Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
ES mėlynoji kortelė – aukštos kvalifikacijos darbuotojų atvykimas ir apsigyvenimas

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

ES mėlynoji kortelė – aukštos kvalifikacijos darbuotojų atvykimas ir apsigyvenimas

DOKUMENTAS, KURIO SANTRAUKA PATEIKIAMA:

Direktyva 2009/50/EB dėl trečiųjų šalių piliečių atvykimo ir apsigyvenimo sąlygų siekiant dirbti aukštos kvalifikacijos darbą

SANTRAUKA

KAM SKIRTA ŠI DIREKTYVA?

 • Šios direktyvos tikslas yra nustatyti aukštos kvalifikacijos darbuotojų* iš ES nepriklausančių šalių, pageidaujančių dirbti aukštos kvalifikacijos darbą Europos Sąjungos šalyje (išskyrus Daniją, Airiją ir Jungtinę Karalystę), ir jų šeimos narių atvykimo bei apsigyvenimo sąlygas.
 • Ja sukuriama ES mėlynosios kortelės* sistema.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

 • Piliečiai, kurie kreipiasi dėl ES mėlynosios kortelės, turi pateikti:
  • galiojančią darbo sutartį arba įpareigojantį pasiūlymą dirbti ne trumpiau kaip vienerius metus ir gauti metinį bruto darbo užmokestį, kuris turi sudaryti bent 1,5 vidutinio metinio bruto užmokesčio toje ES šalyje;
  • dokumentus, liudijančius reikiamą profesinę kvalifikaciją;
  • galiojantį kelionės dokumentą, o prireikus – vizą;
  • įrodymus, kad turi sveikatos draudimą.
 • ES šalys atmeta paraišką, jei pareiškėjas neatitinka pirma išdėstytų sąlygų arba jei pateikti dokumentai buvo gauti apgaule, yra suklastoti arba padirbti.
 • Pareiškėjas negali kelti grėsmės viešajai tvarkai, visuomenės saugumui ir visuomenės sveikatai.
 • ES šalys gali nustatyti priimamų aukštos kvalifikacijos darbuotojų skaičių.
 • Standartinis ES mėlynosios kortelės galiojimo laikotarpis yra nuo vienerių iki ketverių metų, priklausomai nuo priimančiosios ES šalies. Jei darbo sutartis sudaryta trumpesniam laikotarpiui nei šis, kortelė išduodama šiam laikotarpiui ir dar trims mėnesiams.
 • ES šalis nusprendžia, ar paraišką kortelei gauti turi pateikti pilietis ir (arba) jo darbdavys.
 • Pirmuosius dvejus metus ES mėlynosios kortelės turėtojai gali dirbti tik tą aukštos kvalifikacijos darbą, kuris atitinka leidimo atvykti sąlygas. Vėliau, priklausomai nuo ES šalies, jie gali kreiptis dėl kito aukštos kvalifikacijos darbo tomis pačiomis sąlygomis, kaip ir tos šalies piliečiai.
 • ES mėlynosios kortelės turėtojai ir jų šeimos nariai gali atvykti, pakartotinai atvykti, būti kortelę išdavusios ES šalies teritorijoje ir važiuoti per kitas ES šalis.
 • ES mėlynosios kortelės turėtojams taikomos tokios pat sąlygos, kaip ir ją išdavusios šalies piliečiams, darbo sąlygų, švietimo, diplomų pripažinimo, socialinės apsaugos ir asociacijų laisvės srityse. ES šalys gali apriboti vienodų sąlygų taikymą studijų stipendijoms ir paskoloms.
 • Nacionalinės institucijos gali panaikinti ES mėlynąją kortelę arba atsisakyti pratęsti jos galiojimą, jei kortelės turėtojas nebeatitinka nustatytų sąlygų, ilgiau nei tris mėnesius neturi darbo arba kelia grėsmę visuomenei.
 • Praėjus aštuoniolikai mėnesių teisėto gyvenimo vienoje šalyje, ES mėlynosios kortelės turėtojas turi teisę persikelti į kitą ES šalį. Jei jis atitinka leidimo atvykti kriterijus, jis gali pradėti dirbti dar prieš priimant sprendimą, o jo šeimos nariams leidžiama atvykti gyventi kartu su juo.
 • Kas treji metai Europos Komisija pateikia ataskaitą dėl šios direktyvos taikymo. Pirmoji ataskaita buvo paskelbta 2014 m. birželį.

NUO KADA TAIKOMA ŠI DIREKTYVA?

Direktyva taikoma nuo 2009 m. birželio 19 d. ES šalys turėjo ją perkelti į savo nacionalinę teisę ne vėliau kaip 2011 m. birželio 19 d.

KONTEKSTAS

Daugiau informacijos žr. Europos Komisijos interneto svetainės skiltyje Teisėta migracija.

SVARBIAUSIOS SĄVOKOS

* Aukštos kvalifikacijos darbuotojas – asmuo, kuriam mokama ir kuris turi specialią kompetenciją, kurią liudija aukšta profesinė kvalifikacija.

* ES mėlynoji kortelė – leidimas su įrašu „ES mėlynoji kortelė“, suteikiantis jos turėtojui teisę apsigyventi ir dirbti ją išdavusios ES šalies teritorijoje.

DOKUMENTAS

2009 m. gegužės 25 d. Tarybos direktyva 2009/50/EB dėl trečiųjų šalių piliečių atvykimo ir apsigyvenimo sąlygų siekiant dirbti aukštos kvalifikacijos darbą (OL L 155, 2009 6 18, p. 17–29)

SUSIJĘ DOKUMENTAI

Komisijos komunikatas Europos Parlamentui ir Tarybai dėl Direktyvos 2009/50/EB dėl trečiųjų šalių piliečių atvykimo ir apsigyvenimo sąlygų siekiant dirbti aukštos kvalifikacijos darbą įgyvendinimo („ES mėlynoji kortelė“) (COM(2014) 287 final, 2014 5 22)

paskutinis atnaujinimas 21.04.2016

Top