Help Print this page 
Title and reference
Bendrosios politikos, skirtos kovai su elektroniniais nusikaltimais, linkme

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Bendrosios politikos, skirtos kovai su elektroniniais nusikaltimais, linkme

Internetas yra tapęs mūsų kasdienio gyvenimo dalimi, o interneto vartotojams tenka susidurti su nusikaltėliais, dažniausiai veikiančiais kituose žemynuose. Dėl sparčiai augančio elektroninių nusikaltimų* masto Europos Komisija 2007 m. parengė politikos, skirtos kovai su elektroniniais nusikaltimais, pamatą.

DOKUMENTAS

Komisijos komunikatas Europos Parlamentui, Tarybai ir Regionų komitetui „Bendrosios politikos, skirtos kovai su elektroniniais nusikaltimais, linkme“ (KOM(2007) 267 galutinis, 2007 5 22)

SANTRAUKA

Internetas yra tapęs mūsų kasdienio gyvenimo dalimi, o interneto vartotojams tenka susidurti su nusikaltėliais, dažniausiai veikiančiais kituose žemynuose. Dėl sparčiai augančio elektroninių nusikaltimų* masto Europos Komisija 2007 m. parengė politikos, skirtos kovai su elektroniniais nusikaltimais, pamatą.

KAM SKIRTAS ŠIS KOMUNIKATAS?

Komunikato tikslas - pristatyti bendrąją politiką, padėsiančią koordinuoti kovą su elektroniniais nusikaltimais.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

Tikslas ir veiksmai

Pagrindinis tikslas - stiprinti kovą su elektroniniais nusikaltimais nacionaliniu, europiniu ir tarptautiniu lygmenimis:

1.

gerinant operatyvinį teisėsaugos bendradarbiavimą stiprinant ir išaiškinant Europolo, Eurojusto bei kitų struktūrų atsakomybę;

2.

suderinant ir tarpusavyje susiejant ES šalių teisėsaugos ir teisminių institucijų pareigūnams skirtas mokymo programas, pasitelkiant Europolą, Eurojustą, Europos policijos koledžą ir Europos teisėjų mokymo tinklą;

3.

gerinant ES šalių politinį bendradarbiavimą ir jų tarpusavio veiksmų derinimą įsteigiant nuolatinį ES keitimosi informacija punktą bei sukuriant ES mokymo, susijusio su elektroniniais nusikaltimais, sistemą;

4.

vykdant politinį ir teisinį bendradarbiavimą su ne ES šalimis įgyvendinant 2001 m. priimtą Europos Tarybos konvenciją dėl elektroninių nusikaltimų (ir jos Papildomą protokolą) ir dalyvaujant G8 Liono-Romos modernių technologijų nusikaltimų grupės bei Interpolo vykdomuose projektuose;

5.

stiprinant viešojo ir privačiojo sektorių dialogą siekiant sukurti tarpusavio pasitikėjimą ir keistis reikiama informacija;

6.

suderinant ES šalių teisės aktus bei apibrėžtis elektroninių nusikaltimų srityje;

7.

nustatant priemones ir (arba) rodiklius elektroninių nusikaltimų mastui įvertinti;

8.

didinant informuotumą apie elektroninių nusikaltimų pavojų ir sąnaudas;

9.

įgyvendinant ES mokslinių tyrimų programas, pavyzdžiui, pagal Vidaus saugumo fondo policijos priemonę.

REZULTATAI

Tarp jų galima paminėti:

direktyvą dėl kovos su seksualiniu vaikų išnaudojimu internete ir vaikų pornografija;

direktyvą dėl atakų prieš informacines sistemas (2013 m.).

Daugiau informacijos žr. Europos Komisijos interneto svetainės skiltyje apie elektroninius nusikaltimus.

KONTEKSTAS

2009 m. įsigaliojusios Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 68 straipsniu oficialiai pripažįstamas prioritetinis Europos Vadovų Tarybos vaidmuo vykdant teisėkūros funkcijas vidaus reikalų srityje. Tai leidžia ES teisės aktams ir plataus masto veiksmams prisidėti prie kovos su elektroniniais nusikaltimais.

SVARBIAUSIA SĄVOKA

Elektroniniai nusikaltimai - tai nusikalstamos veikos, padarytos naudojant elektroninių ryšių tinklus ir informacines sistemas, arba nusikalstamos veikos prieš tokius tinklus ar sistemas.

Nusikalstamų veikų rūšys yra trys:

įprasti nusikaltimai, padaryti naudojantis internetu (pavyzdžiui, sukčiavimas ar klastojimas). Tarp tokių paminėtinos tapatybės vagystės ir duomenų vagystės (kai nusikaltėliai įkuria internete suklastotas bankų svetaines, siekdami apgauti vartotojus ir išvilioti iš jų slaptažodžius ar duomenis bei pasisavinti jų pinigus). Be to, internetu vykdoma tarptautinė prekyba narkotikais, ginklais ir nykstančiomis rūšimis;

neteisėto turinio skelbimas, pavyzdžiui, medžiagos, kurstančios terorizmą, smurtą, rasizmą, ksenofobiją ar seksualinį vaikų išnaudojimą skelbimas;

specifiniai elektroninių tinklų nusikaltimai - nauji plataus masto nusikaltimai, susiję su interneto atsiradimu. Nusikaltėliai atakuoja informacines sistemas ir kelia grėsmę valstybių ypatingos svarbos informacijos infrastruktūros objektams bei jų piliečiams. Tokios atakos gali būti vykdomos per vadinamąjį „zombių“ tinklą, kuomet nusikaltėliai platina kenkimo programinę įrangą, užkrečiančią vartotojų kompiuterius. Vėliau užkrėsti kompiuteriai, nežinant jų vartotojams, panaudojami įvairiems nusikaltimams vykdyti.

SUSIJĘ DOKUMENTAI

Bendras komunikatas Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui „Europos Sąjungos kibernetinio saugumo strategija. Atvira, saugi ir patikima kibernetinė erdvė“ (JOIN(2013) 1 final , 2013 m. vasario 7 d.).

Paskutinį kartą atnaujinta: 26.05.2015

Top