimu, priimtu byloje tarp tų pačių šalių ir tuo pačiu pagrindu;

ankstesnis sprendimas buvo priimtas vykdymo vietos ES šalyje arba atitinka sąlygas, būtinas jam pripažinti vykdymo vietos ES šalyje;

ES šalyje, kurioje buvo priimtas sprendimas pagal Europos ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūrą, vykusio teismo proceso metu dėl nesuderinamumo nebuvo ir negalėjo būti prieštaraujama.

Kai bylos šalis ginčija pagal Europos ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūrą priimtą sprendimą, vykdymo vietos šalis gali apriboti vykdymo procesą iki apsaugos priemonių, nustatyti vykdymo sąlygą - pateikti garantiją, arba esant tam tikroms aplinkybėms - sustabdyti vykdymo procesą.

Apeliaciniai skundai

Sprendimą galima apskųsti apeliacine tvarka, jeigu tokia galimybė numatyta tos šalies, kurioje veikia teismas, įstatymuose.

Peržiūra

Atsakovas gali kreiptis į kompetentingą teismą, kuris priėmė sprendimą, prašydamas jį peržiūrėti, kai:

ieškinio forma arba šaukimas į posėdį buvo įteikti negaunant patvirtinimo, kad atsakovas jį gavo asmeniškai, ir dokumentai ne dėl atsakovo kaltės buvo įteikti nepaliekant pakankamai laiko, kad atsakovas galėtų pasiruošti gynybai; arba

atsakovas negalėjo užginčyti ieškinio dėl force majeure aplinkybių, susidariusių ne dėl jo kaltės.

Šiais atvejais atsakovas turi veikti nedelsdamas. Jei teismas nusprendžia, kad peržiūra yra pagrįsta, priimtas sprendimas tampa niekiniu.

Teismas nereikalauja iš šalių daryti teisinį ieškinio įvertinimą. Jei būtina, teismas informuoja šalis apie procedūrinius klausimus ir visais tinkamais atvejais siekia, kad šalys susitartų.

Kalbos ir vertimai

Ieškinys, atsakymas, priešieškinis, pagrindžiančių dokumentų aprašymas, pagrindiniai dokumentai ir pan. pateikiami teismo proceso kalba.

Išlaidos

Pralaimėjusi šalis padengia bylinėjimosi išlaidas. Teismas nepriteisia išlaidų laimėjusiai šaliai, jei jos buvo patirtos be reikalo ar yra neproporcingos ieškiniui.

NUORODOS

Dokumentas

Įsigaliojimas

Perkėlimo į valstybių narių teisę terminas

Oficialusis leidinys

Reglamentas (EB) Nr. 861/2007

2007 8 1 Taikomas nuo 2009 1 1 (25 str. 2008 1 1)

-

OL L 199, 2007 7 31, p. 1-22

Dalinis pakeitimas

-

-

OL L 141, 2015 6 5, p. 118

Reglamento (EB) Nr. 861/2007 daliniai pakeitimai ir paskesnės pataisos buvo įterpti į pradinį tekstą. Ši konsoliduota versija yra skirta tik informacijai.

paskutinis atnaujinimas 10.09.2015

Top